Φορολογικά

Νέο νομοσχέδο σε διαβούλευση για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής – Επικαιροποιείται ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ, ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Τονίζεται ότι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα με το άρθρο 34 επικαιροποιείται ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 397/18235/16.2.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 601). Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα στις Ομάδες Παραγωγών που υλοποιούν επενδύσεις ή παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος των μελών τους αγροτών, να αντιμετωπίζονται ως γεωργική εκμετάλλευση και όχι ως επιχείρηση του δευτερογενούς ή του τριτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν την αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση.

Το σχετικό άρθρο :

Άρθρο 34 Επικαιροποίηση ορισμού αγροτικής εκμετάλλευσης – Τροποποίηση περ. δ) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3874/2010

Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), περί ορισμών, προστίθεται η φράση «ή στην περίπτωση των Ομάδων Παραγωγών, των προϊόντων που παράγουν τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών», και η περ. δ διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ). Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται, εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση, μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η μονάδα ή στην περίπτωση των Ομάδων Παραγωγών, των προϊόντων που παράγουν τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων), η υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων.».