Φορολογικά

myDATA – Νέα αναβολή για το esend – Έως 30.6 η διαβίβαση για το τέλος ανθεκτικότητας – Δείτε όλες τις αλλαγές

Στα δεδομένα που διαβιβάζονται (άρθρο 2) και συγκεκριμένα στα στοιχεία συναλλαγής και στις περιπτώσεις συναλλαγών με την χρήση μέσων πληρωμών περιλαμβάνονται και  : 

 • Ειδικότερα, στις περιπτώσεις συναλλαγών με τη χρήση Μέσων Πληρωμών POS, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περιλαμβάνονται η Υπογραφή Πληρωμής, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, το Ποσό Πληρωμής και τυχόν φιλοδώρημα.


Διαβίβαση λιανικών μέσω ΦΗΜ

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 4 και μετατίθεται για την 1η.11.2024 η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από ΦΗΜ, διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος esend.

Μέχρι την 31η.10.2024, τα σχετικά δεδομένα θα εξακολουθούν να διαβιβάζονται μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (λογιστικό ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ και όχι μέσω esend κατευθείαν στην ΑΑΔΕ.

Προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 3 του άρθρου 4 της A.1138/2020 τα οποία αφορούν τον τρόπο και την διαδικασία διαβίβασης και απόκλισης διαβίβασης των εκκαθαρίσεων :
 

 • Για τις εκκαθαρίσεις που αφορούν πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα σχετικά δεδομένα δύναται να διαβιβάζονται από τον τρίτο διακριτά για τις εκκαθαρίσεις (πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας) με αυτοτιμολόγηση και για την αμοιβή-προμήθειά του με τιμολόγηση.
  Στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπου Παραστατικού 1.5 – Τιμολόγιο Εκκαθάρισης, ο Λήπτης διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με Τύπο Παραστατικού είτε με 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης _ Αυτοτιμολόγηση _ Παράλειψη Διαβίβασης, είτε με 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών _ Αυτοτιμολόγηση _ Παράλειψη Διαβίβασης, για να απεικονίσει τα έσοδα του από την εκκαθάριση και με Τύπο Παραστατικού είτε με 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης _ Παράλειψη Διαβίβασης, είτε με 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών _ Παράλειψη Διαβίβασης για να απεικονίσει τα έξοδα του από την αμοιβή του Εκδότη.
  Στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπου Παραστατικού 1.5 -Τιμολόγιο Εκκαθάρισης, ο Λήπτης το χαρακτηρίζει ως απόκλιση διαβίβασης και διαβιβάζει Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο _ Απόκλιση Διαβίβασης για να απεικονίσει τα έσοδα του από την εκκαθάριση και 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/ αλλοδαπής _ Απόκλιση Διαβίβασης για να απεικονίσει τα έξοδα του από την αμοιβή του Εκδότη.

Προστέθηκαν εδάφια στην περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της Α.1138/2020 τα οποία αφορούν το Κανάλι διαβίβασης των παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ορίζεται πλέον ότι οι οντότητες μπορούν να έχουν και περισσότερους από ένα Πάροχο, ενώ γίνεται αναφορά και για τη δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την έκδοση των στοιχείων λιανικής αντί της χρήσης ΦΗΜ, ή να χρησιμοποιούν και ΦΗΜ και πάροχο ταυτόχρονα.
 

 • Οι οντότητες της περίπτωσης αυτής δύναται να συμβάλλονται με περισσότερους του ενός Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Στην περίπτωση συναλλαγών λιανικής σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της χρήσης ΦΗΜ. Στην περίπτωση αυτή για τις συναλλαγές λιανικής πώλησης δύναται να κάνουν κοινή χρήση Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ΦΗΜ με διακριτή χρήση αυτών ανά σειρά παραστατικού που εκδίδεται. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν τα ευεργετήματα της παρ. 2 του άρθρου 71ΣΤ ΚΦΕ.


Προστέθηκαν περιπτώσεις 9,10 στο άρθρο 4 οι οποίες αναφέρουν :
 

 • 9. Αναφορικά με την προ-συμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ ισχύουν τα οριζόμενα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1020/2024 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αναφορικά με την προ-συμπλήρωση του Ε3 επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό σε έτερο κωδικό εσόδων ή εξόδων χωρίς την υποχρέωση διαβίβασης νέου Τύπου Παραστατικού.

  10. Στην περίπτωση που ο Λήπτης διαβιβάζει παράλειψη ή/και απόκλιση δεδομένων και ο Εκδότης αποδέχεται αυτή, ο Εκδότης διαβιβάζει αποκλειστικά μη αντικριζόμενα παραστατικά 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο και 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής για έσοδα τιμολόγησης και 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδα-πής και 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής/ αλλοδαπής για έξοδα αυτοτιμολόγησης, με τις αντίστοιχες ενδείξεις παράλειψης και απόκλισης για σκοπούς ορθής απεικόνισης δεδομένων.

Με τις τροποποιήσεις που έγιναν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 προβλέπεται η διαβίβαση συγκεντρωτικά ανά μήνα με λογιστική εγγραφή για τις πωλήσεις εισιτηρίων. Επίσης προβλέπεται η διαβίβαση εντός 2 ημερών για τις οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του ΦΠΑ  (εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, σπογγαλιείς, εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων, εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων) :
 

 • Στην περίπτωση πώλησης εισιτηρίων, τα σχετικά δεδομένα εναλλακτικά διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή» μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο, διακριτά για χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές, διακριτά ανά Λήπτη για συναλλαγές χονδρικής πώλησης και συνολικά για τις συναλλαγές λιανικής.

  Από την 1.7.2023 και εφεξής, οι οντότητες του προηγούμενου εδαφίου, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), καθώς και οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής αναλυτικά μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών και τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων εσόδων λιανικής που έχουν εκδοθεί χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., συγκεντρωτικά ανά μήνα και μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης αυτών. Ειδικότερα στην περίπτωση οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, για τις συναλλαγές εσόδων λιανικής παραστατικών διοδίων που εκδίδονται στους σταθμούς διελεύσεων, αυτά διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα έως την δέκατη (10) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Στην περίπτωση που οι οντότητες των τριών προηγούμενων εδαφίων, κάνουν χρήση Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, διαβιβάζουν τα δεδομένα τους εντός δύο ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους έως την 31.12.2025.

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 προστέθηκαν εδάφια που αφορούν το QR code.
 

 • Στην περίπτωση χρήσης Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την υπόχρεη οντότητα, ο Πάροχος επιβεβαιώνει το περιεχόμενο του παραστατικού μέσω του δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code). Η σχετική επιβεβαίωση εμπεριέχει, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται από την Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, και το κωδικοποιημένο κείμενο (url τύπος) που επιστρέφεται κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), ώστε να δίνεται η δυνατότητα αναδρομολόγησης σε ψηφιακή υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) της σύνοψης του παραστατικού όπως αυτή έχει δια-βιβασθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση στο παραστατικό απεικονίζεται ο δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code) του ERP.

Στο άρθρο 6 σχετικά με τους χαρακτηρισμούς και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 προστέθηκε εδάφιο με το οποίο ορίζεται ότι οι Ορκωτοί ελεγκτές μπορούν να διαβιβάζουν σύνοψη και χαρακτηρισμό των εξόδων τους.

 • Ειδικότερα στην περίπτωση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός δεδομένων εξόδων τους δύναται να διαβιβάζονται από τους ίδιους.

✔ Στην περίπτωση ζ του άρθρου 7 και για τις συναλλαγές που αφορούν το 2021 τροποποιήθηκαν οι ακόλουθες φράσεις :

 • ζ) Για το έτος 2021, στην περίπτωση, είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, είτε διαβίβασης αυτών με απόκλιση, οι λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, έχουν την υποχρέωση να τα διαβιβάσουν, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη, έως και την 2.5.2023. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον λογίζεται ως παράλειψη και απόκλιση δεδομένων η περίπτωση που η συνολική αξία προ ΦΠΑ, ανά περίπτωση (μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ ανά χρήση.

✔ Στην περίπτωση ιβ’ του άρθρου 7 η οποία αφορά τις διαβιβάσεις των ετών 2022 και 2023 τροποποιήθηκε το σχετικό παραστατικό (από 17.5 σε 17.3) με το οποίο οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι κ.λπ) διαβιβάζουν τις γραμμές σύνοψης που έχουν αντίθετο πρόσημο.

 • Τα παραστατικά των συναλλαγών που διενεργούνται με τις οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, τις οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, τα οποία περιέχουν αντίθετα πρόσημα δύναται να διαβιβάζονται με διακριτούς τρόπους για τον Εκδότη και τον Λήπτη. Ο Εκδότης δύναται να διαβιβάσει τις γραμμές σύνοψης που έχουν αντίθετο πρόσημο με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων και διαβίβαση είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά με Τύπο Παραστατικού 17.3

✔ Στην περίπτωση ιγ’ του άρθρου 7 η οποία αφορά διαβιβάσεις του έτους 2024 προστέθηκαν εδάφια με τα οποία ορίζεται :
α) H διαβίβαση του τέλους ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης μπορεί να γίνει στην πλατφόρμα έως τις 30.6.2024 για την περίοδο από 1.1.2024 έως  30.4.2024
β) Εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης δεδομένων εσόδων και εξόδων σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας με συγκεκριμένα παραστατικά  

 • Στην περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας διαβίβασης δεδομένων εσόδων και εξόδων, επιτρέπεται η διαβίβαση των δεδομένων με εναλλακτικό τρόπο και συγκεκριμένα με Τύπους Παραστατικών 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο και 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής για την περίπτωση δεδομένων εσόδων και με Τύπους Παραστατικών 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και 14.31 – Πιστωτικό ημεδα-πής/αλλοδαπής για την περίπτωση δεδομένων εξόδων, με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή». Τα σχετικά δεδομένα τεκμηριώνονται και συσχετίζονται με τα πραγματικά δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών αρχείων των υπόχρεων οντοτήτων. Παραστατικά που έχουν εκδοθεί δεν διαβιβάζονται με Τύπους Παραστατικών 17.3 – Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση και 17.5 – Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση.

  Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2024 έως την 30.4.2024, τα δεδομένα που αφορούν τον Τύπο παραστατικού «8.2 Τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης» διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA έως 30.6.2024.

Τέλος στο παράρτημα προστέθηκε το παραστατικό για το τέλος ανθεκτικότητας ενώ έγιναν και κάποιες προσθήκες/μεταβολές/διαγραφές.


 Δείτε τις αποφάσεις :
 

 → Α.1048/2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020

 → Α.1049/2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020

Δείτε επίσης της Α.1138/2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει.