Φορολογικά

Λογιστής και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» – Η ανάλυση της επιχείρησης και των «Οικονομικών Καταστάσεων».

Κωνσταντίνος  Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Περιεχόμενα
1. Η αναγκαιότητα της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων, η «αντίληψη» του επιχειρηματία  και ο ρόλος του Λογιστή
2. Πηγές στοιχείων που αναλύονται
3. Η «αναξιοπιστία» των λογιστικών στοιχείων και η προσαρμογή τους
4. Τα κυριότερα λογιστικά μεγέθη – Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων – Αριθμοδείκτες – Παράδειγμα  (excel αρχείο)
•   Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων
•   Α1. Η Απεικόνιση των Αποτελεσμάτων στο έντυπο Ε3
•   Α2. Πωλήσεις και Μικτό Κέρδος
•   Α3. Ανάλυση εξόδων κατ΄ είδος
•   Α4. Το EBITDA
•   Α5. Το «Νεκρό Σημείο» ( break even point )
•   Β. Ισολογισμός
•   Β1. Ενεργητικό
•   Β2. Παθητικό
•   Γ. Πίνακας Παγίων
•   Δ. Τραπεζικός Δανεισμός
•   Ε. Ταμειακές Ροές – «Κατάσταση Χρηματοροών»
•   ΣΤ. Αριθμοδείκτες
•   Ζ. Κεφάλαιο Κίνησης
•   Η. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 520 – Αναλυτικές Διαδικασίες
•   Θ. Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 570 – Συνέχιση της Δραστηριότητας
•   Ι. «Έκθεση/Αναφορά» Επισημάνσεων που προέκυψαν από την Ανάλυση
5. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης ως ευκαιρία ανάλυσης της επιχείρησης
•   Α. «Έκθεσης Διαχείρισης»
•   Β. SWOT Ανάλυση – Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα μιας Επιχείρησης – Ανάλυση Κλάδου
•   Γ. Μελέτη του ανταγωνισμού και των πελατών
•   Δ. Σύστηματα Εσωτερικού Ελέγχου & Δικλείδες ασφαλείας
•   Ε. ESG ( Environmental, Social, and Governance) – Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση
6. Φορολογικός Σχεδιασμός και κίνδυνοι
•   Α. Φορολογικός συντελεστής και νομική μορφή Επιχείρησης
•   Β. Μέτοχοι – Διοίκηση και ο τρόπος καταβολής των αμοιβών τους
•   Γ. Οι Επενδύσεις και οι Δαπάνες ως εργαλεία μείωσης των φορολογητέων κερδών
•   Δ. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
7. Αξιολόγηση Επενδύσεων
8. Η Δύναμη της Πληροφορίας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή του Λογιστή και επακόλουθα η αναβάθμιση του ρόλου του