Φορολογικά

Το σχόλιο της Δευτέρας: Ο «Οδικός χάρτης» και η «Καστοριά»

«Τι άλλο μπορείς να κάνεις εσύ, εκτός από το να γράφεις, για τα πόσα «γραφειοκρατικά βήματα», πρέπει να κάνει ο Λογιστής»

Και με αποχαιρέτησε με την ατάκα : «Είσαι εκτός θέματος. Μόνο για την Ζωή σου δεν έχεις «Οδικό Χάρτη»…». Δεν πρόλαβα να του πω για την Καστοριά….

[ Δείτε για την εκδήλωση της ΕΕΛΦΟ Καστοριάς «Γυναίκες στην Λογιστική [Ιστορία-Επικαιρότητα-Προοπτική ]» στο τέλος του Σχολίου ]

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Πρώτο : «briefing» ( Συνοπτική εβδομαδιαία ενημέρωση)

Το briefing της εβδομάδας – Εγχειρίδιο ΦΠΑ-myDATA, ασφαλιστική ικανότητα, αποφάσεις ΔΕΔ κ.ά. (08.03.2024)  – Με τον Κωνσταντίνο Κουλογιάννη, τον Κωνσταντίνο Γραβιά και καλεσμένο τον Λεωνίδα Κορρέ.

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Δεύτερο : Χρήση 2023 – Οδικός χάρτης για το «κλείσιμο»

Χρήση 2023: Οδικός χάρτης για το «κλείσιμο» – Checklist και οδηγίες 151 σημείων (Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος )

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

«Πίνακας χρονοδιαγράμματος των εργασιών»

Λόγω των πολυποίκιλων ενεργειών που απαιτούνται πρέπει να καταρτίζουμε «πίνακα χρονοδιαγράμματος των εργασιών» που πρέπει να γίνουν , ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ( τακτοποιήσεις, απογραφή, αποσβέσεις, κοστολόγηση κ.λπ. ) και αφού λάβουμε υπόψη τις υπάρχουσες καταληκτικές από το νομό προθεσμίες.

Στον Πίνακα καταγράφονται για κάθε ενέργεια τα εξής στοιχεία :
➤Η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να γίνει η ενέργεια
➤Η αντίστοιχη προβλεπόμενη από την νομοθεσία καταληκτική ημερομηνία , εφόσον υπάρχει
➤Ο/οι υπεύθυνος/οι για την ενέργεια.

Συζητείται με την Διοίκηση της επιχείρησης και τα αρμόδια τμήματα το συνταχθέν χρονοδιάγραμμα και αυτό τροποποιείται αναλόγως.

Σημαντικές Επισημάνσεις κατά το Κλείσιμο της Χρήσης 2023

Α. Ενδιαφέρουν για μείωση των φορολογητέων Κερδών

Αποσβέσεις – απογραφή παγίων και συμφωνία γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων (λογ. 10 – 16 )

Αποκτήσατε «Οικολογικά Οχήματα»; Εφαρμόστε τους αυξημένους συντελεστές αποσβέσεων

Δείτε στο άρθρο τον Πίνακα 9: Προσαυξημένες αποσβέσεις [Κωδ. 512 -Ν]

Μήπως δεν αποσβένεται εφάπαξ τα πάγια αξίας έως 1.500 ευρώ ;;;

Έλεγχος ορθής καταχώρησης Επισκευών – Συντηρήσεων και προσθηκών βελτιώσεων

Μήπως καταχωρήσατε «προσθήκες- βελτιώσεις», ενώ ήταν «Επισκευές – Συντηρήσεις» ;

ΔΕΔ 3319/2019 – Λογιστικές διαφορές – Δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων έναντι δαπανών συντήρησης και επισκευής

ΔΕΔ 1185/2022 Δαπάνες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

Κοστολόγηση και αποτίμηση αποθεμάτων

Μήπως έχετε « απαξιωμένα» αποθέματα, τα οποία αναγνωρίζονται και φορολογικά ;;;

Υπολογισμός απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων (λογ. 44.11)

Έχετε ληξιπρόθεσμές απαιτήσεις ; προβήκατε στις κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης;

 Έχετε απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο; Μπορεί να διαγραφούν χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης

Έχετε απαιτήσεις, που μπορεί να διαγράφουν στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού (Ν. 4172/2013, άρθρο 26, Παρ. 4, περ. γ)

Υποβολή αίτησης για αναγνώριση των «Δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας»

Μήπως έχετε τέτοια περίπτωση ;;;

Δυνατότητα Προσαύξησης των «Διαφημιστικών Δαπανών»

Μήπως έχετε τέτοια περίπτωση ;;;

Δείτε στο άρθρο τον Πίνακα 8: Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [Κωδ. 504 -Ν]

Β. Ενδιαφέρουν για μείωση των Λογιστικών Ζημιών


Αποσβέσεις – απογραφή παγίων και συμφωνία γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων (λογ. 10 – 16 )

Εξέταση του δικαιώματος χρησιμοποίησης συντελεστών αποσβέσεων με βάση την ωφέλιμη ζωή των παγίων

Μήπως αποσβένεται εφάπαξ, τα πάγια αξίας έως 1.500 ευρώ ;;;

Έλεγχος ορθής καταχώρησης Επισκευών – Συντηρήσεων και προσθηκών βελτιώσεων

Μήπως καταχωρήσατε Επισκευές – Συντηρήσεις», ενώ ήταν «προσθήκες- βελτιώσεις» ;


Γ. Επικίνδυνα σημεία

Έλεγχος και συμφωνία των διάφορων δοσοληπτικών λογαριασμών

Έλεγχος περιπτώσεων ύπαρξης παροχών σε είδος

Λογιστική απεικόνιση των περιπτώσεων «Χρηματοδοτικής μίσθωσης» (leasing).

Μήπως τα απεικονίζετε με τον « παλιό τρόπο» ;;; Τότε έχετε τον κίνδυνο μη φορολογικής αναγνώρισης των δαπανών

Αγορανομικοί περιορισμοί στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους

✏Νόμος 5054/2023 . Άρθρο 54. Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

105865/10-11-2023 – Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων.

έως την 30ή Ιουνίου 2024, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του Δημοτικού Τέλους (2% επί της δαπάνης διαφήμισης)

Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης

Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Υποβολή Συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

Έλεγχος ύπαρξης καταρχήν «συνδεδεμένων επιχειρήσεων» και έπειτα τέτοιων συναλλαγών, οι οποίες ξεπερνούν το όριο των 100.000 ή 200.000 ευρώ ( ανάλογα με την περίπτωση )

Ένταξη σε κατηγορία και προσδιορισμός των απαιτούμενων υποχρεώσεων

Μήπως πρέπει λόγω των «μεγεθών», που είχατε τα δύο προηγούμενα χρόνια, να αλλάξετε «κατηγορία» (μικρότερη ή μεγαλύτερη) ;;;

Υπολογισμός δαπανών που δεν εξοφλήθηκαν με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Έλεγχος μέσω του λογαριασμού 38.00 «Ταμείο». Λογικά το «Ταμείο», μιας επιχείρησης σήμερα πρέπει να έχει λίγες σε αριθμό και μικρές σε ύψος ποσού κινήσεις….

Δείτε στο άρθρο τον Πίνακα 7: Τρόπος εξόφλησης δαπανών

Κατάρτιση πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Μήπως έχετε καμμιά « σοβαρή » περίπτωση αναμόρφωσης ;;; όπως α) Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών, β) Μισθοί που πληρώθηκαν με μετρητά, κ.λπ ……

►. Υπολογισμός του ποσού της φορολογικής ζημιάς που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.

Μήπως χάσατε το δικαίωμα μεταφοράς, λόγω παρέλευσης της πενταετίας ;;;

Και μην ξεχνάτε : « Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια)» ( Ν. 4308/2014, Ε.Λ.Π ) .

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Τρίτο : «myDATA» και άλλες digito-Ιστορίες

myDATA – Εγχειρίδιο για τις αιτίες εξαίρεσης ΦΠΑ εκδιδόμενων παραστατικών και την ορθή απεικόνιση στη δήλωση ΦΠΑ του Λεωνίδα Κορρέ

Ένας εξαιρετικός Οδηγός για το θέμα αυτό. [ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

Οι Δηλώσεις :

Δηλώσεις ΦΠΑ – ΑΑΔΕ: Διευρύνονται οι λειτουργικότητες της πλατφόρμας υποβολής για τα έξοδα από το myDATA

Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρούν σε δήλωση ΦΠΑ μεταγενέστερης περιόδου (μήνα ή τριμήνου), τυχόν έξοδα που εκδόθηκαν και εμφανίζονται γι’ αυτές στην πλατφόρμα myDATA σε προηγούμενη περιόδο της ίδιας χρήσης, αλλά δεν τα συμπεριέλαβαν στη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου αυτής. Πχ. παραστατικό εξόδου που εκδόθηκε και καταχωρήθηκε στην πλατφόρμα myDATA τον Φεβρουάριο 2024, αλλά δεν το συμπεριέλαβε η επιχείρηση στα έξοδα της δήλωσης ΦΠΑ για τον μήνα Φεβρουάριο, μπορεί να το συμπεριλάβει σε επόμενη δήλωση ΦΠΑ, μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024.

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

Επίσης δείτε :

Στο ΦΕΚ ο νόμος 5092/2024 με τα πρόστιμα για τη διασύνδεση POS-ΦΗΜ, την ασφαλιστική ικανότητα κ.ά.

Voucher διασύνδεσης POS-ταμειακών: Μέχρι 12 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για τον 4ο κύκλο

380.000 αποστολές emails από την ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές

Μη κερδοσκοπικά πρόσωπα και χρήση POS

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

Δημόσια διαβούλευση: ΚΥΑ εισροών-εκροών πρατηρίων καυσίμων (συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών και ΦΗΜ)

Σύλλογος λογιστών Ρεθύμνου: Την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση ταμειακών μηχανών, φορολογικών μηχανισμών και διαβίβασης εσόδων στο E-send/myDATA την έχουν οι επιχειρήσεις και οι συνεργάτες τεχνικοί τους

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Τέταρτο : «Platforma News» – Ενισχύσεις προσώπων και επιχειρήσεων


Πλατφόρμες

Τέλη Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες και τις γυναίκες αγρότισσες

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

Ανοίγει την Πέμπτη 7 Μαρτίου, η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων δωρεάν αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή στάβλων σε Θεσσαλία, Έβρο, Β. Φθιώτιδα

617/04-03-2024 Ηλεκτρονική υπηρεσία «Υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων»

Πληγέντες από Πλημύρες και Πυρκαγιές

18089/06-03-2024 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

17334/04-03-2024 Χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στα προστατευόμενα τέκνα θανόντων κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τις περιοχές: Μάνδρας Αττικής την 15η Νοεμβρίου 2017, Αγίας Πελαγίας Κρήτης την 15η Οκτωβρίου 2022 και Μαγνησίας την 5η Σεπτεμβρίου 2023

17088/04-03-2024 Καθορισμός συμπληρωματικής επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

16513/02-03-2024 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 21ης και της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

16578/02-03-2024 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες από 4 ως και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (1η προκαταβολή)

Διάφορα

Καλάθι της Σαρακοστής – Σε ισχύ από 13 Μαρτίου

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

ΔΥΠΑ: Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας και διακοπές Πάσχα με voucher κοινωνικού τουρισμού

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών, αύξηση κατά 500 ευρώ με τροπολογία

Αυξάνεται το Μεταφορικό Ισοδύναμο για την Κρήτη – Νέους κινδύνους θα καλύπτει ο νέος κανονισμός ΕΛΓΑ

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Πέμπτο : Προθεσμίες


Καταρχήν δείτε :
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2024

Επισημαίνω ορισμένες από αυτές :

➼ έως τις 15.3.2024 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης Λογιστή – Φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.,

➼ έως τις 15.3.2024 πραγματοποιείται η δήλωση από υπόχρεες οντότητες στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών της ψηφιακής πύλης «myAADE», της πρόθεσης αντικατάστασης Ταμειακών Συστημάτων με συστήματα στα οποία το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συσκευή (ΑΙΙ in one – Cash Register/POS),

➼ έως τις 19.3.2024 πραγματοποιείται η επιβεβαίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες, των στοιχείων που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ έτους 2024 για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα (αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον/τους αριθμό/-ούς του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων),

➼ έως τις 31.3.2024 πραγματοποιείται η τροποποίηση στοιχείων στην εφαρμογή «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε. (είτε λόγω σφάλματος, ή λόγω τροποποίησης του συμφωνητικού) των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί εντός του προηγούμενου έτους,

➼ έως τις 31.3.2024 πραγματοποιείται η προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 119899/13.12.2023 (ΦΕΚ Β’ 7115/18.12.2023), εφόσον είχαν αποδεδειγμένα καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και 29.2.2024,

➼ έως τις 31.3.2024 πραγματοποιείται η διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές (εκτός και εάν έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό, για την πραγματοποίηση της διασύνδεσης εντός του μηνός Απριλίου),

➼ έως τις 31.3.2024 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει των άρθ. 5Α και 5Β του Κ.Φ.Ε.),

Επίσης δείτε :

Α. Οι αποφάσεις για τη διασύνδεση POS-ταμειακών συστημάτων και την απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ – Βοηθητικοί πίνακες

Β. Προθεσμίες απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Έκτο : Φορολογία – Νομοθεσία, Νομολογία και Άρθρα


Νομοθεσία

Φορολόγηση υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων σε περιπτώσεις stock split ή reverse stock split

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

28747 ΕΞ 2024 Τεκμαρτό εισόδημα προστατευόμενου μέλους

Αρθρογραφία

Προμέρισμα και φορολογική αντιμετώπιση (Γιώργου Δαλιάνη,Διονύση Σαμόλη,της Νίκης Χατζοπούλου )

Φορολογική αντιμετώπιση εταιρικών και κρατικών ομολόγων ( Γιώργου Δαλιάνη, Γιάννη Αρτσίτα, Νίκης Χατζοπούλου)

ΔΕΔ – ΣτΕ

[ SOS ] Μη έκπτωση δαπανών άνω των 500 ευρώ λόγω μη εξόφλησής τους με τραπεζικό μέσο πληρωμής – Τα τιμολόγια παραμένουν ανεξόφλητα για περίοδο άνω των 5 ετών δίχως να έχει οχληθεί ο οφειλέτης ή να ασκηθεί εναντίον του κάποιο ένδικο μέσο κάτι το οποίο δε συνάδει με τα διδάγματα της κοινής πείρας και εμπορικής πρακτικής.

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

Ανάλωση κεφαλαίου με πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή – Ο φορολογούμενος πρέπει να αποδείξει την εισαγωγή συναλλάγματος δικαιολογώντας την απόκτησή του στην αλλοδαπή, προσκομίζοντας πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

ΣτΕ 1433/2023 Επιστροφή ΦΠΑ για αγαθά τα οποία δεν είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για φορολογητέες πράξεις αλλά χρησιμοποιήθηκε ένα νέο αγαθό, το οποίο εν τω μεταξύ παράχθηκε

ΣτΕ 2796/2022 Πότε δεν διενεργείται προσωρινός φορολογικός έλεγχος

ΣτΕ 1253/2023 Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων – Βάρος απόδειξης

Διάφορα

ΕΝΦΙΑ 2024: Ξεκινούν οι εργασίες για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών – Λειτουργία εφαρμογών

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το συμπληρωματικό φόρο έως 15% στις πολυεθνικές

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

Νέα νομοσχέδια για δημοσιονομικούς κανόνες, κίνητρα για καινοτομία και συγχωνεύσεις, Υπερταμείο μέσα στο 2024

Μη χάσετε

Νέο webinar του κόμβου για το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, ProRata, διακανονισμό παγίων, με τον Λεωνίδα Κορρέ

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Έβδομο : Ασφαλιστικά & εργατικά – Νομοθεσία – Νομολογία και αρθρογραφία

Ασφαλιστική ικανότητα

Τι ισχύει για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας – Ποιους αφορά

Ασφαλιστική ικανότητα: Διευκολύνσεις από το Υπ. Εργασίας

Υπενθυμίζεται ότι η Ασφαλιστική Ικανότητα αποδίδεται σε όλους τους εργαζόμενους. Όσον αφορά στους μη μισθωτούς, απαραίτητα προϋπόθεση είναι είτε (α) να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους, είτε (β) να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και να εξοφλούν τακτικά τις δόσεις που προβλέπει η ρύθμιση. Όσον αφορά στους μισθωτούς, προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας (που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. από τον εργοδότη) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ανεξαρτήτως της εξόφλησης των εισφορών από μέρους του εργοδότη.

Τονίζεται ότι η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες στη Χώρα με ενεργό ΑΜΚΑ, έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα Υγείας, ήτοι σε δημόσια νοσοκομεία καθώς και Κέντρα Υγείας.

Π. Τσακλόγλου: «Κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει ρύθμιση για όσους εμφανίζονται ανασφάλιστοι με ρυθμισμένες οφειλές»

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 12/2024 Χορήγηση – παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος από 1/3/2024 έως 28/2/2025

[ Το θέμα αυτό, σχολιάστηκε στο Το briefing της εβδομάδας (08.03.2024) ]

Διάφορα

Επικαιροποίηση κανόνων για συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής στην ΕΕ

Επίδομα γέννησης – ΟΠΕΚΑ: Τα νέα ποσά όπως διαμορφώνονται με το ν. 5092/2024

Επίδομα γάμου

ΟΙΥΕ: «Αυξάνονται οι απολύσεις εργαζομένων που διεκδικούν τη νόμιμη χορήγηση τριετιών»

327529/04-03-2024 Αξιοποίηση στην κύρια σύνταξη από τον e- ΕΦΚΑ παράλληλου χρόνου ασφάλισης στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ μέχρι 31.12.2006 και στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων (ΤΠΞ) μέχρι 31.07.2008 στον πρ. ΟΑΕΕ

Υπ. Εργασίας: Επιτάχυνση υλοποίησης των κοινωφελών προγραμμάτων υπέρ των ωφελούμενων

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 11 έως 15 Μαρτίου

Μη χάσετε

Απασχόληση συνταξιούχων: Στις 21 Μαρτίου το webinar του κόμβου με τον Δημήτρη Μπούρλο

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Όγδοο : Ε.Λ.Τ.Ε – Εμπορικό Δίκαιο – ΓΕΜΗ

Ευρωπαϊκά Πρότυπα Εκθέσεων Βιωσιμότητας – ΕΛΤΕ: Δεύτερο σύνολο απαντήσεων σε τεχνικές ερωτήσεις

ΕΛΤΕ: Νέο επερχόμενο ΔΠΧΑ Θυγατρικές χωρίς Δημόσια Ευθύνη – Γνωστοποιήσεις

Η ψηφιακή εξέλιξη του ΓΕΜΗ στο επίκεντρο των συναντήσεων της ΚΕΕΕ με τους Υπ. Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Ένατο : Ανακοινώσεις και Δράσεις Λογιστικών Συλλόγων και Ο.Ε.Ε

ΟΕΕ: Προγραμματισμός δράσεων 2024-2027 για το λογιστή-φοροτεχνικό και τον οικονομολόγο

ΟΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών και κάλεσμα για ενημέρωση για τη σημασία του οικονομολογικού επαγγέλματος

ΛΣΑ: Πρόταση ρύθμισης ν. 4557/2018 στο ΥΠΕΘΟ

⦿⦿⦿

 • Κεφάλαιο Δέκατο : Διάφορα αλλά σημαντικά

ΔΕΕ – Δημοπρασία προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς: Το Δικαστήριο διευκρινίζει τους κανόνες βάσει του GDPR

ΔΥΠΑ: Από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη νέα πιλοτική δράση επαγγελματικής κατάρτισης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Clawback: Η ρύθμιση οφειλών για το 2023

Σε λειτουργία από 1/3/2024 το σύστημα απόδειξης ενωσιακού καθεστώτος

Έρευνα «Huracan»: Απαγγελία κατηγοριών για απάτη ΦΠΑ σχετικά με διεθνές εμπόριο αυτοκινήτων

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω gov.gr

15102/26-02-2024 Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2024 σε άλλη εργάσιμη ημέρα [ Μεταθέτουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2024 για τις 07 Μαΐου 2024 και ημέρα Τρίτη]

Νέο σύστημα φορολογικής αξιολόγησης εταιριών στη Λετονία

Από τα τέλη του 2023, όλες οι επιχειρήσεις της Λετονίας μπορούν να δουν την αξιολόγηση/βαθμολογία και τα λεπτομερή κριτήριά με τα οποία έχει δημιουργηθεί αυτή, στο προφίλ τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Δήλωσης (EDS).

Οι δείκτες αξιολόγησης για την βαθμολογική κατάταξη κάθε εταιρίας, επηρεάζονται από την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και εκθέσεων αναφοράς, από την εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων, από την εμπρόθεσμη πληρωμή προστίμων, από το ύψος των μισθών που καταβάλλεται στου εργαζομένους σε σύγκριση με το μέσο μισθό στον κλάδο, αλλά και από τις διοικητικές παραβάσεις που έχουν αυτές διαπράξει.

Δέουσα εταιρική επιμέλεια: Πιέσεις από τους ευρωβουλευτές να εγκριθεί η Οδηγία

Το συμφωνηθέν σχέδιο της οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα θεσπίζει την υποχρέωση για εταιρείες να εξαλείψουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, όπως την παιδική εργασία, τη δουλεία, τη ρύπανση ή την αποψίλωση των δασών.….

⦿⦿⦿

 • «Γυναίκες στη Λογιστική [ Ιστορία – Επικαιρότητα – Προοπτική ]» – Καστοριά 8/3/2024

Μια πολύ σημαντική και πέρα από τα καθιερωμένα των σεμιναρίων, εκδήλωση στην πανέμορφη Καστοριά. Σημαντικές οι Ομιλίες των Γυναικών :

Ασπασία Βλάχβεη, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας : «Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) στη Λογιστική»
Σταυρούλα Λασπίτα, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα Νεοφυούς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας – «Η Γυναίκα στο επιχειρείν»
Βασιλική Καστοπούλου, Λογίστρια μέλος της ΕΕΛΦΟ Ν. Καστοριάς: «Η γυναίκα Λογίστρια στην κοινωνία και στον εργασιακό χώρο»
Ρένα Μπατσακίδου, Λογίστρια, Πρόεδρος της ΕΦΕΕ Ξάνθης: «Η συνδικαλιστική δράση της Γυναίκας Λογίστριας»
Βασιλική Παπακωνσταντίνου, Λογίστρια-Οικονομολόγος Msc, Πρόεδρος ΕΕΛΦΟ Ν. Καστοριάς : «Προβλήματα και προοπτική της γυναίκας στη Λογιστική»

Επίσης οι παρεμβάσεις/χαιρετισμοί μέσω του διαδικτύου, των :
Βερνιώτου Άννα Λογίστρια- Πρόεδρος της Ε.Φ.Λ.Ε.Ε. Χίου,
Νησιούδη Σίλβια, Λογίστρια, Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Σερρών
Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα, Λογίστρια -Πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών – Λογιστών Λακωνίας
Σαριδάκη Μαρίνα, Λογίστρια-Πρόεδρος του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών-Φοροτεχνικών ν. Χανίων.

Καθώς επίσης και οι «εκτός προγράμματος», παρεμβάσεις των :
Γεωργίας Πετρίδου ( Αντιπροέδρου της Ε.Φ.Ε.Ε Θεσσαλονίκης )
Εύας Λιλιοπούλου ( Αντιπροέδρου της Ε.Φ.Ε.Ε Ημαθίας )
Κωνσταντίνας Τογκαρίδου (Δίκτυο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – Επιμελητήριο Καστοριάς)

Το υλικό των εισηγήσεων, καθώς και το βίντεο της εκδήλωσης, θα αναρτηθεί προσεχώς στο taxheaven.

Προσωπικά Ευχαριστώ για την φιλοξενία και την δυνατότητα που μου δόθηκε, να συμμετάσχω σε γόνιμες συζητήσεις.

[ Πηγή : https://www.scarymommy.com/working-women-cartoon ]

ΕΕΛΦΟ Καστοριάς: Πρόσκληση στο σεμινάριο της 8ης Μαρτίου «Γυναίκες στην Λογιστική – Ιστορία-Επικαιρότητα-Προοπτική»

⦿⦿⦿

Υγεία και Δύναμη