Φορολογικά

Έως 31.12.2023 η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στου συνταξιούχους

Με το άρθρο 123  του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά τον μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων, συμψηφιστέας με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, μεγαλύτερο των δέκα (10) ευρώ.


Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ ανάλογα με το συνολικό καθαρό προ φόρου ποσό που καταβλήθηκε για κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2023.

Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 123)


Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., συνέχεια και της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 80 του ν. 5036/2023. Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η στοχευμένη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η αντιστάθμιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, ιδίως για τους συνταξιούχους που δεν επωφελούνται πλήρως από την επικείμενη αύξηση συντάξεων του έτους 2024, λόγω της ύπαρξης θετικής προσωπικής διαφοράς του ν. 4387/2016, η οποία συμψηφίζεται κατ’ έτος, και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με την ετήσια αύξηση των κύριων συντάξεων.

Ειδικότερα, στις παρ. 1 και 2 ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του μέτρου εντάσσονται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αθροιστικά έως και 1.600€ μηνιαία σύνταξη και παράλληλα έχουν θετική προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 10€. Ως μήνας αναφοράς ορίζεται ο Οκτώβριος 2023. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100€ έως 200€, με βάση το ύψος της σύνταξης. Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές, ενώ δεν υπόκειται και σε τέλη, εισφορές ή κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Στην παρ. 4 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον καθορισμό τυχόν τεχνικών λεπτομερειών αναγκαίων προς την εφαρμογή της ρύθμισης.

Προτεινόμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 123 Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2024

1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά τον μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων, συμψηφιστέας με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, μεγαλύτερο των δέκα (10) ευρώ.

2. Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται:

α) σε διακόσια (200) ευρώ για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και επτακόσια (700) ευρώ.

β) σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ
για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από επτακόσια ευρώ και ένα λεπτό (700,01) ευρώ έως και χίλια εκατό (1.100) ευρώ.

γ) σε εκατό (100) ευρώ για συνταξιούχο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από χίλια εκατό ευρώ και ένα λεπτό (1.100,01) ευρώ έως και χίλια εξακόσια (1.600) ευρώ.

3. Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2023,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α.,

δ) επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν αντίστοιχης τροποποίησης του προϋπολογισμού του, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων του.