Φορολογικά

Νέος νόμος 5079/2023 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με την μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά και την ενίσχυση στη Ρόδο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος  5079/2023 Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι με τον νόμο μεταξύ άλλων διατάξεων ορίζονται τα ακόλουθα :

✻  Άρθρο 102 Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά – Αντικατάσταση παρ. 51 Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φ.Π.Α. και μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α.
Προβλέπεται η μόνιμη υπαγωγή των μη αλκοολούχων ποτών και των αεριούχων νερών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) που παρέχονται από σουπερ μάρκετ, παντοπωλεία κ.λπ.


✻  Άρθρο 52 Αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας σχεδίων του ν. 3299/2004

✻  Άρθρο 53 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011

✻  Άρθρο 54 Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 ν. 4399/2016

✻  Άρθρο 55 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις με κράτος προορισμού την Ελλάδα – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 141 του ν. 4601/2019

✻  Άρθρο 56 Λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4177/2013

✻  Άρθρο 57 Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2022

✻  Άρθρο 58 Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων

Άρθρο 97 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021 – Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης πολιτών τρίτων χωρών – Τροποποίηση άρθρου 92 ν. 5007/2022 – Παράταση της έναρξης ισχύος του Κώδικα Μετανάστευσης – Τροποποίηση άρθρου 179 Κώδικα Μετανάστευσης

✻  Άρθρο 99 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου.
Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που διέμεναν σε ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν, κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών τον Ιούλιο 2023, ενώ στο πλαίσιο της ενίσχυσης προβλέπεται επταήμερη διαμονή εντός των χρονικών διαστημάτων: 15 Μαρτίου 2024 – 15 Μαΐου 2024 ή 1 Οκτωβρίου 2024 – 15 Νοεμβρίου 2024.

✻  Άρθρο – 114 Παρατάσεις περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προθεσμιών – Τροποποίηση παρ. 18 άρθρου 52 ν. 4280/2014, παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020, παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019, παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021 και παρ. 1 άρθρου 16 π.δ. 83/2022