Φορολογικά

Τροπολογία για το καλάθι του Αϊ Βασίλη

Τροπολογία κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων -Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

α. Τροποποιείται το άρθρο 127 του ν.5003/2022 και συγκεκριμένα, επαναπροσδιορίζεται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση για τις αναφερόμενες επιχειρήσεις πώλησης παιδικών παιχνιδιών, αποστολής στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καταλόγου καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι του Αϊ Βασίλη») που διατίθενται προς πώληση σε προσιτή τιμή, συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων από τις υπόχρεες επιχειρήσεις των όρων εφαρμογής της υπό ψήφιση διάταξης.

Αιτιολογική έκθεση
   
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Επαναπροσδιορίζονται οι προθεσμίες για το παρατηρητήριο τιμών «το Καλάθι του Αϊ Βασίλη» για την περίοδο των εορτών του 2023.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της διαφάνειας των τιμών για την προάσπιση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, καθώς και ο καλύτερος έλεγχος της σχετικής αγοράς, καθιστώντας παράλληλα τα σχετικά καταναλωτικά προϊόντα πιο προσιτά στο καταναλωτικό κοινό, ενόψει και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων 2023.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;   

Τους καταναλωτές.
    

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο μόνο

Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «Το καλάθι του Αϊ Βασίλη» – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 5003/2022

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230), για το καλάθι του Αϊ Βασίλη, επαναπροσδιορίζεται, στο δεύτερο εδάφιο των παρ. 4 και 5 επικαιροποιούνται οι νομοθετικές παραπομπές, και το άρθρο 127 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 127

Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών – «Το καλάθι του Αϊ Βασίλη»

1. Οι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη διάθεση προς πώληση παιδικών παιχνιδιών στο καταναλωτικό κοινό, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι του Αϊ Βασίλη») από την 15η Δεκεμβρίου 2023 έως την 10η Ιανουαρίου 2024.

2. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 εντάσσουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη», εφόσον διαθέτουν προϊόντα αυτής της κατηγορίας, και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και, υποχρεωτικά, με ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθιτου Αϊ Βασίλη», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 7.

4. Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις. Για τις τιμές των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» που προτείνεται από κάθε επιχείρηση εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), περί αθέμιτης κερδοφορίας, όπου το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος προ της 1ης Δεκεμβρίου 2021. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

5. Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους υπόχρεους της παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος μέχρι τη λήξη της ισχύος του, και ελέγχονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 55 του ν. 5045/2023 περί αθέμιτης κερδοφορίας.

6. Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής καταλόγου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθιτου Αϊ Βασίλη», η συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος αρχές, η διαδικασία ελέγχων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων kol κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.».

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2023