Φορολογικά

79,9 δις το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος σε 3,8 εκ. οφειλέτες

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Δεκεμβρίου 2023 και σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Δεκεμβρίου 2023:

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2023 ΜΤΒΛ ΝΟΕΜΒ – ΔΕΚΕΜΒ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 106.302.037.989 105.720.426.032 0,60%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.320.144.202 26.314.339.619 0,00%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 79.981.893.786 79.406.086.414 0,70%
Πλήθος οφειλετών 3.873.487 3.979.795 -2,70%

 Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο αριθμός των οφειλετών ήταν 3.990.717 (αυξημένος κατά 2,9%).

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

 

 KPI 1 2019 2020 2021 2022 2023 2023/2022 2023/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 354.228.686 353.465.865 242.516.019 282.331.673 333.918.138 18,27% 37,69%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 297.417.622 329.956.257 197.311.010 263.827.917 255.578.493 -3,13% 29,53%
ΜΑΡΤΙΟΣ 272.230.876 183.569.065 186.095.014 271.780.105 287.514.041 5,79% 54,50%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 241.393.686 146.570.566 187.351.198 220.442.514 258.165.444 17,11% 37,80%
ΜΑΙΟΣ 244.263.816 164.927.674 187.368.260 225.395.645 273.190.708 21,20% 45,80%
ΙΟΥΝΙΟΣ 219.496.360 205.991.062 208.855.544 224.615.345 247.841.282 10,34% 18,67%
ΙΟΥΛΙΟΣ 239.888.433 238.782.140 198.739.717 209.897.409 247.265.042 17,80% 24,42%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 159.804.219 197.028.361 164.116.122 175.221.409 196.350.255 12,06% 19,64%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 225.137.578 183.715.951 174.782.479 182.134.888 181.747.186 -0,21% 3,98%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 224.601.082 160.727.689 176.188.868 176.072.957 203.793.188 15,74% 15,67%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 155.337.828 130.673.928 178.245.555 191.560.145 181.427.221 -5,29% 1,78%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 153.800.330 140.435.998 214.791.751 185.170.438 160.638.808 -13,25% -25,21%
12ΜΗΝΟ 2.787.600.517    2.435.844.556      2.316.361.538   2.608.450.446 2.827.429.804 8,39% 22,06%

 

2.  ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1.  Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 715 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  651 εκ. (αύξηση κατά 10%).

Το 98% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:  

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 25.754.408 29.897.801 16%
Εισόδημα 198.427.279 210.526.896 6%
Φόροι στην Περιουσία 52.612.381 43.046.176 -18%
Πρόστιμα  Άμεσοι 7.763.758 9.910.409 28%
Φ.Π.Α. 253.599.371 307.269.632 21%
Τέλη και Χαρτόσημα 2.094.925 1.979.467 -6%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων 3.487.604 5.680.216 63%
Τέλη κυκλοφορίας 2.261.537 1.380.776 -39%
Δικαστικά έξοδα 25.296.155 3.315.146 -87%
Λοιποί έμμεσοι 5.057.478 7.666.835 52%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 7.218.569 3.373.963 -53%
Δάνεια 26.503.099 38.260.255 44%
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά 14.284.286 31.597.264 121%
Καταλογισμοί 9.467.505 4.597.816 -51%
Λοιπά μη φορολογικά 5.944.464 4.253.566 -28%
 ΣΥΝΟΛΟ 639.772.820 702.756.218 10%

Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7,263 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 7,967 δις € (μείωση κατά 8,8%).

Υπενθυμίζουμε ότι στο ποσό αυτό υπάρχει ακραία τιμή, ποσού 0,8 δις € το 2022.

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 634 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  592 εκ (αύξηση κατά 7%).

Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,276 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 7,293 δις € (μείωση κατά 13,9%)  -> πάλι εδώ έχουμε την ακραία τιμή των 0,8 δις € το 2022.

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 304 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 έφτασαν τα 297 εκ. € (αύξηση κατά 2,3%).

Το 95% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 19.974.663 22.978.848 15%
Εισόδημα 103.020.109 109.111.390 6%
Φόροι στην Περιουσία 34.798.958 27.033.916 -22%
Φ.Π.Α. 123.233.462 126.485.179 3%
Τέλη κυκλοφορίας 4.474.448 4.156.705 -7%
ΣΥΝΟΛΟ 285.501.640 289.766.037 1%

Για το 12μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 2,535 δις €, ενώ την ίδια περίοδο το 2022 είχαν φτάσει τα 2,499 δις € (οριακή αύξηση).

3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

 ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 462.195.280 425.930.171 334.892.778 350.033.149 417.762.518 19,30% 24,70%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 422.238.586 460.807.129 392.099.598 449.849.880 406.716.034 -9,60% 3,70%
ΜΑΡΤΙΟΣ 412.552.761 284.163.496 350.572.787 478.129.209 525.973.793 10,00% 50,00%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 367.932.556 226.124.044 299.378.691 377.095.826 402.714.887 6,80% 34,50%
ΜΑΪΟΣ 353.972.485 239.408.565 315.814.377 399.866.652 467.406.040 16,90% 48,00%
ΙΟΥΝΙΟΣ 363.383.493 279.050.480 342.437.303 391.438.816 428.155.954 9,40% 25,00%
ΙΟΥΛΙΟΣ 432.322.900 355.334.408 324.301.548 422.235.040 461.632.761 9,30% 42,30%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 395.472.071 300.499.032 296.595.563 376.884.092 395.040.296 4,80% 33,20%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 476.793.696 393.192.369 392.335.667 521.043.353 486.483.558 -6,60% 24,00%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 571.697.751 363.034.734 395.262.675 427.630.237 498.994.684 16,70% 26,20%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 502.973.798 378.561.289 475.979.952 487.597.566 498.039.849 2,10% 4,60%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 564.578.033 418.190.210 494.273.057 494.677.745 480.208.059 -2,90% -2,80%
12ΜΗΝΟ 5.326.113.411 4.124.295.926 4.413.943.996 5.170.892.588 5.469.128.433 5,80% 23,90%