Φορολογικά

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 5099/2024 – ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και τροποποίηση Οδηγίας «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ν. 5099/2024 με τίτλο : Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει επίσης διατάξεις όπως :

– Άρθρο 26 Ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car» – Μεταβατική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 4821/2021

– Άρθρο 27 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto» – Εξουσιοδο-τική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 και παρ. 2 άρθρου 54 ν. 4821/2021

– Άρθρο 28 Καταχώριση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας από την Ελληνική Αστυνομία – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 17 ν. 4704/2020