Φορολογικά

Τεκμαρτό εισόδημα: Με Υ.Α. οι ΚΑΔ των ατομικών επιχειρήσεων που δεν αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα

Με το άρθρο 2 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις» καθορίζονται με υ.α. οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των αναφερόμενων ατομικών επιχειρήσεων που δεν αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα.
 

Αιτιολογική έκθεση

Καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ατομικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ημεδαπή με σκοπό το κέρδος, που δεν αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 2

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 57 ν. 4919/2022

Στην παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι εμπορικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16, που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, καθώς και εκείνοι που αντιστοιχούν σε άσκηση οικονομικής δραστηριότητας του άρθρου 52. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16 που δεν αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα.».

Δείτε επίσης :

Golden Visa: Κατατέθηκε η τροπολογία με τις νέες ρυθμίσεις

Σε 8 δόσεις και φέτος η πληρωμή του φόρου για τις φορολογικές δηλώσεις

Τέλος επιτηδεύματος: Μόνιμη απαλλαγή για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς με σκάφη έως 12 μέτρα

ΕΝΦΙΑ: Κατατέθηκε η τροπολογία για την απαλλαγή στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τους σεισμούς του 2021