Φορολογικά

Ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το 2024 από την ΑΑΔΕ

Με την απόφαση Α.1215/2023 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζεται ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2024.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

1. Το έτος 2024 θα διενεργηθούν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιοι (27.500) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Επιπλέον του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στην παρ. 1, το έτος 2024 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες και τις ΔΟΥ είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιοι (25.400) μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

4. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στις παρ. 1 και 3, το έτος 2024 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

5. Επιπροσθέτως, πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στις παρ. 1, 3 και 4, το έτος 2024 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) τουλάχιστον δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιοι (16.600) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και τουλάχιστον οκτακόσιοι ογδόντα πέντε (885) έλεγχοι – έρευνες φοροδιαφυγής.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου