Φορολογικά

Οι υποχρεώσεις των παρόχων πληρωμών και η αποστολή δεδομένων στην ΔΥΠΗΔΕΔ για τις διασυνοριακές πληρωμές


Με την απόφαση Α.1041/2024 της ΑΑΔΕ παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό των αρμοδίων υπηρεσιών και τη ρύθμιση της διαδικασίας τήρησης και υποβολής δεδομένων πληρωμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 15Δ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), με το οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία (ΕΕ) 2020/284 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020.

Ειδικότερα, γνωστοποιούνται τα εξής:

Άρθρο 1

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ CESOP

Για την παραλαβή των αρχείων δεδομένων πληρωμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (εφεξής «πάροχοι») οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 15Δ του Κ.Φ.Δ., ορίζεται ως αρμόδια αρχή το τμήμα Ε’ «Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών με άλλες δικαιοδοσίες» της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η εν λόγω υπηρεσία είναι και η κατ’ ανάθεση αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση των ως άνω δεδομένων στο κεντρικό σύστημα «CESOP» της Ε.Ε., το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου το οποίο αφορούν οι πληροφορίες.

Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (CESOP) ΤΗΣ ΕΕ

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση των πληροφοριών του κεντρικού συστήματος της ΕΕ (CESOP) είναι η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) και η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

2. Αρμόδια υπηρεσία για την εισήγηση περί του ορισμού των υπαλλήλων συνδέσμων στο Eurofisc και τη διαχείριση των χρηστών με δικαίωμα πρόσβασης στο CESOP, είναι η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

3. Πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμών και τις πληροφορίες που θα αποθηκεύονται στην κεντρική βάση «CESOP» της ΕΕ, θα έχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι – σύνδεσμοι του Eurofisc που έχει ορίσει η Α.Α.Δ.Ε, οι οποίοι διαθέτουν ειδική ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για το CESOP, στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ή τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον ΦΠΑ.

4. Τα στοιχεία πληρωμών και οι πληροφορίες που εξάγονται από το CESOP, σύμφωνα με τα ορισθέντα της παρ. 3, δύνανται να αξιοποιηθούν για ελεγκτικούς σκοπούς στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης ΦΠΑ.

5. Ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις του άρθρου 15Δ του Κ.Φ.Δ., αναρτώνται και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην θεματική ενότητα για το CESOP: https://www.aade.gr/diethni-themata/cesop.

Άρθρο 3
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Υπόχρεοι για την τήρηση και υποβολή αρχείων δεδομένων πληρωμών είναι οι πάροχοι της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 15Δ του Κ.Φ.Δ., ήτοι:

α) πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων της περ. 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, αν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

β) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με καταστατική έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω νόμου, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, στον βαθμό που οι υπηρεσίες πληρωμών τις οποίες προσφέρουν, συνδέονται με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος,

γ) γραφεία ταχυδρομικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών,

δ) ιδρύματα πληρωμών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,

ε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία τυγχάνουν εξαίρεσης από ορισμένες υποχρεώσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ» (L 337), σύμφωνα με το άρθρο 32 αυτής,

2. Οι πάροχοι της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 15Δ του Κ.Φ.Δ. δύναται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, είτε με εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, είτε μέσω διαβατηρίου (passport) σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Οι πάροχοι του άρθρου 3 της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλλουν αρχεία δεδομένων πληρωμών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15Δ του Κ.Φ.Δ., για διασυνοριακές πληρωμές. Μια πληρωμή θεωρείται διασυνοριακή όταν ο πληρωτής βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος και ο δικαιούχος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα.

2. Οι εν λόγω πάροχοι έχουν υποχρέωση υποβολής αρχείων δεδομένων πληρωμών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου για υπηρεσίες πληρωμών που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 25 διασυνοριακές πληρωμές στον ίδιο δικαιούχο. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής αρχείων δεδομένων πληρωμών, όταν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις (μηδενική αναφορά).

Άρθρο 5
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 15Δ του Κ.Φ.Δ., οι πάροχοι υποβάλλουν τα αρχεία με στοιχεία δικαιούχων και πληρωμών για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο έως το τέλος του μήνα που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου το οποίο αφορούν τα δεδομένα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Δ.

2. Η υποβολή των αρχείων δεδομένων πληρωμών γίνεται μέσω συγκεκριμένου μορφότυπου που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Εκτ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1504. Τα αρχεία που πρέπει να τηρούν οι πάροχοι, περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 15Δ του Κ.Φ.Δ..

3. Η υποβολή των ανωτέρω αρχείων από τους παρόχους γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Για τους μη εγκατεστημένους παρόχους που δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των αρχείων είναι η έκδοση κωδικών πρόσβασης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής CESOP.

4. Οι πάροχοι δεν έχουν την υποχρέωση να τηρούν αρχεία δεδομένων για πληρωμές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση αναφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15Δ του Κ.Φ.Δ.

Άρθρο 6
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι πάροχοι που υποβάλλουν αρχεία δεδομένων πληρωμών ενημερώνουν τους δικαιούχους (πελάτες τους) για την αποστολή πληροφοριών που τους αφορούν προς την φορολογική διοίκηση.

2. Για την πολιτική προστασίας δεδομένων οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλευτούν τη σχετική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. https://www.aade.gr/exypiretisi-enimerosi/asfaleia-psifiakon-dedomenon/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira.

Άρθρο 7
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει για δεδομένα πληρωμών που οφείλουν να τηρούν και να υποβάλλουν οι υπόχρεοι σύμφωνα με το άρθρο 15Δ του Κ.Φ.Δ. από 01.01.2024 και εφεξής.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου