Φορολογικά

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για, Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ»

Νέο σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ A’

Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο των προτεινόμενων διατάξεων με τις οποίες επιδιώκεται
i) η μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 (L 438),
ii) η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και τον ενισχυμένο έλεγχό της
iii) η ρύθμιση θεμάτων για την προστασία των οφειλετών, μέσω επεμβάσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στην πτωχευτική διαδικασία και στη λειτουργία των διαχειριστών αφερεγγυότητας και
iv) η ολοκλήρωση της διαδικασίας παροχής εγγύησης σε τιτλοποτήσεις που είχαν υποβληθεί κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και η εξέταση νέων αιτημάτων που υποβλήθηκαν και από μη συστημικές τράπεζες, (άρθρα 1 και 2)

ΜΕΡΟΣ Β”

Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ (L 438). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
1.α. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων και δίνονται οι αναγκαίοι ορισμοί.
β. Περτγράφοντατ οι απαιτήσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των θεσπιζόμενων διατάξεων και ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ως αρμόδια αρχή αδειοδότησης.
γ. Προβλέπεται ότι ο οριζόμενος λογαριασμός που εξυπηρετεί τη λειτουργία διαχειριστών πιστώσεων είναι ανεκχώρητος και ακατάσχετος από οποιοδήποτε τρίτο μέρος πλην του αγοραστή πιστώσεων, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), δεν υπάγεται στην πτωχευτική περιουσία σε περίπτωση πτώχευσης του διαχειριστή πιστώσεων, και το σύνολο του ποσού που είναι κατατεθειμένο σ’ αυτόν αποδίδεται στον διαχειριστή πιστώσεων. (άρθρα 3-11)

2.Προβλέπεται η κατάρτιση δημόσιου μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), το οποίο θα είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΤτΕ. (άρθρο 12)

3.Προσδιορίζεται η ευθύνη και οι υποχρεώσεις που διέπουν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα τις διαδικασίες μεταβίβασης πιστώσεων ή απαιτήσεων μεταξύ αγοραστών πιστώσεων, διαχειριστών πιστώσεων, δανειοληπτών καθώς και παροχών πιστωτικών υπηρεσιών. (άρθρα 13-15 και 20-24)

4.Ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αδειοδοτημένων Ε.Δ.Α.Δ.Π. και ανατίθεται στην ΤτΕ η εποπτεία των σχετικών διαδικασιών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. (άρθρα 16-19)

5. α. Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές, αναφορικά με την εποπτεία των αγοραστών και διαχειριστών πιστώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Ασκούν οι ως άνω αρμόδιες αρχές τις προβλεπόμενες εποπτικές εξουσίες επί αγοραστών και διαχειριστών πιστώσεων και δύνανται να διενεργούν ελέγχους, να προβαίνουν στις αναγκαίες έρευνες και να επιβάλλουν τα οριζόμενα πρόστιμα, κυρώσεις και διοικητικά μέτρα, (άρθρα 25, 26,28 και 29)

6.Προβλέπονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις (τιμωρούνται, μεταξύ άλλων, με φυλάκιση ή/ και χρηματική ποινή) στον πρόεδρο ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και άλλα φυσικά πρόσωπα (ελεγκτές κ.λπ.), σε διαχειριστές πιστώσεων, σε αγοραστές πιστώσεων ή σε αντιπροσώπους, εφόσον φέρουν ευθύνη για παράβαση, πράξη ή παράλειψη, η οποία διετελέσθη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
(άρθρο 27)

7.Προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου τηςΕπικράτειας οι αποφάσεις, που λαμβάνει η ΤτΕ και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων τους.(άρθρο 30)

8. α. Θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές διαδικασία για τη διαχείριση των καταγγελιών που υποβάλλονται προς αυτές και διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία τους γίνεται σε εύλογο χρόνο.
β. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου στις σχέσεις μεταξύ μεταβιβάζοντος και αγοραστή πιστώσεων ή διαχειριστή πιστώσεων και στις σχέσεις μεταξύ διαχειριστή πιστώσεων και αγοραστή πιστώσεων για τους σκοπούς της διαχείρισης.
γ. Συνεργάζονται οι αρμόδιες αρχές μεταξύ τους καθώς και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που έχουν ορισθεί αρμόδιες για την εφαρμογή της εθνικής τους νομοθεσίας, που ενσωματώνει την Οδηγία 2021/2167/ΕΕ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  (άρθρα 31 -34)

9.Επιβάλλεται υποχρέωση στους πιστωτικούς φορείς να γνωστοποιούνστον καταναλωτή συγκεκριμένες πληροφορίες πριν από την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων της σύμβασης πίστωσης.   (άρθρο 35)

10.   Επισημαίνεται ότι οι πιστωτικοί φορείς, στο πλαίσιο της συμμόρφωσήςτους με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, οφείλουν να θεσπίζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης πριν την εκκίνηση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.  (άρθρο 36)

ΙΙ.α. Παρέχεται το δικαίωμα στον καταναλωτή, όταν οι απαιτήσεις του πιστωτικού φορέα από σύμβαση πίστωσης εκχωρούνται σε τρίτο, να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα τα ίδια μέσα άμυνας, που ο καταναλωτής είχε κατά του αρχικού πιστωτικού φορέα, συμπεριλαμβανομένου του συμψηφισμού.

β. Υποχρεούνται οι Ε.Δ.Α.Δ.Π. έως την οριζόμενη ημερομηνία, να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω του οποίου ο δανειολήπτης λαμβάνει άμεση ενημέρωση αναφορικά με την οφειλή του.

γ. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον Διοικητή της ΤτΕ για έκδοση αποφάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 37-41)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1.α. Επεκτείνονται οι δραστηριότητες των Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων (Ε.Π.Π.) σχετικά με τη χορήγηση πόσης φύσεως πιστώσεων και σε νομικό πρόσωπα (σήμερα η συγκεκριμένη διευκόλυνση περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα). Οι εν λόγω δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν εφεξής πιστώσεις στεγαστικής ή καταναλωτικής πίστης και την αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανείου.

β. Παρέχεται η δυνατότητα σε πιστωτικό ίδρυμα να ορίζει αντιπροσώπους οι οποίοι δύνανται να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες πληρωμών και να προβαίνουν στην εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος.   (άρθρα 42 και 43)

2. α. Θεσπίζονται μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας των υπόχρεων προσώπων (πιστωτικό ιδρύματα, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί κ.λπ.) ως προς τον πελάτη.

β. Υποχρεούνται οι δικαιούχοι πληρωμής, που οφείλουν να τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό, να δέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής κ.λπ..   (άρθρα 44 – 48)

3.Συνιστάται από την ΤτΕ ειδικό κανονιστικό καθεστώς με την επωνυμία “Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον” με αντικείμενο την καθοδήγηση των εντασσόμενων σε αυτό, στη δοκιμή καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων. (άρθρο 49 και 62 παρ.1)

4.Συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (Μητρώο), το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και περιλαμβάνει συγκεντρωτικό τα οριζόμενα στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος.

Με κ.υ.α. ορίζονται ί) οι πιστωτές, που υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία στο Μητρώο καθώς και η προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ίί) τα ειδικότερα οικονομικό στοιχεία που σχετίζονται με τις οφειλές και παρέχονται από τους πιστωτές, ίίί) ο χρόνος και η συχνότητα παροχής των στοιχείων, ίν) οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι λειτουργικές προδιαγραφές, ν) η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων, ν) οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των πιστωτών και νί) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.  (άρθρα 50 και 62 παρ.

5. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4335/2015 σχετικά με τη διαδικασία ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων επεκτείνεται η υποχρέωση του τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις και στις οντότητες τρίτων χωρών που θα ήταν οντότητες εξυγίανσης εάν ήταν εγκατεστημένες στην Ε.Ε. κ.λπ.(άρθρα 51 – 61 και 63)

ΜΕΡΟΣ Δ”

1.Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος νομικού προσώπου, που έχει παύσει να υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, από τρίτο πρόσωπο, που έχει κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη με το νομικό πρόσωπο για τις βεβαιωμένες σε βάρος του οφειλές. (Σήμερα το συγκεκριμένο ευεργέτημα προβλέπεται αποκλειστικά για οφειλές προς το Δημόσιο). (άρθρο 64)

2.Επιβάλλεται υποχρέωση στους χρηματοδοτικούς φορείς να ενημερώνουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με τα οριζόμενα στοιχεία, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, άλλως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον διαπιστώσει ότι ο χρηματοδοτικός φορέας δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος, δύναται να επιβάλει σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €), αφού προηγουμένως καλέσει τον χρηματοδοτικό φορέα σε ακρόαση. (άρθρο 65)

3.Τεκμαίρεται η συναίνεση του συνόλου των πιστωτών επί της παραγόμενης αντιπρότασης πιστωτών, τόσο των χρηματοδοτικών φορέων, όσο και του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου και έχουν εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.(άρθρο 66)

4.Αντλούνται εκ νέου τα στοιχεία οφειλών της αίτησης του οφειλέτη για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του και η αίτηση επικαιροποιείται με τις οφειλές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκ νέου άντλησής της, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης. 

5. α. Δεν επιτρέπεται στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το ποσό αποπληρωμής, μη συμπεριλαμβανομένου του τόκου της ρύθμισης, που αντιστοιχεί στις οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους που εντάσσονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης, να υπολείπεται του ύψους της βασικής οφειλής αυτών.

β. Οι έννομες συνέπειες της ρύθμισης επέρχονται όχι μόνο ως προς τον αιτούντα αλλά και ως προς ί) τυχόν τρίτα πρόσωπα που έχουν κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη για τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση και ίί) το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση.  (άρθρο 68)

6.Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4738/2020 σχετικά με την πτωχευτική διαδικασία και προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Το πτωχευτικό δικαστήριο προσδιορίζει την ημερομηνία παύσης των πληρωμών και στην περίπτωση που η περιουσία ή το εισόδημα του οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

β. Προκειμένου να χαρακτηριστεί μία πτώχευση ως μικρού αντικειμένου πρέπει να συντρέχουν και τα τρία (3) κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4308/2014, από τα δύο (2) που ισχύει σήμερα.

γ. Παραλείψεις ή παραδρομές στα έγγραφα που κατατίθενται με την αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη μπορούν να διορθωθούν μέχρι τη συζήτησή της και δεν την καθιστούν απαράδεκτη. Το δικαστήριο δύναται να συμπεριλάβει οφειλές στην απόφασή του που ανακύπτουν βάσει στοιχείων στο πλαίσιο της συζήτησης της αίτησης.

δ. Η αίτηση πτώχευσης επέχει θέση αιτήματος στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας για αυτεπάγγελτη αναζήτηση και ανάκτηση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων. Η αυτόματη άντληση των παραπάνω στοιχείων και εγγράφων από τις βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επέχει θέση βεβαίωσης για τις οφειλές και τα λοιπά στοιχεία που αντλούνται.  (άρθρα 69-71)

7.Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης πτώχευσης, τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία φυσικού προσώπου, την κατ’ ιδίαν εκποίηση, καθώς και τη διαδικασία εκποίησης κινητών πραγμάτων μικρής αξίας.(άρθρα 72 – 76)

8.Ορίζεται ότι οι φοροαπαλλαγές του άρθρου 31 του ν.2778/1999 (για τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία) και η εξαίρεση της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (ως προς τον ειδικό φόρο ακινήτων) εφαρμόζονται αναλογικά και στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του άρθρου 217 του ν. 4738/2020.  (άρθρο 77)

9.Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης παρέμβασης από τον οφειλέτη κατά της αίτησης πτώχευσης μικρού αντικειμένου και επανακαθορίζονται τα συνοδευτικά στοιχεία της εν λόγω αίτησης κ.λπ.. (άρθρα 78 – 87)

10.   Ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλέον από τις οφειλές από το έγκλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τα δικαστήρια ή από διοικητικές και άλλες αρχές. (άρθρο 88)

11.   Τροποποιούνται διατάξεις σχετικές με τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης στα εξής κυρίως σημεία:

α. Το τίμημα της εν λόγω μεταβίβασης μειώνεται στο 70% (από 100%) της εμπορικής αξίας του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του οφειλέτη σύμφωνα με την εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή ή, σε περίπτωση κατάσχεσης, στο 70% (από 100%) του χαμηλότερου ποσού μεταξύ της τιμής πρώτης προσφοράς και της εμπορικής αξίας σύμφωνα με την εκτίμηση άλλου πιστοποιημένου εκτιμητή.

β. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς του οφειλέτη πριν από τη συμβατική λήξη της μίσθωσης καταβάλλεται πλέον μόνο το τίμημα επαναγοράς και όχι και η τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου. (άρθρο 89)

12.   Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τον διορισμό των διαχειριστών αφερεγγυότητας, την πιστοποίηση, τη διαρκή επιμόρφωση, την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, τις πειθαρχικές ποινές και την ανανέωση της πιστοποίησής τους.  (άρθρα 90 – 103)

13.   Παρατείνεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4738/2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθώς και η χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες. (άρθρα 104 και 105)

ΜΕΡΟΣ E’

Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4649/2019 αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος τιτλοποιήσεων με παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου (Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ»), Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1.Προβλέπεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, η σχετική καταβολή προμήθειας ασφαλείας καθώς και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά την επανεισαγωγή του προγράμματος «Ηρακλής» διέπονται και από την «απόφαση επανεισαγωγής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (άρθρα 106, 108 και 109)

2. α. Προσδιορίζονται οι όροι, το περιεχόμενο και το ανώτατο ποσό της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, και υπέρ του αποκτώντος, για τιτλοποιημένες απαιτήσεις κατά την επανεισαγωγή του προγράμματος «Ηρακλής».

β. Επαναπροσδιορίζεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, η χρονική περίοδος για την υποβολή αιτήματος για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου . (άρθρο 107)

3.Επανακαθορίζονται:
– οι κατηγορίες πιστοληπτικής αξιολόγησης των Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας,
–  ο τρόπος υπολογισμού της προμήθειας που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.) για την παρεχόμενη εγγύηση (άρθρο 6 ν. 4649/2019). (άρθρα 110112)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

Επανακαθορίζεται, ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2023, κατά το οριζόμενο ποσοστό, το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων του άρθρου 79 του ν.4270/2014.(άρθρο 113)