Φορολογικά

Τροποποίηση των στοιχείων που διαβιβάζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στην ΑΑΔΕ για την μείωση κατά 10% του ΕΝΦΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1004/2024 με την οποία τροποποιείται η  ΠΟΛ.1033/28.1.2014  απόφαση αναφορικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4987/2022.

Με την τροποποίηση αυτή οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και τα οποία είναι σε ισχύ εντός του έτους αναφοράς καθώς και τυχόν ανανεώσεις ή τροποποιήσεις αυτών, για να μπορεί η ΑΑΔΕ να χορηγήσει την μείωση κατά 10% στον ΕΝΦΙΑ για τις κατοικίας που είναι ασφαλισμένες σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

Διαβίβαση πληροφοριών από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2.3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/28.1.2014 απόφασης ΓΓΔΕ, οι λέξεις «του άρθρου αυτού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παρ. 2.1 και 2.2» και η αναφορά σε ΓΓΔΕ αντικαθίσταται στο ορθό ΑΑΔΕ και η παρ. 2.3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Η διαβίβαση των στοιχείων των παρ. 2.1 και 2.2 θα γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Ειδικά για στοιχεία της παρ. 2.2 που αφορούν την χρήση 2013, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 14η Μαρτίου 2014.».

2. Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/28.1.2014 απόφασης ΓΓΔΕ μετά την παρ. 2.3 προστίθεται νέα παρ. 2.4 ως εξής:

«2.4. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν επίσης στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και τα οποία είναι σε ισχύ εντός του έτους αναφοράς καθώς και τυχόν ανανεώσεις ή τροποποιήσεις αυτών. Η παρούσα παράγραφος αφορά τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με ισχύ εντός του έτους 2023 και εφεξής. Ως έτος αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ορίζεται το προηγούμενο έτος του έτους για το οποίο χορηγείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013.

Τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης,
β) αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
γ) ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης,
δ) ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο,
ε) ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα),
στ) διεύθυνση, και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας. Ειδικότερα: Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ονομασία οδού ακινήτου, Όροφος, Επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων και Έτος κατασκευής, εφόσον αναφέρονται στο συμβόλαιο,
ζ) μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.

Η διαβίβαση των στοιχείων της παραγράφου αυτής θα γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης του, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Ειδικά για τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με ισχύ εντός του έτους 2023, δύνανται να παραδίδονται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ σε ψηφιακό φορητό μέσο, σε περίπτωση διαπιστωμένου τεχνικού προβλήματος της επιχείρησης ιδιωτικής ασφάλισης.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 25 Ιανουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου