Φορολογικά

Μετάθεση του χρόνου έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων διατάξεων με το άρθρο 30 μετατίθεται, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.

Αιτιολογική

Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4934/2022, ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η 31η.12.2023. Ωστόσο, επειδή με την υπό στοιχεία A.1162/19.10.2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 6129), περί του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), τροποποιήθηκε ριζικά, μεταξύ άλλων, η διαδικασία έκδοσης της φορολογικής ενημερότητας κρίνεται ως απαραίτητη η μετάθεση του χρόνου έναρξης της λειτουργίας της εφαρμογής για την 30ή.9.2024.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 30

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 22 ν. 4934/2022

Στην παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), περί έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, η φράση «εκκινεί την 31η.12.2023» αντικαθίσταται από τη φράση «εκκινεί την 30ή.9.2024» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρμας εκκινεί την 30ή.9.2024.»