Φορολογικά

Πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις και για το 2024

Με το νομοσχέδιο «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται μεταξύ άλλων διάταξη με την οποία παρατείνεται και για το έτος 2024 η διάταξη για το ανώτατο ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) αναπροσαρμογής του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων.

Επίσης παρατείνονται και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 (περί ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους) και του άρθρου 55 (για το «καλάθι του νοικοκυριού») του ν. 5045/2023.


Αιτιολογική

Παρατείνονται μια σειρά από προθεσμίες οι οποίες αν δεν παραταθούν θα διασαλεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Οι προθεσμίες αυτές αφορούν τόσο την προστασία των πωλητών λαϊκών αγορών, των καταναλωτών, όσο και την εξέλιξη των μισθώσεων, των δημοσίων συβάσεων και της εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 57

Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2022

1. Η προθεσμία της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί εξόφλησης οφειλών των πωλητών λαϊκών αγορών, παρατείνεται και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Οι πωλητές λαϊκών αγορών, οι οποίοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21, απώλεσαν την άδεια δραστηριοποίησής τους μετά την 1η Φεβρουαρίου 2022 λόγω μη καταβολής του τέλους του άρθρου 23, δύνανται να ανανεώσουν την ισχύ της, αν: α) εξοφλήσουν το σύνολο των σχετικών οφειλών τους, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024, και β) πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσής της.».

2. Η προθεσμία ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), περί περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, παρατείνεται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή Ιουνίου 2024, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021.».

3. Η προθεσμία της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) για την εφαρμογή του «Καλάθι του νοικοκυριού», παρατείνεται, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Το παρόν ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.».

4. Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό τύπο, τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος της, και διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2026».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) τροποποιείται ως προς το έτος ισχύος του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2023».

6. Η προθεσμία του άρθρου 97 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί απαλλαγών των Ναυπηγείων Ελευσίνας, παρατείνεται, και το άρθρο 97 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 97

Ρυθμίσεις για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Στο πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) η υπό εξυγίανση εταιρεία με την επωνυμία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έναντι οποιασδήποτε αρχής και φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου 2024».