Φορολογικά

Νέα διευρυμένη μεταβατική περίοδος (από 01.4.2018 έως 31.12.2024) για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση Α.1208/2023 τροποποιείται Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1177/19-9-2018  και ορίζεται ότι :

«Για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως την 31.12.2024 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής, θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας».

Η παρ. 1 της ΠΟΛ.1177/2018 που αντικαθίσταται αφορά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής της.
Ειδικότερα με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως την 31.12.2024 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής, θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της της ίδιας απόφασης.

Δηλαδή διευρύνεται ακόμη περισσότερο η μεταβατική περίοδος και από 01.04.2018 έως και 31.12.2022 που ήταν βάσει της προηγούμενης τροποποίησης ορίζεται από 1.4.2018 έως και 31.12.2024 και επιπλέον για τις χορηγηθείσες απαλλαγές στα πλοία της υποπερίπτωσης αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του κώδικα ΦΠΑ, εντός της περιόδου αυτής, να θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, ήτοι στο θαλάσσιο χώρο που εκτείνεται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Χώρας- εύρος αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας.

Πρόκειται για τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει] και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου