Φορολογικά

Η νέα διαδικασία απόκτησης κωδικών TAXISnet

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Α.1190/2023 της ΑΑΔΕ σχετικά με την διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής νέων χρηστών ή επανεγγραφής χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται πρόσβαση μέσω Κωδικών TAXISnet και παραλαβής κλειδαρίθμου για την ενεργοποίηση του λογαριασμού για κάθε φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή εξωτερικού.
Η διαδικασία αυτή ισχύει από την 1η.12.2023


Στοιχεία αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν ως νέοι χρήστες ή να επανεγγραφούν ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου και να αποκτήσουν κωδικούς TAXISnet, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στην εφαρμογή «Κλειδάριθμος», στην οποία δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμούν να έχουν,

2. τον ΑΦΜ τους με βάση τον οποίο, και κατόπιν επαλήθευσης ασφαλείας στην περίπτωση φυσικού προσώπου που ενεργεί για τον εαυτό του, επιστρέφονται συμπληρωμένοι, κατά περίπτωση ορισμένοι ή όλοι οι χαρακτήρες από τα επωνυμικά τους στοιχεία όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Φορολογικό Μητρώο (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο επί φυσικού προσώπου και επωνυμία επί μη φυσικού προσώπου),

3. τα στοιχεία επικοινωνίας τους (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail).

Εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία θα επιλέξουν την εξ αποστάσεως χορήγηση κλειδαρίθμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, οφείλουν να συμπληρώσουν στην αίτηση τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτουν και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο συνεργάζονται. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η χωρίς περαιτέρω ταυτοποίηση έκδοση και αποστολή του κλειδαρίθμου, θα πρέπει ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου να είναι δηλωμένος στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του φορολογούμενου και επίσης συνδεδεμένος με τον συγκεκριμένο φορολογούμενο στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής.

Τόσο ο αριθμός κινητού τηλεφώνου όσο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επαληθεύονται με τη αποστολή κωδικού ο οποίος εν συνεχεία καταχω-ρείται από τον χρήστη στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Οι ως άνω κωδικοί αποστέλλονται κατόπιν επαλήθευσης ασφαλείας στην περίπτωση φυσικού προσώπου που ενεργεί για τον εαυτό του.

Διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου

A. Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου για ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ δύναται να υποβάλλει:

1. Ο ίδιος ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως φορολογικής κατοικίας, ο οποίος παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο με μία εκ των παρακάτω διαδικασιών:

1.1. Εξ αποστάσεως, με επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει, αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτησή του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e- mail, που συμπληρώθηκε από τον ίδιο τον φορολογούμενο στην αίτηση εγγραφής του, το πρώτο μέρος του κλειδαρίθμου και με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που συμπληρώθηκε στην αίτηση εγγραφής του, το δεύτερο μέρος του κλειδαρίθμου.

Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία ως ανωτέρω, ο φορολογούμενος δύναται να παραλάβει τον κλειδάριθμο εναλλακτικά με έναν από τους παρακάτω υπ’ αρ. 1.2. και 1.3. τρόπους.

1.2. Εξ αποστάσεως με άμεση βιντεοκλήση με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο της υπηρεσίας myAADElive της ΑΑΔΕ ή με βιντεοκλήση κατόπιν ραντεβού.

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης ηλεκτρονικά, των απαιτούμενων στοιχείων για την εξ αποστάσεως εγγραφή ή επανεγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου και παραλαβή κλειδαρίθμου, δίνεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να επικοινωνήσει μέσω βιντεο-κλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας «myAADElive», είτε άμεσα με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο είτε κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει την Άμεση Βιντεοκλήση myAADElive, μεταβαίνει στο περιβάλλον της υπηρεσίας «myAADElive», όπου επιλέγοντας «ΕΙΣΟΔΟ στην υπηρεσία» στην Πύλη Εισόδου και Επικοινωνίας με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα εκπροσώπου της ΑΑΔΕ και τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής. Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπρόσωπος, ο φορολογούμενος δύναται να μεταφερθεί στην υπηρεσία βιντεοκλήσης κατόπιν ραντεβού, για να προγραμματίσει ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ.

Εάν επιθυμεί να προγραμματίσει ραντεβού, μεταβαίνει στην εφαρμογή «Βιντεοκλήση myAADElive με Ραντεβού» όπου καταχωρεί τα προσωπικά στοιχεία του και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Στη συνέχεια επιλέγει ραντεβού από λίστα διαθέσιμων ραντεβού και υποβάλλει το αίτημά του. Με την καταχώριση του αιτήματος του φορολογούμενου, αποστέλλεται στον φορολογούμενο μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού στα στοιχεία επικοινωνίας, που έχει δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του. Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ραντεβού, ο εκπρόσωπος της ΑΑΔΕ προβαίνει σε ταυτοπροσωπία του προσώπου που αιτείται τον κλειδάριθμο με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που επιδεικνύει ο ίδιος ο φορολογούμενος, καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων βάσει των επιδεικνυόμενων εγγράφων και βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την έκδοση και αποστολή του κλειδαρίθμου στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην αίτηση.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των ελέγχων ταυτοπροσωπίας και επιβεβαίωσης των στοιχείων του φορολογούμενου, ενημερώνεται ο φορολογούμενος ο οποίος παραπέμπεται στη Δ.Ο.Υ. για αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου.

1.3. Με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού στη Δ.Ο.Υ.

Ο φορολογούμενος κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας δύναται να επιλέξει τη διαδικασία παραλαβής κλειδαρίθμου από τη Δ.Ο.Υ. Επιλέγοντας αυτή τη διαδικασία μεταβαίνει στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου», από όπου επιλέγει διαθέσιμο ραντεβού σε Δ.Ο.Υ. της επιλογής του. Με την καταχώρηση του αιτήματος του φορολογούμενου, αποστέλλεται σ’ αυτόν μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού στα στοιχεία επικοινωνίας, που έχει δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του.

Απαιτούμενο στοιχείο για την παραλαβή του κλειδαρίθμου είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.λπ.) του φυσικού προσώπου Εφόσον ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του ιδίου του φορολογουμένου από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., ολοκληρώνεται το Ραντεβού και αποστέλλεται με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην αίτηση ο Κλειδάριθμος του Φυσικού Προσώπου.

Για τις περιπτώσεις, που το φυσικό πρόσωπο ενεργεί για τον εαυτό του και απαιτείται ταυτοποίηση (άμεση ή προγραμματισμένη βιντεοκλήση myAADE ή ραντεβού στη Δ.Ο.Υ.), υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης της αίτησης για επιλογή εναλλακτικού τρόπου ταυτοποίησης, εφόσον αυτός που επιλέχθηκε κατά την ολοκλήρωση της αίτησης δεν οδήγησε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η ανάκτηση της αίτησης πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ, τον κωδικό αίτησης που αποστέλλεται μέσω e-mail και κατόπιν επαλήθευσης ασφαλείας.

2. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) φυσικών προσώπων (ανηλίκων, προσώπων στερούμενων δικαιοπρακτικής ικανότητας κ.λπ.) και οι φορολογικοί εκπρόσωποι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο φορολογικός εκπρόσωπος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη και ελέγχου αν ο ΑΦΜ του σχετίζεται στο Φορολογικό Μητρώο με άλλους ΑΦΜ για τους οποίους έχει δικαίωμα νόμιμης εκπροσώπησης, εμφανίζεται λίστα αυτών, ώστε να επιλέξει τον ΑΦΜ για τον οποίο, ως νόμιμος ή φορολογικός εκπρόσωπος, υποβάλλει αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής και απόκτησης κλειδαρίθμου.

Αν ο ΑΦΜ για τον οποίο, ως νόμιμος ή φορολογικός εκπρόσωπος, επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής και απόδοσης κλειδαρίθμου δεν εμφανίζεται στη λίστα των σχετιζόμενων ΑΦΜ, ο νόμιμος ή φορολογικός εκπρόσωπος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων του εκπροσωπούμενου στο Φορολογικό Μητρώο και να επανέλθει για την εκ νέου υποβολή της αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής και παραλαβής κλειδάριθμου.

Κατόπιν επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον φορολογικό εκπρόσωπο του φορολογούμενου φυσικού προσώπου, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή του κλειδαρίθμου και των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορολογούμενου, εφόσον αυτός έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και στην ψηφιακή θυρίδα του myAADE «Τα Μηνύματά μου» του νομίμου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου του.

3. Τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από τα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων υπό στοιχεία 1. και 2. για τη διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου.

Τα πρόσωπα των περιπτώσεων 1 και 2 δύνανται να εξουσιοδοτούν τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αίτησης εγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης στην οποία αναφέρεται ρητά αν ο εξουσιοδοτούμενος, πέραν της υποβολής της αίτησης, εξουσιοδοτείται παράλληλα να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης και τον κλειδάριθμο.

Το τρίτο πρόσωπο, εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ του φορολογούμενου για τον οποίο ενεργεί, ανακτά τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, από το Μητρώο της ΑΑΔΕ, επισυνάπτει τη σχετική εξουσιοδότηση και υποβάλλει την αίτηση εγγραφής και απόκτησης κλειδαρίθμου.

Η αίτηση δρομολογείται για έλεγχο της εξουσιοδότησης και επεξεργασία στη Δ.Ο.Υ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., εγκρίνεται η αίτηση και εκδίδεται ο κλειδάριθμος, ο οποίος, μαζί με τους κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου, αποστέλλεται με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδίου του φορολογούμενου και στην ψηφιακή θυρίδα myAADE «Τα Μηνύματά μου» του εξουσιοδοτούμενου τρίτου, εφόσον στην ως άνω εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας ενήργησε, αναφέρεται ρητά ότι μπορεί να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης και τον κλειδάριθμο.

B. Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου για ΜΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ δύναται να υποβάλλει:

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) του μη φυσικού προσώπου, ο οποίος εισέρχεται στην εφαρμογή «Κλειδάριθμος» με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Κατόπιν ταυτοποίησης κι ελέγχου αν ο ΑΦΜ του σχετίζεται στο Φορολογικό Μητρώο με άλλους ΑΦΜ, εμφανίζεται λίστα αυτών, ώστε να επιλέξει τον ΑΦΜ για τον οποίο, ως νόμιμος εκπρόσωπος, υποβάλλει αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής και απόκτησης κλειδαρίθμου.

Αν ο ΑΦΜ για τον οποίο, ως νόμιμος εκπρόσωπος, επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση εγγραφής και απόκτησης κλειδαρίθμου δεν εμφανίζεται στη λίστα των σχετιζόμε-νων ΑΦΜ, ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων του εκπροσωπούμενου μη φυσικού προσώπου στο Φορολογικό Μητρώο και να επανέλθει για την εκ νέου υποβολή της αίτησης εγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου.

Κατόπιν επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορολογούμενου μη φυσικού προσώπου, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή του κλειδαρίθμου και των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου μέσω μηνύματος στην ψηφιακή θυρίδα του myAADE «Τα Μηνύματά μου» του νομίμου εκπροσώπου.

2. Τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μη Φυσικού Προσώπου για τη διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης, στην οποία αναφέρεται ρητά αν ο εξουσιοδοτούμενος, πέραν της υποβολής της αίτησης, εξουσιοδοτείται παράλληλα να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης και τον κλειδάριθμο.

Το τρίτο φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ του φορολογούμενου για τον οποίο ενεργεί, ανακτά τα στοιχεία του από το Μητρώο της ΑΑΔΕ, επισυνάπτει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Η αίτηση δρομολογείται για έλεγχο της εξουσιοδότησης και επεξεργασία στη Δ.Ο.Υ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., εγκρίνεται η αίτηση και εκδίδεται ο κλειδάριθμος, ο οποίος, μαζί με τους κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου, αποστέλλεται στην ψηφιακή θυρίδα του myAADE «Τα Μηνύματά μου» του νομίμου εκπροσώπου και του εξουσιοδοτούμενου τρίτου, εφόσον στην ως άνω εξουσιοδότηση, δυνάμει της οποίας ενήργησε, αναφέρεται ρητά ότι μπορεί να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης και τον κλειδάριθμο.

Γ. Εξαιρετικά για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα, οι οποίες αποκτούν στην Ελλάδα ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/22-5-2013 υπουργική απόφαση «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β’ 1252), η διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής και απόκτησης Κλειδαρίθμου είναι η εξής:

i. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, γίνεται είσοδος στην εφαρμογή από την επιλογή «Ενεργώ για τον εαυτό μου» χωρίς ανάγκη φυσικής ταυτοποίησης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξ αποστάσεως απόδοση κλειδαρίθμου μέσω επαλήθευσης αριθμού κινητού τηλεφώνου και ΙΒΑΝ, η διαδικασία ολοκληρώνεται με προγραμματισμό ραντεβού από τον φορολογούμενο χωρίς φυσική παρουσία στη Δ.Ο.Υ. και με αποστολή του κλειδαρίθμου και των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής.

ii. Εφόσον πρόκειται για μη φυσικό πρόσωπο, γίνεται είσοδος στην εφαρμογή από την επιλογή «Μη Φυσικό Πρόσωπο της ΠΟΛ. 1113/2013», με έλεγχο της κατηγορίας και νομικής μορφής του Μη Φυσικού Προσώπου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με αποστολή του κλειδαρίθμου και των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής.

Δ. Εξαιρείται από τη διαδικασία της παρούσας απόφασης, η ειδική κατηγορία των αλλοδαπών συναλλασσόμενων με τα Τελωνεία, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν ΑΦΜ αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 5024905/3083/Α0019/30-06-2009 (Β’ 1371) υπουργικής απόφασης.

Διαλειτουργικότητες με παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών πληρωμών

Εφόσον το φυσικό πρόσωπο επιλέξει την παραλαβή του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, ελέγχονται τα στοιχεία του μέσω διασταύρωσης, με τη χρήση της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΙΒΑΝ, ΑΦΜ», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει στην αίτηση εγγραφής του, και σε περίπτωση ταύτισης, ακολουθεί η διασταύρωση των εξής:

A. Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ, Ταυτότητας, Κινητού τηλεφώνου» με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει καταχωρήσει στην αίτησή του ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της αίτησης ΑΦΜ, τύπος και αριθμός ταυτότητας και αριθμός κινητού τηλεφώνου διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, μέσω ασφαλούς σύνδεσης με τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος και μετά τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο ΑΦΜ ή ο ΑΔΤ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει η συγκεκριμένη εταιρία στο Μητρώο πελατών της.

Προς τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται με την παρούσα, έννομη υποχρέωση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να προβαίνουν στην αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους,

ή

B. Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Κινητού τηλεφώνου», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της αίτησης ΑΦΜ και αριθμός κινητού τηλεφώνου διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, μέσω ασφαλούς σύνδεσης, με στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος και μετά τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο ΑΦΜ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.

Για την ανάγκη υλοποίησης των ελέγχων αξιοποιούνται από την ΑΑΔΕ οι ακόλουθες εφαρμογές διαλειτουργικότητας:

1. «Διαδικτυακή Υπηρεσία Ελέγχου ΑΦΜ, Ταυτότητας, Κινητού τηλεφώνου», στην οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. «Διαδικτυακή Υπηρεσία Ελέγχου ΑΦΜ, Κινητού τηλεφώνου», στην οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν τα στοιχεία που τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων των φορολογουμένων/υπο-ψηφίων χρηστών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγράφουν τα διαβιβασθέντα δεδομένα από τα αρχεία τους.

Ανάκτηση κωδικού, εφόσον υπάρχει Κλειδάριθμος

Αν ο φορολογούμενος ξέχασε ή απώλεσε τον κωδικό πρόσβασης ή ο λογαριασμός του κλειδώθηκε, έχει τη δυνατότητα, επιλέγοντας «Ξέχασα τον κωδικό μου», να επαναφέρει τον λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζει το όνομα χρήστη (username) και τον κλειδάριθμο.

Διαδικασία υποβολής αίτησης επανεγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απωλέσει τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και τον κλειδάριθμο, πρέπει να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής, κάνοντας τη σχετική επιλογή στην εφαρμογή, οπότε ακολουθείται διαδικασία ανάλογη της περιγραφόμενης στο άρθρο 3.

Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη

Ο λογαριασμός του φορολογούμενου (χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δημοσίου) ενεργοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση τριών (3) στοιχείων, ήτοι, του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που συμπλήρωσε ο φορολογούμενος κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής του, καθώς και του κλειδαρίθμου, τον οποίο παρέλαβε με μία εκ των περιγραφόμενων στο άρθρο 3 διαδικασιών. Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης, το σύστημα ζητά από το χρήστη να αλλάξει τον αρχικό του κωδικό πρόσβασης (password), για λόγους ασφαλείας και για τον λόγο αυτό ο κωδικός πρόσβασης αναφέρεται στην αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής ως «προσωρινός κωδικός».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου