Φορολογικά

Lotify – Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών: Νέες προθεσμίες εγγραφής και καταχώρισης στοιχείων από τους υπόχρεους

Με την απόφαση 1173/2023 τροποποιείται η Α 1263/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με σκοπό τον ανακαθορισμό τόσο της προθεσμίας εγγραφής και των υποχρεώσεων των επιτηδευματιών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών όσο και της προθεσμίας καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση:

Στο άρθρο 7 της Α 1263/2021 απόφασης: α) καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και β) μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο και το άρθρο 7 διαμορφώνεται, ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Διαδικασία και χρόνος καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών
1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα πραγματοποιείται με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων/ εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς, πώλησης, επιστροφής).
Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία παράγουν/μεταποιούν στο εσωτερικό της χώρας εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ ή εισάγουν από τρίτες χώρες τα ως άνω προϊόντα υποχρεούνται σε καταχώριση στοιχείων, τόσο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων, όσο και εξερχομένων, ενώ τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται σε καταχώριση στοιχείων μόνο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις των εξερχομένων προϊόντων.
Κατ’ εξαίρεση τα υπόχρεα πρόσωπα των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, δεν υποχρεούνται σε καταχώριση κινήσεων εξερχόμενων προϊόντων σε περίπτωση που τα ανωτέρω προϊόντα διακινούνται, λόγω πώλησης, υπό την κάλυψη του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ), από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 112, 114 και 115 του ν. 2960/2001.
Ειδικότερα τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας του εκάστοτε προϊόντος τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τη νόμιμη ονομασία προϊόντος,
β) την ένδειξη παρτίδας προϊόντος, στην περίπτωση που η ένδειξη παρτίδας προϊόντος καταλήγει σε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα στο σύστημα καταχωρίζεται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός χωρίς τα στοιχεία της ώρας,
γ) την εμπορική ονομασία προϊόντος και τυχόν διακριτικές ενδείξεις αυτού,
δ) την ποσότητα με βάση τον ονομαστικό όγκο του περιεχόμενου προϊόντος στην προσυσκευασία (φιάλη),
ε) το είδος της συναλλαγής ήτοι παραγωγή/μεταποίηση/αγορά (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας), πώληση/ αποστολή/επιστροφή (εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
στ) το είδος του παραστατικού εισόδου/εξόδου και τα στοιχεία αυτού, ήτοι τον αριθμό του δελτίου παραγωγής, του τιμολογίου ή παραστατικού στοιχείου διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της συναλλαγής (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας/εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
ζ) την ημερομηνία της συναλλαγής (ημερομηνία παραγωγής/μεταποίησης, αγοράς, επιστροφής, πώλησης ή αποστολής),
η) τα στοιχεία της επιχείρησης παραγωγής, πώλησης ή αγοράς (στοιχεία προμηθευτή παραλήπτη).
3. Για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή στα στοιχεία των καταχωρισμένων ημερήσιων κινήσεων εισερχομένων/εξερχομένων αλκοολούχων ποτών, πραγματοποιείται διόρθωση των στοιχείων, με διατήρηση της ιστορικότητας των προηγούμενων καταχωρίσεων. Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων, κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και έχει ενημερωθεί σχετικά.
4. Τα υπόχρεα πρόσωπα, σε περίπτωση που εντοπίσουν αλλοιώσεις ή παραποιήσεις σε συγκεκριμένες ενδείξεις παρτίδας προϊόντων που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά, υποχρεούνται να εισάγουν την σχετική πληροφόρηση για την ύπαρξη ύποπτης ένδειξης παρτίδας προϊόντος στο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης, καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ
».

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023:
α) Η υποχρέωση εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως και 10-01-2024,
β) η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2024
».


Δείτε την απόφαση 1173/2023 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

όπως και την κωδικοποιημένη Α.1263/2021