Φορολογικά

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με θέμα «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της Αγροτικής Ανάπτυξης»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

ΜΕΡΗ Α’ και Β’

1. Παρατίθεται ο σκοπός και το αντικείμενο του υπόψη σχεδίου νόμου και ορίζονται οι έννοιες της κτηνοτροφικής ζώνης, του κτηνοτροφικού πάρκου και του ομαδικού χώρου σταυλισμού.(άρθρα 1-5 και 7)

2. α. Παρατείνεται εκ νέου, έως την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος έγκρισης ίδρυσης ή εγκατάστασης ή διατήρησης λειτουργίας των αναφερόμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά περίπτωση.

β.Αναστέλλεται, έως την κατά τα παραπάνω ημερομηνία, η ισχύς των διοικητικών πράξεων διακοπής λειτουργίας, αποβολής, κατεδάφισης ή επιβολής προστίμων στις αναφερόμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.  (άρθρο 6)

3.Παρατείνεται εκ νέου, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών της χώρας. (άρθρο 8)

4. α. Συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) τριμελές Συμβούλιο Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών (Σ.Ε.Α.Π.), με αρμοδιότητα την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για αλιευτικές παραβάσεις (ταυτόχρονα καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του ν.2040/1992 περί έκδοσης π.δ. για τη σύσταση τριμελών Συμβουλίων Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών).

β. Με κ.υ.α., καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015, η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση που καταβάλλεται στον Πρόεδρο και στα μέλη, στους αναπληρωτές τους καθώς και στους εισηγητές του Σ.Ε.Α.Π. (άρθρα 9 και 14)

5. Επαναπροσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου, που απαιτείται για την κατάθεση αλιευτικής προσφυγής και ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ για πρόστιμα έως και τριακόσια (300) ευρώ, ή σαράντα (40) ευρώ για πρόστιμα από τριακόσια ένα (301) ευρώ και άνω. Με κ.υ.α είναι δυνατή η αναπροσαρμογή των προαναφερόμενων παραβόλων.  (άρθρο 10)

6. Διατάσσει το Σ.Ε.Α.Π. την επιστροφή του καταβληθέντος προστίμου ή του ποσού της διαφοράς από τη μείωση του προστίμου ή του τιμήματος του εκποιηθέντος αλιεύματος, αν η απόφασή του απαλλάσσει τον προσφεύγοντα από το χρηματικό πρόστιμο ή διατάσσει τη μείωση αυτού ή την επιστροφή τιμήματος εκποιηθέντος αλιεύματος αντίστοιχα. (άρθρα 11 & 12)

7. Με υ.α. συγκροτούνται έως τρεις (3) Μεταβατικές Επιτροπές Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών, με θητεία ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες. Με κ.υ.α. καθορίζεται η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση που καταβάλλεται στον Πρόεδρο και στα μέλη, στους αναπληρωτές τους καθώς και στους εισηγητές των Μεταβατικών Επιτροπών Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών.(άρθρο 13)

8. α. Επιτρέπεται και σε βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας η άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού. Με κ.υ.α. προβλέπεται να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, αναφορικά με την ασφάλεια των επιβατών και των πλοιοκτητών, που πρέπει να πληρούν τα σκάφη αυτά, για την άσκηση της προαναφερόμενης δραστηριότητας.

β.Θεσπίζεται η επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) σε περίπτωση παραβίασης των οριζόμενων προθεσμιών, αναφορικά με την υποβολή της αίτησης i) αναμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων και ii) ανανέωσης της έγκρισης ίδρυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας.(άρθρα 15-19)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1.Επανακαθορίζονται οι διοικητικές (πρόστιμα) και ποινικές κυρώσεις που δύνανται να επιβάλλονται στον τομέα της φυτοϋγείας και ορίζεται η μέθοδος υπολογισμού και η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων.

Επί των προαναφερόμενων κυρώσεων ο θιγόμενος μπορεί να καταθέσει ένσταση, για την εξέταση της οποίας απαιτείται η υποβολή του οριζόμενου παραβόλου. Το εν λόγω παράβολο κατατίθεται στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας ή στο Πράσινο Ταμείο, κατά περίπτωση.(άρθρα 20-24)

2. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό των τεχνικών διαδικασιών, του τρόπου και κάθε άλλου τεχνικού μέτρου σχετικά με την εφαρμογή της οριζόμενης διάταξης που αφορά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, επί παραβάσεων σε θέματα δραστικών ουσιών, βιοκτόνων προϊόντων και κατεργασμένων αντικειμένων με βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας του ΥΠ. Α. Α.Τ..(άρθρο 25)

3. Προστίθενται στις εξαιρέσεις εφαρμογής του ν.721/1977 και τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α.Τ., ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισής τους.(άρθρα 26 και 27)

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ενίσχυση της ποιότητας των τροφίμων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων :
α. Συνιστάται, στο ΥΠ.Α.Α.Τ., Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ως ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου, επιπέδου αντίστοιχου με Γραφείο.
β. Επικαιροποιείται το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των κεντρικών αρμόδιων αρχών, αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.(άρθρα 28-30)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών των αναφερόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων :

1.α. Ειδικά για τη ζημιές που προκλήθηκαν στις αναφερόμενες αγροτικές περιουσίες από τα ανωτέρω ακραία καιρικά φαινόμενα, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των αναφερόμενων ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν των προβλεπόμενων κατά περίπτωση καταληκτικών ημερομηνιών:

– μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων στις αναφερόμενες κατηγορίες απασχολούμενων. Ειδικά για τους απασχολούμενους τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λάρισας το προαναφερόμενο όριο καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ,

– αποζημίωση τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε αίτηση ενίσχυσης στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που απασχολούνται με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ανωτέρω φυσικά φαινόμενα. β.Καθορίζονται, στο αναφερόμενο ύψος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των αναφερόμενων ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν των προβλεπόμενων κατά περίπτωση καταληκτικών ημερομηνιών οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία, του προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων.

Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο, εφόσον εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία μέρα του πενθημέρου εργασίας, να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22:00 ώρα προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές.(άρθρο 31)

2. Δύναται, ειδικά για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες το έτος 2023, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), να ανέρχονται στο εκατό τοις εκατό (100%) της προϋπολογιζόμενης αξίας, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων διατάξεων.(άρθρο 32)

3 .Εντάσσονται στο ισχύον καθεστώς φορολογικών και λοιπών προνομίων (άρθρου 47 του ν. 5035/2023 – αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες στα χέρια Δημοσίου ή τρίτων) και οι ενισχύσεις που καταβάλλονται, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014, στους αλιείς που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» που εκδηλώθηκε από την 4η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2023. (άρθρο 33)

4. Προστίθεται στο περιεχόμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, περί καταβολής ειδικής εισφοράς στο γάλα (παρ. 4 άρθρου 13 ν.3698/2008) και η αναφορά σχετικά με τη χρονική διάρκεια καταβολής, είσπραξης και απόδοσής της στον ΕΛ.Γ.Α.(άρθρο 34)

5. Προβλέπεται ότι οι Δήμοι ορίζουν και λειτουργούν χώρους υγειονομικής ταφής, για την άμεση αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, των έκτακτων αναγκών αποτροπής εισόδου στη χώρα και τον έλεγχο και την καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων. Με π.δ. καθορίζονται οι αρμοδιότητες, οι απαιτούμενες υποδομές, οι προδιαγραφές, οι διαδικασίες, η χρηματοδότηση και κάθε σχετικό θέμα για τον ορισμό και τη λειτουργία των χώρων αυτών. (άρθρο 35)

6. α. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την αποδοχή των αιτήσεων χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε εκτάσεις αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

β.Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση της προτεινόμενης διάταξης (κατηγορίες αιτούντων, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και την άσκηση της καλλιεργητικής δραστηριότητας).(άρθρο 36)

7.Αναδιατυπώνεται η έννοια της αγροτικής εκμετάλλευσης του άρθρου 2 του ν.3874/2010.  (άρθρο 37)

8. α.  Εισάγεται η έννοια της Ομάδας Παραγωγών (Ο.Π.) ως αγροτική εκμετάλλευση, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

β.Προσδιορίζεται το πλαίσιο δικαιωμάτων (απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. σε περίπτωση αγοράς γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού κ.λπ.) και υποχρεώσεων της Ο.Π.

γ.Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων από την αρμόδια υπηρεσία, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων των Ο.Π.

δ.Παρέχονται οι νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις που αφορούν:
– στη διαδικασία εξομοίωσης των Ο.Π. με την αγροτική εκμετάλλευση,
– στον ορισμό επιτροπών ελέγχου τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων τους και στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση αθέτησης αυτών.  (άρθρο 38)

9. Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30.9.2023) και έως την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία εντός της οποίας οι αναφερόμενοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του ν.4673/2020.  (άρθρο 39)

10 .α. Καταβάλλεται στους επιθεωρητές – ελεγκτές των αναφερόμενων κλάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου ΥΠ.Α.Α.Τ., μηνιαία ελεγκτική αποζημίωση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β.Καθορίζονται: i) το ύψος της παραπάνω ελεγκτικής αποζημίωσης, και ii) το ποσοστό και οι προϋποθέσεις καταβολής προσαυξημένης αποζημίωσης.

γ.Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την αναπροσαρμογή του ποσού της ελεγκτικής αποζημίωσης και την προσαύξηση αυτής. (άρθρο 40)

11.Εκκαθαρίζονται δαπάνες έως το αναφερόμενο ποσό για ελέγχους του άρθρου 14 του ν.3460/2006 από τους ελεγκτές των Περιφερειών, οι οποίες προέκυψαν κατά τα οριζόμενα οικονομικά έτη, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών έτους 2024, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και των διατάξεων περί παραγραφής. (άρθρο 41)

12. α. Μεταβιβάζεται, άνευ ανταλλάγματος, στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανέγερση της οριζόμενης σχολικής μονάδας, η κυριότητα των αναφερόμενων δημόσιων ακινήτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

β.Συνιστά η υπό ψήφιση διάταξη τίτλο μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και εγγραφής στο Κτηματολογικό Γραφείο.

γ.Καθορίζεται η διαδικασία μεταγραφής της υπό ψήφιση διάταξης, η οποία δεν υπόκειται σε κανένα φόρο ή τέλος.

δ.Προβλέπεται η ανάκληση της μεταβίβασης της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων, χωρίς την καταβολή οιουδήποτε φόρου ή τέλους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 42)

13.Προβλέπεται η καταβολή των αναφερόμενων ενισχύσεων στους νόμιμους κληρονόμους αποβιωσάντων δικαιούχων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.(άρθρο 43)

14.Δημιουργείται και λειτουργεί στο ΥΠ.Α.Α.Τ., ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων ακίνητης περιουσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην οποία υποβάλλονται εφεξής, από τους ενδιαφερόμενους, οι αιτήσεις σχετικά με την εκμετάλλευσή τους.(άρθρο 44)

15.Τίθενται ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο ΥΠ.Α.Α.Τ. Συγκεκριμένα, συνιστάται στο ΥΠ.Α.Α.Τ., Μητρώο Ελεγκτών – Επαληθευτών για τον έλεγχο – επαλήθευση των επενδυτικών σχεδίων, για τα έργα και τις δράσεις του εν λόγω Υπουργείου, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ανωτέρω Ταμείο.
Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στο Μητρώο (όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας, προσόντα των ελεγκτών – επαληθευτών, ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης κ.α.). (άρθρο 45)

ΜΕΡΟΣ Ε’

1.Επικαιροποιείται το πειθαρχικό δίκαιο που διέπει τη λειτουργία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ φορέας εκτός του μητρώου Γενικής Κυβέρνησης).(άρθρα 46-49)

2 .Ρυθμίζονται θέματα των Επιμελητηρίων (άρθρο 62 του ν. 4497/2017) και συγκεκριμένα:

– προστίθεται ο τομέας της αγροτικής παραγωγής στον σκοπό λειτουργίας τους,

– προβλέπεται εφεξής η δυνατότητα ίδρυσης αγροτικών τμημάτων στα αναφερόμενα Επιμελητήρια και παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αγροτών,

– ορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων των αγροτικών τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) των Επιμελητηρίων. (άρθρα 50-53)