Φορολογικά

Στο ΦΕΚ ο νόμος 5090/2024 – Παρεμβάσεις σε Ποινικό Κώδικα – Επιτάχυνση ποινικής δίκης – Ενδοοικογενειακή βία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5090/2024 Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης -Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας

Υπενθιμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει εκτός των άλλων και διατάξεις όπως :

Άρθρο 133: Αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες όταν το κέρδος από παράβαση σχετιζόμενη με τη νομιμοποίηση εσόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί και απάλειψη της προϋπόθεσης προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης φυσικού προσώπου για την επιβολή του προστίμου -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 45 ν. 4557/2018

Άρθρο 134: Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων για αδικήματα δωροδοκίας