Φορολογικά

Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τη ρύθμιση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για χρέη έως 100 ευρώ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας -Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας»

Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα όπως  :

  Δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές των ασφαλισμένων, μέχρι του οριζόμενου ποσού.  (άρθρο 60).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των 100 ευρώ
. Οφειλές που υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποσό πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.

Προτεινόμενη διάταξη :
Στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:
«8Α. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές του ασφαλισμένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό του πρώτου εδαφίου τακτοποιούνται με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.».

  Ρυθμίζονται και για τα έτος 2023, οι οφειλές ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιρειών, προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις. (το εν λόγω μέτρο ίσχυε για οφειλές των ετών 2019-2022). (άρθρο 20)

  Παρέχεται δυνατότητα στους Κ.Α.Κ. και στις φαρμακευτικές εταιρείες να συμψηφίσουν, για το έτος 2023, το ποσό των εμβολίων κατά της γρίπης που δεν διέθεσαν ή επιστράφηκαν από την αγορά ελλείψει ζήτησης, με το ποσό που επιβαρύνονται από την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 21)

  Kαταργείται και η υποχρέωση των ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν ποσοστό 5 % των νοσηλίων που εισπράττουν, στο Δημόσιο. (άρθρα 62-65)

Αναλυτικά όλες οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου :

ΜΕΡΟΣ Α’

1. Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο των διατάξεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρα 1 και 2)

2.Διευρύνεται η ηλικιακή ομάδα των ωφελούμενων, από τη δράση δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου» συμπεριλαμβάνοντας δικαιούχους από σαράντα πέντε (45) έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, αντί για πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών που ισχύει σήμερα.   (άρθρο 3)

3.Προβλέπεται, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»:
– η υλοποίηση των εξής νέων δράσεων : α) «Προαγωγή Υγείας Οικογένειας και Παιδιού», και β) «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Δημόσιας Υγείας», οι οποίες χρηματοδοτούνται από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

-η δυνατότητα συμμετοχής των Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων δημόσιας υγείας σε δράσεις πρόληψης του προαναφερόμενου προγράμματος.
(άρθρα 4-6)

4.Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2889/2001 και επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών ΕΣΥ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

– ορίζεται ότι οι εν λόγω ιατροί δύνανται, σε χρόνο εκτός του τακτικού ωραρίου τους και των εφημεριών, κατόπιν σχετικής άδειας, να ασκούν ιδιωτικό έργο, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις,

– καταργείται ο ισχύων σήμερα χρονικός περιορισμός για την άσκηση του εν λόγω έργου (έως δύο φορές την εβδομάδα).(άρθρο 7)

5.Παρέχεται, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία, των αναφερόμενων ιατρών του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).  (άρθρο 8)

6.Επεκτείνεται η απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου στους ιατρούς που έχουν εισαχθεί σε Ιατρικές Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. (άρθρο 9)

7.Προστίθενται οι οδοντίατροι στην πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4999/2022 σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησής τους σε κενές οργανικές θέσεις ειδικευόμενων σε νοσοκομεία ή φορείς της χώρας, για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας (απαιτείται μεταξύ άλλων βεβαίωση ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα).   (άρθρο 10)

8.Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4958/2022 (περί του ύψους της αποζημίωσης) και στους οριζόμενους ιατρούς που ασκούνται για απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία, μετά από διακοπή άσκησης για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας.  (άρθρο 11)

9.Συμπεριλαμβάνονται στα εισοδήματα που θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με την οριζόμενη νομοθεσία, οι αμοιβές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των πανεπιστημιακών ιατρών από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας. (άρθρο 12)

10.   Χορηγείται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, και στους αναφερόμενους ειδικούς στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι μετακινούνται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, σε συγκεκριμένες δομές υγείας του Ε.Σ.Υ., η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.5015/2023.
(άρθρο 13)

11 .α. Επανακαθορίζεται το ποσοστό επί του συνόλου των θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, που μπορούν να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου, οι αναφερόμενοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές.

β. Χορηγείται:

– στους ειδικευόμενους νοσηλευτές αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,

– στο στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό, που προέρχεται από τις Ένοπλες

Δυνάμεις, ειδική αποζημίωση εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας.(άρθρο 14)

12.   Παρέχεται δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από τους προσωπικούς ιατρούς.(άρθρο 15)

13.   Θεσπίζεται κλειστός προϋπολογισμός, για τις αναφερόμενες περιόδους, για τη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στα ισχύοντα ετήσια όρια της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».(άρθρο 16)

14.   Διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου Συνταγογραφίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και- μεταξύ άλλων:
– ανατίθεται στην προαναφερόμενη Επιτροπή η διενέργεια υπό την οριζόμενη, κατά περίπτωση διαδικασία, του ελέγχου της συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων – ιατρικών πράξεων καθώς και της συνταγογράφησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής,

– απαριθμούνται τα κριτήρια και οι στατιστικοί δείκτες για την αξιολόγηση συνταγογράφησης ιατρών σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση παράβασης και μη επαρκούς αιτιολόγησης αυτής, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων πρόστιμο, κυμαινόμενο εντός των αναφερόμενων ορίων, υπό τις οριζόμενες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις.   (άρθρο 17)

15.   Διευρύνονται οι κατηγορίες φαρμάκων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης – Τροποποίηση της παρ. 2 άρθρου 249 ν. 4512/2018.
(άρθρο 18)

16. α. Προβλέπεται η συνεπικουρία, από δύο (2) γραμματείς και δύο (2) επιστημονικούς γραμματείς, του έργου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, του άρθρου 254 του ν.4512/2018.

β. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την παραπομπή φαρμακευτικών προϊόντων ή θεραπευτικών κατηγοριών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων με την ένδειξη «Διαπραγμάτευση για λόγους δημόσιας υγείας».
(άρθρο 19)

17.   Ρυθμίζονται και για τα έτος 2023, οι οφειλές ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιρειών, προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις. (το εν λόγω μέτρο ίσχυε για οφειλές των ετών 2019-2022).
(άρθρο 20)

18.   Παρέχεται δυνατότητα στους Κ.Α.Κ. και στις φαρμακευτικές εταιρείες να συμψηφίσουν, για το έτος 2023, το ποσό των εμβολίων κατά της γρίπης που δεν διέθεσαν ή επιστράφηκαν από την αγορά ελλείψει ζήτησης, με το ποσό που επιβαρύνονται από την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 21)

19.   Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και συγκεκριμένα:

α. η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής (clawback), ανά φαρμακευτική εταιρεία ή Κατόχους άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), για το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αναδρομικά από την 1η.1.2023 (αντί της 1ης.4.2023 που ισχύει) και προβαίνει στον σχετικό συμψηφισμό μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους Κ.Α.Κ. ή τις φαρμακευτικές εταιρείες και εκκαθαρισμένων οφειλών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. προς τους Κ.Α.Κ. ή τις φαρμακευτικές εταιρείες κατά τα ειδικότερα στη διάταξη οριζόμενα,

β. η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει, από την οριζόμενη ημερομηνία την προμήθεια του συνόλου των φαρμάκων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., του Γενικού Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των Υγειονομικών Περιφερειών, με τις αναφερόμενες εξαιρέσεις.

γ. ορίζεται ο τρόπος αποζημίωσης για τα σκευάσματα που προμηθεύεται η Ε.Κ.Α.Π.Υ., υπό τους αναφερόμενους όρους. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται σύννομες και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ..(άρθρα 22 και 23)

20.   Παύουν να αναζητούνται από τα νοσοκομεία επιβληθέντα ποσά επιστροφής υπερβάλλουσας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback).  (άρθρο 24)

21. α. Καταβάλλονται από την οριζόμενη ημερομηνία, από τους δικαιούχους περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς, τα οριζόμενα ποσά ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και απεικονιστικών ελέγχων αντίστοιχα.

β. Απομειώνεται η προς αποζημίωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνη των ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας, κατά τα έσοδα που εισπράττονται από τους δικαιούχους περίθαλψης για τη διενέργεια των παραπάνω αναφερόμενων ιατρικών εξετάσεων. (άρθρο 25)

22.   Προστίθενται:

– ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στους φορείς για τους οποίους καταρτίζεται ηλεκτρονικός κατάλογος προς πρόσληψη λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων),

– ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μ.Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.), στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού των αναφερόμενων ειδικοτήτων υπό καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 4058/2012.

– οι αναφερόμενες ειδικότητες προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Ε.Ο.Φ..  (άρθρα 26 & 27)

23.   Προσδιορίζονται ρητά οι μεταφερθείσες από την καταργηθείσα Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων, αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων και έκδοσης των σχετικών πράξεων στο πλαίσιο του ελεγκτικού της έργου. (άρθρο 28)

24.   Παρατείνονται εκ νέου από τη λήξη τους (31η.3.2024) και έως την οριζόμενη ημερομηνία, οι αναφερόμενες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού του Ε.Ο.Δ.Υ.. (άρθρο 29)

25.   Καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η διαδικασία πρόσληψης για την πλήρωση κενών θέσεων. (άρθρο 30)

26.   Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4865/2021, αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.). στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Δύναται, για την εξυπηρέτηση των σκοπών και την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., να υλοποιούνται εκτός από έργα, και υπηρεσίες σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

β. Επανακαθορίζεται i) ο αριθμός των μελών των επιτροπών που συγκροτούνται, για την υποβοήθηση της επίτευξης των σκοπών και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. [αποτελούνται από τουλάχιστον τρία μέλη (3) εκάστη, αντί από πέντε (5) που είναι σήμερα] και ii) ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που δύναται να καταβληθεί στα μέλη των αναφερόμενων επιτροπών. γ. Αίρονται οι περιορισμοί i) του ανώτατου αριθμού των μελών τα οποία δύνανται να συμμετέχουν στις οριζόμενες επιτροπές [σήμερα ορίζεται σε εκατό (100) ανά έτος] και ii) της συμμετοχής σε πλέον των δύο (2) αμειβόμενων επιτροπών κατ’ έτος.(άρθρο 31)

27.   Προστίθεται και η Ε.Κ.Α.Π.Υ. στους φορείς για τους οποίους ισχύει η προθεσμία πληρωμής των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών κατά τη διενέργεια των εμπορικών της συναλλαγών.(άρθρο 32)

28.   Εξαιρείται η ανώνυμη εταιρεία «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.», της υποστήριξης από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), για την κάλυψη των αναγκών της σε προϊόντα και υπηρεσίες.  (άρθρο 33)

29.   Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4512/2018 σχετικά με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων:

– τη σύγκληση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

– τη δυνατότητα εκκίνησης της πειθαρχικής προδικασίας από το ΔΣ, ανεξαρτήτως της υποβολής καταγγελίας.   (άρθρα 34 και 35)

30.   Επιτρέπεται η καθ’ υπέρβαση του ορίου των εξήντα (60) ημερών ετησίως και όχι πέραν των εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), οι οποίοι έχουν ορισθεί να επιβλέπουν συγχρηματοδοτούμενα έργα και έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (άρθρο 36)

31.   Ορίζεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από την πέραν του τακτικού ωραρίου ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων, κατατίθενται στο ταμείο του νοσοκομείου και εγγράφονται στον οικείο λογαριασμό (αντί του μοναδιαίου λογαριασμού που ισχύει σήμερα).   (άρθρο 37)

32.   Προβλέπεται ότι ποσά οφειλών επί βεβαιωθέντων εσόδων των νοσοκομείων κατ’ επίκληση της περίπτωσης γ’ του άρθρου 5 του ν. 3329/2005 κατά το χρονικό διάστημα πριν από την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τους, δεν αναζητούνται.  (άρθρο 38)

33.   Παραχωρείται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και χωρίς αντάλλαγμα, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου που βρίσκεται στην κτηματολογική μερίδα 366 γαιών Ρόδου, στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου.  (άρθρο 39)

34.   Καθορίζονται ειδικοί όροι δόμησης για α) την ανέγερση εγκαταστάσεων Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στον Δήμο Νεαπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και β) την αδειοδότηση και επέκταση του Γ ενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. (άρθρα 40 και 41)

35.   Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, η ισχύς διατάξεων που αφορούν τη(ν):

– νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υγειονομικών Περιφερειών,

– νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19,

– εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19,

– νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.(άρθρο 42)

36. α. Παρατείνεται, από τη λήξη της και μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα:

– η ισχύς των αδειών ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών

– η προθεσμία υποβολής αίτησης επαναλειτουργίας ιδιωτικών κλινικών μετά από προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους.

β. Διευκρινίζονται οι όροι αδειοδότησης λειτουργίας ιδιωτικής τράπεζας ομφαλοπλακουντιακού αίματος του άρθρου 54 του ν. 3984/2011.
(άρθρα 43 και 44)

37.   Παρέχεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποσπάσεων, δυνατότητα παράτασης της διάρκειας αποσπάσεων έως την οριζόμενη ημερομηνία, για τις αναφερόμενες κατηγορίες υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. (άρθρο 45)

38.   Χορηγούνται κατά το έτος 2024, οι ημέρες κανονικής άδειας του έτους  2022 που δεν ελήφθησαν από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.   (άρθρο 46)

39.   Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ή τις Υγειονομικές Περιφέρειες, στην ανώνυμη εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.), η οποία αναλαμβάνει τη δαπάνη μισθοδοσίας των εν λόγω υπαλλήλων.  (άρθρο 47)

40.   Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) στις αναφερόμενες δομές αρμοδιότητας των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών και Υγείας (άρθρο 58 του ν.4764/2020). Οι εν λόγω εμβολιασμοί δύναται να διενεργούνται και κατ’ οίκον στους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας, καθώς και στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. (άρθρο 48)

41.   Επιτρέπεται στους αδειούχους φαρμακοποιούς να προβαίνουν στη διενέργεια του συνόλου των εμβολίων σε ενηλίκους που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, καθώς και στη διενέργεια του εμβολίου κατά του κορωνοϊού SARS – CoV – 2, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
Για κάθε διενεργούμενο στο φαρμακείο εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού SARS – CoV – 2 καθορίζεται αποζημίωση του φαρμακοποιού, ποσού πέντε (5) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, η οποία καταβάλλεται από το εμβολιαζόμενο φυσικό πρόσωπο.
(άρθρο 49)

42. α. Εντάσσονται στους φορείς που δικαιούνται να διενεργούν ελέγχους φορείας του κορωνοϊού COVID-19 με προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test), έως την οριζόμενη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.), το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, οι αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) ή λειτουργούσες Μ.Φ.Η., τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες (Κ.Δ.Η.Φ.), τα σωφρονιστικά καταστήματα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας και κάθε είδους δομή και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και λοιπές υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

β. Το Υπουργείο Υγείας δύναται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, να διαθέτει προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων COVID-19 για τη διενέργεια των επιδημιολογικών ελέγχων και μέσω διάθεσης των αποθεμάτων του στα Υπουργεία που εποπτεύουν τους ανωτέρω φορείς.   (άρθρο 50)

43. Διαγράφονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η .12.1961, για τα οποία θεσπίστηκε υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. (άρθρο 51)

44.   Παρατείνονται από τη λήξη τους και έως την οριζόμενη ημερομηνία, τα αναφερόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται η παράταση:

– της ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων των παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

– των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.,

– της υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4790/2021,

– των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του Ε.Ο.Δ.Υ. για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης,

– της δυνατότητας ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων,

– της δυνατότητας απασχόλησης ιδιωτών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,

– της προμήθειας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid tests) από τους ο.τ.α. α’ βαθμού,

– της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό,

– της χρήσης αεροσκαφών και πλωτών μέσων για τη διακομιδή ασθενών,

– της συμμετοχής του προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και των στρατιωτικών νοσοκομείων στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ.,

– των ρυθμίσεων για την αποζημίωση των μετακινούμενων ιατρών και των ιδιωτών ιατρών που καλύπτουν κενές ενεργές εφημερίες στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., καθώς και για την αποζημίωση ενεργών εφημεριών καθ’ υπέρβαση του ανώτατου αριθμού,

– των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του ι.δ.ο.χ. προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων προς κάλυψη αναγκών καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης,

– του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό COVID-19, για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία,

– της δυνατότητας υπέρβασης του ανώτατου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας [σαράντα οκτώ (48) ωρών] για τους ιατρούς των νοσοκομείων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Ε.Σ.Υ (άρθρο 52)

45.   Παρατείνονται, επίσης, από τη λήξη τους και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ. του έκτακτου προσωπικού των προνοιακών φορέων (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ.) του άρθρου 34 του ν. 4578/2018.
(άρθρο 53)

46.   Τροποποιούνται διατάξεις του ν.3305/2005 σχετικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

– θεσπίζεται ανώτατο όριο δώδεκα (12) τέκνων από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη όταν οι λήπτες έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει, για τους λήπτες που είναι κάτοικοι εξωτερικού,

– ρυθμίζονται ζητήματα ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Κωδικοποιημένης Καταγραφής Δοτών/Δοτριών προκειμένου να διαπιστωθεί η υπέρβαση ή μη του ορίου των δώδεκα (12) γεννήσεων,

– παρέχεται δυνατότητα αναστολής της χρήσης γεννητικού υλικού του ίδιου δότη ή δότριας και για μικρότερο αριθμό κυήσεων, εφόσον προκύπτει ότι έλαβαν χώρα σε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας με πληθυσμό κάτω των 200.000, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,

– επέρχονται τροποποιήσεις αναφορικά με τα εθνικά μητρώα και τα αρχεία που τηρεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
(άρθρα 54 έως 56)

47.   Εισάγονται διατάξεις αναφορικά με θέματα σχετικά με την άδεια χρήσης γεννητικού υλικού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δυνατότητα χρήσης, έως την μνημονευόμενη ημερομηνία, κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων που προήλθαν από το γεννητικό υλικό δότη ή δότριας, όταν οι λήπτες δήλωσαν τη συναίνεσή τους μέχρι και την 13η Οκτωβρίου 2022, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
(άρθρο 57)

48.   Προβλέπεται η καταβολή από τους υπόχρεους φορείς, ειδικού ανταποδοτικού τέλους, κατά τα οριζόμενα ποσά, υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), στην περίπτωση αίτησης μεταβολής ή τροποποίησης ή ανανέωσης της άδειας για την παραγωγή και κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα.  (άρθρο 58)

49.   Παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που συνήφθησαν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), και μόνο για τις Υπηρεσίες, των οποίων οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το έτος 2024 δεν έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας για το διάστημα αυτό.  (άρθρο 59)

50.   Δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές των ασφαλισμένων, μέχρι του οριζόμενου ποσού.  (άρθρο 60)

51.   Τροποποιούνται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις του π.δ.77/2023, σχετικά με θέματα λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.   (άρθρο 61)

52. α. Παρέχονται οι απαιτούμενες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις με τις οποίες ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων.

β. Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων καταργείται και η υποχρέωση των ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν ποσοστό 5 % των νοσηλίων που εισπράττουν, στο Δημόσιο. (άρθρα 62-65)