Φορολογικά

Τέλος ανθεκτικότητας και τέλος παρεπιδημούντων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από 1.1.2024

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Τέλος Ανθεκτικότητας από 1.1.2024

❖ Με το άρθρο 30 του ν. 5073/2023 αντικαταστάθηκε το άρθρο 53 του ν. 4389/2065 και επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας (αντί φόρου διαμονής) μεταξύ άλλων και:
«κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), ενάμιση (1,50) ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ.

(…)

κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής:
 
 γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του

άρθρου 111
του ν.

4446/2016
και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ».

Συνεπώς, το ως άνω τέλος, καταβάλλεται από α) τα νομικά πρόσωπα που μισθώνουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, β) τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν από τρία ακίνητα και πάνω και τα μισθώνουν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και έχουν προβεί υποχρεωτικά σε έναρξη εργασιών, καθώς επίσης και γ) τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν έως δύο ακίνητα.

❖ Σύμφωνα με την  παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 5073/2023 το τέλος αυτό επιβάλλεται από 1.1.2024.

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση καθορίζεται με την απόφαση Α.1217/2023.

Υπενθυμίζεται ότι, το τέλος αποδίδεται και από τους ιδιώτες στη φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

❖ Η δήλωση του τέλους ανθεκτικότητας εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ (παράρτημα) συνεπώς για την εκπρόθεσμη υποβολή της ισχύουν τα πρόστιμα του άρθρου 54, καθώς και ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ιδίου νόμου.

❖ Περισσότερα δείτε στην απόφαση Α.1217/2023.

Τέλος παρεπιδημούντων 0,5% από 1.1.2024

❖ Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 5073/2023 προστίθεται παράγραφος 5α στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 η οποία αναφέρει : «5Α. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136).». Το άρθρο 28 του ν. 5073/2023 ισχύει από 1.1.2024.

Συνεπώς από 1.1.2024 επιβάλλεται τέλος παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5% επί των εσόδων των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων αφορά σε όλες τις μισθώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, δηλαδή ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων. Προς επίρρωσιν αυτών, σχετικά με το ζήτημα αυτό, σε σχετικό δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών αναφέρονται και τα εξής (δείτε το εδώ): «Επεκτείνεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5% επί των εσόδων, υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων».

❖ Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης τέλους παρεπιδημούντων καθορίζονται με την απόφαση Α.1209/2023.

❖ Το τέλος παρεπιδημούντων βαρύνει τον διαμένοντα, δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Δεν υφίσταται επίσης υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

❖ Η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr). Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού.

Για μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση των τελών υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου επομένου έτους.

❖ Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του προστίμου των άρθρων 6 και 7 ν. 1080/1980, προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

❖ Η δήλωση αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ συνεπώς, σε περίπτωση εκπροθέσμου δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ περί εκπροθέσμου, ούτε και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53.

❖ Δείτε περισσότερα στην απόφαση Α.1209/2023 (σ.σ. η απόφαση αφορά και στην απόδοση τέλους παρεπιδημούντων 2022 και 2023 για λοιπούς υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι νέες διατάξεις ισχύουν από 1.1.2024 και μετά).