Φορολογικά

Η απόφαση για τη λειτουργία της πλατφόρμας δήλωσης ραντεβού για τη διασύνδεση ταμειακών -POS

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την λειτουργία της πλατφόρμας δήλωσης ραντεβού για τη διασύνδεση ταμειακών -POS

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :


Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (εφεξής ΦΗΜ)»: Το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η εσωτερική μνήμη ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων – Δελτίων και λοιπών εκδιδομένων στοιχείων, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal), η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2. Ως «Χρήστης ΦΗΜ»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που είναι κάτοχος ενεργού ΦΗΜ όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

3. Ως «Κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ»: Η οντότητα, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή ή εμπορία ΦΗΜ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης.

4. Ως «Κάτοχος άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ»: Η οντότητα, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, στην οποία έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των ΦΗΜ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης.

5. Ως «εξουσιοδοτημένος τεχνικός ΦΗΜ»: Οι τεχνικοί ΦΗΜ, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από την οντότητα που κατέχει την «Άδεια καταλληλότητας ΦΗΜ» ή την «Άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης.

6. Ως «Μεταπωλητής ΦΗΜ»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 με αντικείμενο δραστηριότητας την μεταπώληση ΦΗΜ κατά το άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης. Η εν λόγω οντότητα δύναται να απασχολεί, υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ΦΗΜ και θεωρείται ως η πραγματικά παρέχουσα τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στους Χρήστες ΦΗΜ εφόσον οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί ενεργούν κατ’ εντολή της.

7. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες συσκευές (π.χ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (π.χ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

8. Ως «Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ»: Το Μητρώο που τηρείται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ που παρέχονται στους Χρήστες ΦΗΜ.

Άρθρο 2

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ

1. Συστήνεται και τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ, που συντίθεται από τις Δηλώσεις Πληροφοριών των οντοτήτων της παρ. 2 αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ που παρέχονται στους Χρήστες ΦΗΜ από τις οντότητες αυτές.

2. Κάθε οντότητα, που έχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και η οποία είτε είναι κάτοχος της άδειας καταλληλότητας εκάστου τύπου ΦΗΜ είτε της έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των ΦΗΜ είτε είναι οντότητα στην οποία απασχολούνται εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης είτε αποτελεί εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κατόχων άδειας καταλληλότητας ή άδειας τεχνικής υποστήριξης κατά περίπτωση που δεν ενεργεί στο πλαίσιο εντολής των οντοτήτων των περ. 3, 4 και 6 του άρθρου 1, υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Πληροφοριών Χρηστών ΦΗΜ στους οποίους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ. Η δήλωση υποβάλλεται για το σύνολο των ΦΗΜ εκάστου Χρήστη, με διακριτή αναφορά σε κάθε ΦΗΜ.

3. Οι Χρήστες ΦΗΜ υποχρεούνται, μετά την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών Χρηστών ΦΗΜ από τις υπόχρεες οντότητες της παρ. 2, να ελέγχουν τις εν λόγω πληροφορίες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία»/»Στοιχεία Επιχείρησης» στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Από την 23η Μαρτίου 2024 ενεργοποιείται η επιλογή ένδειξης διαφωνίας ανά εγγραφή σε περίπτωση που οι χρήστες ΦΗΜ κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τις οντότητες της παρ. 2 και αυτόματα δημιουργείται και αποστέλλεται σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνίας στη δηλωθεί-σα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οντότητας της παρ. 2 που είχε υποβάλει τη σχετική Δήλωση Πληροφοριών προκειμένου, εφόσον παρίσταται ανάγκη, να προβεί στις σχετικές διορθώσεις.

Άρθρο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Η Δήλωση Πληροφοριών Χρηστών ΦΗΜ αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των ΦΗΜ που υποβάλλουν είτε οι κάτοχοι άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ είτε οι κάτοχοι άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ είτε οι μεταπωλητές ΦΗΜ είτε οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

α. ΑΦΜ Χρήστη ΦΗΜ.

β. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ (serial number).

γ. Ένδειξη (Ν/Ο) σε περίπτωση ΦΗΜ που διασυνδέεται ή πρόκειται να διασυνδεθεί με Μέσα Πληρωμών με ενδιάμεσο εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»).

δ. Ένδειξη (Ν/Ο) μη λειτουργίας της οντότητας Χρήστης ΦΗΜ έως και την 30ή Απριλίου 2024 λόγω εποχι-κότητας.

ε. Ημερομηνία προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση της διασύνδεσης του/των ΦΗΜ με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτει ο Χρήστης ΦΗΜ. (δεν υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης στην περίπτωση ένδειξης (Ν) στο υπό στοιχεία γ’ πεδίο).

2. Κάθε Δήλωση Πληροφοριών Χρηστών ΦΗΜ αρχική ή τροποποιητική τηρείται διακριτά στο Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ.

3. Κατά την υποβολή εκάστης Δήλωσης Πληροφοριών ή και μεταγενέστερα αυτής διενεργείται έλεγχος εγκυρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων σε σχέση με τα αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία στην ΑΑΔΕ και σε περίπτωση ασυμφωνιών εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους ώστε οι οντότητες της παρ. 2 να προβούν στις σχετικές διορθώσεις.

4. Για κάθε εγγραφή ΦΗΜ υφίσταται ένδειξη διασύνδεσης (Ν/Ο) του ΦΗΜ με Μέσο/α Πληρωμών που διαθέτει ο Χρήστης ΦΗΜ, η οποία σε περίπτωση αρχικής επιτυχούς ολοκλήρωσής της συμπληρώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Άρθρο 4

ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Η υποβολή των δηλώσεων από τις οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 γίνεται μέσω ειδικής καταχωρητικής φόρμας ή μέσω υποβολής αρχείου υπό τη μορφή υπολογιστικού φύλλου στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (myAADE), πρότυπο του οποίου διατίθεται στην εφαρμογή. Κατά την πρώτη εφαρμογή γίνεται διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου 3 στην ΑΑΔΕ για το σύνολο των ενεργών ΦΗΜ των Χρηστών ΦΗΜ στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Σε κάθε επόμενη υποβολή διαβιβάζονται μόνο οι τροποποιούμενες εγγραφές καθώς και οι τυχόν προσθήκες ή διαγραφές.

2. Ως χρονικό διάστημα πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται το διάστημα από την 15η έως και την 22η Μαρτίου 2024 με υποβαλλόμενα τα στοιχεία περί παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έως και την ημερομηνία υποβολής, με συμπληρωμένες τις ημερομηνίες των προγραμματισμένων ραντεβού έως και την 30ή Απριλίου 2024. Με σκοπό την υποβοήθηση υποβολής των ζητούμενων στοιχείων από τις 19 Μαρτίου 2024 θα διατίθεται προς προαιρετική χρήση, διαθέσιμο στο Μητρώο της περ. 8 του άρθρου 1 της παρούσας, προ-φορτωμένο αρχείο, με τα στοιχεία των χρηστών ΦΗΜ στους οποίους έκαστη οντότητα της παρ. 2 του άρθρου 2 παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα έντυπα «Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών πωλητών-dealer (Δ11).

3. Κατόπιν της πρώτης υποβολής, η διαβίβαση των στοιχείων από τις οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2, λαμβάνει χώρα:

α) Τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την πραγματοποίηση του ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση διασύνδεσης, για τα ραντεβού που προγραμματίστηκαν έως και την 30ή Μαρτίου 2024, κατόπιν της πρώτης υποβολής Δήλωσης Πληροφοριών,

β) το αργότερο έως και την 1η Απριλίου 2024, εφόσον κατόπιν της πρώτης υποβολής Δήλωσης Πληροφοριών, προγραμματίστηκαν ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση διασύνδεσης από την 1η Απριλίου 2024 έως και την 30ή Απριλίου 2024.

4. Για Χρήστες ΦΗΜ που η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας έπεται της 30ής Μαρτίου 2024 η διαβίβαση των στοιχείων παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από τις οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2, λαμβάνει χώρα έως την λήξη του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

5. Οι προδιαγραφές των αρχείων και ο τρόπος διαβίβασής τους αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

6. Σε περίπτωση που Χρήστης ΦΗΜ δεν δηλωθεί ως αποδέκτης υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ από καμία οντότητα της παρ. 2 του άρθρου 2 έως και τις 22/03/2024 αποστέλλεται σε αυτόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την άμεση ανεύρεση σχετικής οντότητας. Προς διευκόλυνση του Χρήστη ΦΗΜ λίστα οντοτήτων της παρ. 2 του άρθρου 2 με στοιχεία επικοινωνίας και γεωγραφικό προσδιορισμό θα διατίθεται στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία» στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Περαιτέρω, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, ο Χρήστης ΦΗΜ δύναται να συμπληρώσει στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία» στην ψηφιακή πύλη «myAADE», την ένδειξη (Ν/Ο) «Επανέναρξη Λειτουργίας κατόπιν της 30ής Απριλίου 2024 λόγω εποχικότητας» ή την ένδειξη(Ν/Ο) «Διασύνδεση ΦΗΜ και Μέσων Πληρωμών με ενδιάμεσο εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»).

7. Πριν την πρώτη υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος, οι οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ψηφιακή πύλη myAADE, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1025/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 5

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου