Φορολογικά

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την  «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφέςακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» -Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τα εξής ζητήματα:

α) την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

β) τη μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και

γ) την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που σχετίζονται, ιδίως, με το Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» (ΚΤΠ) και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΗΔΙΚΑ),
και τέλος την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων.

Συγκεκριμένα  :

Eπανακαθορίζονται οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων :
– Καθιερώνεται διαδικασία ενημέρωσης των Δήμων από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, αναφορικά με στοιχεία των ακινήτων και των συμβαλλόμενων σε συμβάσεις μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
–   Με κ.υ.α. ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με την κατά τα ανωτέρω παρεχόμενη ενημέρωση, τη διαλειτουργικότητα των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων του δημόσιου τομέα κ.λπ..
–   Παράλληλα καταργείται η υποχρεωτική προσκόμιση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, ενώ δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω η ρύθμιση περί υποχρεωτικής προσκόμισης αντιγράφου της δήλωσης φόρου μεταβίβασης.

Περαιτέρω, προβλέπονται:
–   η κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος για διηρημένες ιδιοκτησίες εντός του ιδίου γεωτεμαχίου,
–   η υποβολή ψηφιακά των εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και των σχετικών εγγράφων προς καταχώριση μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 24 – 26 και 35)