Φορολογικά

Υποχρεωτική μετάδοση ελληνόφωνου τραγουδιού σε κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς και σε χώρους αναμονής επιβατών αεροδρομίων και λιμένων

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού»

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων επιδιώκει την ανάδειξη, διάδοση και ανάπτυξη του ελληνόφωνου τραγουδιού, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, μέσω
α) της παροχής κινήτρων για την αύξηση μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ενημερωτικούς και μη,
β) της εφαρμογής ποσοστού υποχρεωτικής μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού σε ορισμένους από τους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχειακών και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, των εμπορικών κέντρων, καζίνο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους αναμονής επιβατών αεροδρομίων και λιμένων και
γ) της εισαγωγής υποχρέωσης για τη χρήση συγκεκριμένου ποσοστού ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών σε ελληνικές οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες που χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Στο άρθρο 14 προβλέπονται επίσης κυρώσεις για την μη τήρηση των κανόνων.

Αιτιολογική έκθεση

8 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (ως τέτοιων νοούμενων αποκλειστικά των χώρων εισόδου, υποδοχής αυτών και των ανελκυστήρων), εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων. Επίσης, στην παρ. 2 καθορίζονται η προθεσμία και ο φορέας υποβολής των μορφοτύπων με τους οποίους αποδεικνύεται η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.
 
9 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων (ως τέτοιων νοούμενων αποκλειστικά των χώρων στάθμευσης, των διαδρόμων και των λοιπών χώρων παραμονής των επισκεπτών, μη συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών καταστημάτων και των λοιπών αυτοτελών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός αυτών), εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

10 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής ελληνόφωνων τραγουδιών στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο (ως τέτοιων νοούμενων αποκλειστικά των χώρων υποδοχής και αναμονής των πελατών και των ανελκυστήρων), δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική.

11 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι στους κοινόχρηστους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς (ως τέτοιων νοούμενων αποκλειστικά των χώρων των σταθμών και των αποβάθρων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών του μετρό και των τρένων, των χώρων των σταθμών και των αποβάθρων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων) και στους κοινόχρηστους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων (ως τέτοιων νοούμενων αποκλειστικά των στεγασμένων χώρων που προορίζονται για την αναμονή των επιβατών προ της επιβίβασης αυτών σε αεροπλάνα και πλοία αντίστοιχα), το ελάχιστο ποσοστό μετάδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων, εφόσον μεταδίδεται δημόσια μουσική.

12 Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι οι ελληνικές οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες οι οποίες χρηματοδοτούνται με οποιοδήποτε τρόπο από το δημόσιο υποχρεούνται να ενσωματώνουν ελληνόφωνα τραγούδια και ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνων τραγουδιών σε ελάχιστο ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου της μουσικής επένδυσης της παραγωγής ή της ταινίας. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι η υποχρέωση ενσωμάτωσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών σε ελάχιστο ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου της μουσικής επένδυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών και των κινηματογραφικών ταινιών δεν αποτελεί πρόσθετη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση αυτών.

13 Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται στο Υπουργείο Πολιτισμού ηλεκτρονική βάση δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών, καθώς και διαδικτυακή πλατφόρμα πρόσβασης σε αυτή, η οποία παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα κατάρτισης πρωτότυπων λιστών αναπαραγωγής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Προβλέπεται, επίσης, ότι η πρόσβαση στη βάση δεδομένων και στις λειτουργίες της διαδικτυακής πλατφόρμας παρέχεται δωρεάν στους υπόχρεους, ήτοι στα ξενοδοχειακά και σύνθετα τουριστικά καταλύματα και στους έχοντες την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων των εμπορικών κέντρων, καζίνο, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των χώρων αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων κατόπιν εγγραφής τους ως χρηστών σε αυτή. Επίσης, προβλέπεται ότι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας παράγεται αυτόματα το σύνολο των μορφοτύπων που απαιτούνται. Τέλος, καθορίζεται το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων στην οποία καταχωρίζονται ελληνόφωνα τραγούδια, ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρική μουσική Ελλήνων δημιουργών καθώς και τυχών διασκευές αυτών κατόπιν έγγραφης συναίνεσης αυτών.

14 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος υπόχρεων, για την παραβίαση των υποχρεώσεων μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και ορχηστρικής μουσικής Ελλήνων δημιουργών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται διαφορετική διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε καθέναν από τους υπόχρεους, ήτοι τους έχοντες την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, των χώρων αναμονής αερολιμένων και λιμένων. Τέλος, καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, τα πρόστιμα καθώς και οι περιπτώσεις που ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δύναται να εισηγηθεί τη μη επιβολή προστίμου.

 

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 8


Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων


1. Στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των υποπερ. αα) και δδ) της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’155) και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Τα ξενοδοχεία και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 υποβάλλουν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ.


Άρθρο 9


Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Οι έχοντες την εκμετάλλευση των χώρων της παρ. 1 υποβάλλουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας τους μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Άρθρο 10


Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των καζίνο και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Οι έχοντες την εκμετάλλευση των χώρων της παρ. 1 υποβάλλουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, κάθε ημερολογιακού εξαμήνου στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας τους μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Άρθρο 11


Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων

1. Στους κοινόχρηστους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών αερολιμένων και λιμένων και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό μετάδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.

2. Οι έχοντες την εκμετάλλευση των χώρων της παρ. 1 υποβάλλουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας τους μορφότυπους από τους οποίους προκύπτει η τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

Άρθρο 12


Συγχρονισμός ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών σε οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες

1. Ελληνικές οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A’ 143), υποχρεούνται να ενσωματώνουν ελληνόφωνα τραγούδια ή ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνου τραγουδιού σε ελάχιστο ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου της μουσικής επένδυσης της παραγωγής ή της ταινίας.

2. Η υποχρέωση ενσωμάτωσης ελληνόφωνων τραγουδιών ή ορχηστικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών σε ελάχιστο ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου της μουσικής επένδυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών και των κινηματογραφικών ταινιών της παρ. 1 δεν αποτελεί πρόσθετη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση αυτών.

Άρθρο 13


Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και ορχηστρικής μουσικής Ελλήνων δημιουργών και διαδικτυακής πλατφόρμας

Δημιουργούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και ορχηστρικής μουσικής Ελλήνων δημιουργών και β) διαδικτυακή πλατφόρμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της περ. α), η οποία παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα κατάρτισης πρωτότυπων λιστών αναπαραγωγής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η διαδικτυακή πλατφόρμα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας παράγεται αυτόματα το σύνολο των μορφοτύπων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 8, της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 10 και της παρ. 2 του άρθρου 11. Στη βάση δεδομένων καταχωρίζονται ελληνόφωνα τραγούδια, ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρική μουσική Ελλήνων δημιουργών, καθώς και διασκευές αυτών, κατόπιν έγγραφης συναίνεσής τους.

Άρθρο 14


Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους έχοντες την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, των χώρων αναμονής αερολιμένων και
λιμένων για την παραβίαση των υποχρεώσεων μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού ή ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού

1. Αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 8, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου ή του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του άρθρου 8. Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 8, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ο.Π.Ι., επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από τη δυναμικότητα σε κλίνες του τουριστικού καταλύματος και την υποτροπή του παραβάτη.

2. Αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 9, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Π.Ι., χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση του εμπορικού κέντρου εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του άρθρου 9. Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 9, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα των κοινόχρηστων χώρων του εμπορικού κέντρου, τη δυναμικότητα σε επισκέπτες αυτών και την υποτροπή του παραβάτη.

3. Αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 10, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Π.Ι., χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση του καζίνο εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του άρθρου 10. Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 10, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Π.Ι., επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα των κοινόχρηστων χώρων του καζίνο, τη δυναμικότητα σε επισκέπτες αυτών και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη.

4. Αν παραβιαστούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 11, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Π.Ι., χορηγείται στον έχοντα την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων μέσου μαζικής μεταφοράς ή κοινόχρηστου χώρου αναμονής επιβατών αερολιμένα ή λιμένα, εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει στον Ο.Π.Ι. τους μορφότυπους που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του άρθρου 11. Αν δεν υποβληθούν οι μορφότυποι ή από τους υποβληθέντες μορφότυπους διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 11, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης η οποία εξαρτάται από τη διαπιστωθείσα απόκλιση από το υποχρεωτικό ποσοστό δημόσιας εκτέλεσης, από την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα των κοινόχρηστων χώρων και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη.

5. Τα πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

6. Ο Ο.Π.Ι. δύναται, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να εισηγηθεί τη μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση που η παράβαση κρίνεται αιτιολογημένα ως ήσσονος βαρύτητας, ιδίως με βάση την απόκλιση από τα ποσοστά δημόσιας εκτέλεσης που καθορίζονται στα άρθρα 8 έως και 11.