Επιχειρήσεις

Η Alpha Αστικά Ακίνητα γίνεται Alpha Real Estate Services

Ειδικότερα, η εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 19η.01.2024 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε, μεταξύ των άλλων θεμάτων, την αλλαγή της επωνυμίας της σε «Alpha Real Estate Services Ανώνυμη Εταιρεία» και του διακριτικού της τίτλου σε «Alpha Real Estate Services» αντίστοιχα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη με αριθμό 3202453ΑΠ/23.01.2024 απόφασή του (ΑΔΑ 6ΧΡΔ46ΝΛΣΞ-ΥΕΟ) ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, της 02.02.2024 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 06.02.2024 η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Alpha Real Estate Services Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός της τίτλος σε «Alpha Real Estate Services» αντίστοιχα. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται σε «Alpha Real Estate Services S.A.».