Φορολογικά

Δικαστικοί επιμελητές: Ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων ποινικής διαδικασίας

Με τη νέα απόφαση 59660 οικ./12-1-2024 ρυθμίζονται θέματα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας των άρθρων 155 και 156 του ν. 4620/2019 (ΚΠΔ) για την πραγματοποίηση επιδόσεων εγγράφων της ποινικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα.

Αναλυτικά:

Άρθρο 1
Δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιδόσεων εγγράφων της ποινικής δίκης

1. Η επίδοση των εγγράφων της ποινικής δίκης με ηλεκτρονικά μέσα στον ενδιαφερόμενο διάδικο ή μάρτυρα, σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156 ΚΠΔ, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “poinikesepidoseis.gov.gr”(εφεξής «Πλατφόρμα»), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση της «Πλατφόρμας» ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άρθρο 2
Χρήστες της Εφαρμογής Τρόπος εισόδου στην Υπηρεσία και αυθεντικοποίηση χρηστών

1. Χρήστες της «Πλατφόρμας» είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι και επιμελητές δικαστηρίων που εξουσιοδοτούνται για το λόγο αυτό από την Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2. Η είσοδος των χρηστών της παρ. 1 στην «Πλατφόρμα» πραγματοποιείται αφού πρώτα αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
 
Άρθρο 3
Όροι και διαδικασία λειτουργίας της Πλατφόρμας

Οι τρόποι εισαγωγής στην «Πλατφόρμα» των εγγράφων προς επίδοση είναι δύο:
α. Η αυτοματοποιημένη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου κατά την οποία τα στοιχεία του εγγράφου αποστέλλονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εφεξής ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) μέσω διεπαφής (ΑΡΙ) στην «Πλατφόρμα». Με την παραλαβή του εγγράφου από την «Πλατφόρμα» ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία απόθεσης στη Θυρίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) (εφεξής «Θυρίδα»), ελέγχοντας την εγκυρότητα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εμπλεκόμενου προσώπου.
Εάν ο ΑΦΜ δεν υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο η διαδικασία τερματίζεται, αποστέλλεται στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ σχετικό μήνυμα λάθους και ακολουθείται πλέον η διαδικασία φυσικής επίδοσης της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 4620/2019.
Εάν ο ΑΦΜ είναι έγκυρος η «Πλατφόρμα» διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), αντλεί από αυτό τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπλεκομένου, εφόσον ο εμπλεκόμενος έχει εγγραφεί στο Μητρώο. Τα επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας προστίθενται στην επίδοση. Με την αυτόματη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων δημιουργείται το αντίστοιχο έγγραφο επίδοσης σύμφωνα με το πρότυπο που τηρείται στην εφαρμογή.
Ακολούθως το έγγραφο επίδοσης αποστέλλεται αυτόματα μέσω της «πλατφόρμας» στη Θυρίδα του πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 1 και 156 παρ. 1 ΚΠΔ και λαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Με την επιτυχημένη απόθεση του εγγράφου στη Θυρίδα του πολίτη η «Πλατφόρμα» λαμβάνει σχετική απάντηση που περιλαμβάνει τις πληροφορίες σύμφωνα με τον τύπο του εγγράφου (Κλήση Μάρτυρα, Κλητήριο θέσπισμα, Κλήση Κατηγορουμένου, Διάταξη, Βούλευμα, Απόφαση, Ποινική Διαταγή) καθώς και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.
β. Η χειροκίνητη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου κατά την οποία ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Εισαγγελίας εισέρχεται στην «Πλατφόρμα» αφού πρώτα αυθεντικοποιηθεί με τους Κωδικούς της Δημόσιας Διοίκησης και συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που αντλεί από τη δικογραφία στην ανάλογη για το κάθε έγγραφο φόρμα της «Πλατφόρμας». Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία το σύστημα διαλειτουργεί με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων δημιουργείται το αντίστοιχο έγγραφο επίδοση, σύμφωνα με το πρότυπο που τηρείται στην εφαρμογή.
Όπου στον Kώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπεται η σημείωση τόπου και χρονολογίας επίδοσης ή και η επίσημη σφραγίδα και η υπογραφή του εισαγγελέα στο έγγραφο που επιδίδεται, για τις ανάγκες της ψηφιακής επίδοσης νοούνται ότι τίθενται με την θέση επί του εγγράφου των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
Ακολούθως το έγγραφο επίδοσης αποστέλλεται αυτόματα μέσω της «πλατφόρμας» στη Θυρίδα του πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 1 και 156 παρ. 1 ΚΠΔ και λαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4
Τρόπος παραλαβής της ηλεκτρονικής επίδοσης Απαραίτητες διαλειτουργικότητες

1. Αφού δημιουργηθεί ηλεκτρονικά το έγγραφο της επίδοσης σύμφωνα με έναν εκ των δύο τρόπων που περιγράφονται στο άρθρο 3 το έγγραφο αποστέλλεται στη Θυρίδα του πολίτη.

2. Η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται, μέσω της θυρίδας του πολίτη, με την αποστολή SMS, καθώς και με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτό είτε έχει αντληθεί από το ΕΜΕπ, είτε από το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, είτε έχει συμπληρωθεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του της Εισαγγελίας, κατά τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων στην «Πλατφόρμα».

3. Σε περίπτωση που εντοπίζονται περισσότερα από ένα κινητά τηλέφωνα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή θα γίνεται σε όλα τα διαθέσιμα κινητά τηλέφωνα (έως τρία) και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (έως τρείς).

4. Οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 5
Αποδεικτικό επίδοσης

1. Εφόσον ακολουθείται η αυτοματοποιημένη διαδικασία της περ. α του άρθρου 3, μετά την ολοκληρωμένη απόθεση του εγγράφου επίδοσης στη θυρίδα του πολίτη, η «Πλατφόρμα» αποστέλλει τις πληροφορίες του εγγράφου στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ-, το οποίο δημιουργεί το έγγραφο «Αποδεικτικό Επίδοσης».

2. Εφόσον ακολουθείται η χειροκίνητη διαδικασία της περ. β του άρθρου 3, μετά την ολοκληρωμένη απόθεση του εγγράφου επίδοσης στη θυρίδα του πολίτη, το έγγραφο «Αποδεικτικό Επίδοσης» της δημιουργείται εξ ολοκλήρου από την Πλατφόρμα.
 
3. Το αποδεικτικό επίδοσης των παρ. 1 και 2 περιέχει τα χαρακτηριστικά του εγγράφου της επίδοσης, τα οποίο είναι το QR code και οι λεπτομέρειες της επίδοσης.

4. Ο χρήστης του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ εκτυπώνει το έγγραφο αυτό, και το ενσωματώνει στο φάκελο της Δικογραφίας ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Άρθρο 6
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της νομιμότητας της επικοινωνίας με τα φυσικά πρόσωπα και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι χρήστες της «Πλατφόρμας» έχουν την υποχρέωση επεξεργασίας των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παρούσας.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 403/22-01-2024) με εξαίρεση τις επιδόσεις κλητήριων θεσπισμάτων, κλήσεων κατηγορουμένων, διατάξεων, βουλευμάτων, αποφάσεων (πλην αποφάσεων ποινικών διαταγών και λιπομαρτύρων), των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2024.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου