Φορολογικά

Τροπολογία για το καλάθι των νονών – ΕΝΦΙΑ επί διατηρητέων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης

Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ΚΦΔ. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Προβλέπεται εκ νέου και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση για τις αναφερόμενες επιχειρήσεις πώλησης παιδικών παιχνιδιών, να αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι των νονών») που διατίθενται προς πώληση σε προσιτή τιμή, συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Σε περιπτώσεις παραβάσεων από τις υπόχρεες επιχειρήσεις των όρων εφαρμογής της υπό ψήφιση διάταξης προβλέπεται η επιβολή προστίμων.

2. Αποσαφηνίζονται οι ρυθμίσεις του ν.4314/2014, σχετικά με την πληρωμή δικαιούχων στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), και μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της Κ.Α.Π., όσο βρίσκονται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως ποσού.

3. Επικυρώνονται, από το οριζόμενο όργανο, τα όρια αιγιαλού και παραλίας που έχουν καθορισθεί από τις επιτροπές του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 σε συνεδριάσεις προγενέστερες της αναφερόμενης ημερομηνίας.

4. α. Παρέχεται, στο πλαίσιο του έργου «Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Ε.Α.Σ. Υμηττού» που έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021, η δυνατότητα εκποίησης ή διάθεσης, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ή εν γένει αξιοποίησης του πάγιου εξοπλισμού της Ε.Α.Σ. Α.Ε..

β. Ορίζονται:

i) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ως αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών,

ii) τα προερχόμενα έσοδα, από την παρεχόμενη δυνατότητα, ως έσοδα της Ε.Α.Σ. Α.Ε.

5. Επεκτείνεται και για το έτος 2024, ο μη υπολογισμός στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), της αξίας δικαιωμάτων επί διατηρητέων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

6. Παρέχεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, παράτασης της ήδη συναφθείσας ή σύναψης νέας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «το καλάθι των νονών»

1. Οι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη διάθεση προς πώληση παιδικών παιχνιδιών στο καταναλωτικό κοινό, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι των νονών»), από τις 22 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μάί’ου 2024.

2. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 εντάσσουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι των νονών», εφόσον διαθέτουν προϊόντα αυτής της κατηγορίας, και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και, υποχρεωτικά, με ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι των νονών», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 7.

4. Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι των νονών» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις. Για τις τιμές των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» που προτείνεται από κάθε επιχείρηση εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 54του ν. 5045/2023 (Α’ 136), περί αθέμιτης κερδοφορίας, όπου το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος προ της 1ης Δεκεμβρίου 2021. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

5. Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις πέραν των υπόχρεων της παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεες τήρησης του παρόντος, μέχρι τη λήξη της ισχύος του, και ελέγχονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 54 του ν. 5045/2023, περί αθέμιτης κερδοφορίας.

6. Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής καταλόγου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών», η συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος αρχές, η διαδικασία ελέγχων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2
Πληρωμές των δικαιούχων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – Τροποποίηση άρθρου 32 ν.4314/2014

Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), περί προκαταβολών και πληρωμών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η εσφαλμένη δεύτερη αναφορά σε παρ. «5» διορθώνεται σε «6», β) στη νέα παρ. 6 βα) αντικαθίσταται η περ. β) του πρώτου εδαφίου, ββ) στην περ. στ) του πρώτου εδαφίου επικαιροποιείται η αναφορά στον ισχύοντα Κανονισμό και βγ) προστίθεται η φράση «μετά την πληρωμή τους στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) τα οικολογικά προγράμματα, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, μετά την πληρωμή τους στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης του πρώτου εδαφίου στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όσο βρίσκονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.».

Άρθρο 3
Επικύρωση, δημοσίευση και ισχύς αποφάσεων επιτροπών του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 -Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 23 ν. 5092/2024

Στο άρθρο 23 του ν. 5092/2024 (Α’ 33) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Με απόφαση του γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επικυρώνονται τα όρια αιγιαλού και παραλίας που έχουν καθορισθεί από επιτροπές του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) σε συνεδριάσεις προγενέστερες της 4ης Μαρτίου 2024.».

Άρθρο 4
Εκποίηση, διάθεση και αξιοποίηση εξοπλισμού Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 92 ν. 4864/2021

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 92 του ν. 4864/2021 (Α’ 237) προστίθενται τέσσερα εδάφια, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ως αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), του έργου «Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων Ε.Α.Σ. Υμηττού» που έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α’ 78). Τις διοικητικές πράξεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων του έργου εκδίδει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αρμόδια υπηρεσία για το έργο είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η οποία συνεπικουρείται από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο πάγιος εξοπλισμός της Ε.Α.Σ. Α.Ε. μπορεί να εκποιείται, να διατίθεται, με ή χωρίς αντάλλαγμα, για την εξυπηρέτηση άλλου δημόσιου σκοπού ή να αξιοποιείται με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Σ. Α.Ε.. Η εκποίηση του εξοπλισμού στο πλαίσιο του ως άνω έργου, διενεργείται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου με ηλεκτρονικές πλειοδοτικές δημοπρασίες κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί διαχείρισης δημόσιου υλικού. Τα έσοδα από την εκποίηση ή την αξιοποίηση του εξοπλισμού αποτελούν έσοδα της Ε.Α.Σ. Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι απαιτούμενες εγγυήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις σχετικές δημοπρασίες, ο τρόπος και ο χρόνος δημοσίευσης των προσκλήσεων, ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής έναρξης των δημοπρασιών και καταβολής του προσφερόμενου ποσού, ο τρόπος και τα όργανα διεξαγωγής της δημοπρασίας και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό ζήτημα, για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης – Τροποποίηση παρ. Γ’ και Ε’ άρθρου 4 ν. 4223/2013

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Γ’ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί υπολογισμού του φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, τροποποιείται ως προς τη μη εφαρμογή της Ενότητας Γ’ για δικαιώματα επί διατηρητέων και ιστορικά διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης και για το έτος 2024, και η παρ. Γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου.

Για δικαιώματα επί ακινήτων υπολογίζεται φόρος επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

Κλιμάκια συνολικής αξίας ακινήτου σε ευρώ Συντελεστής φόρου ανά κλιμάκιο αξίας
0,01-400.000 0%
400.000,01-500.000 0,20%
500.000,01-600.000 0,30%
600.000,01-700.000 0,40%
700.000,01-800.000 0,50%
800.000,01-900.000 0,60%
900.000,01-1.000.000 0,70%
1.000.000,01-2.000.000 0,90%
>=2.000.000,01 1,00%

Ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία του εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, όπως το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, απομειώνεται με βάση τον συντελεστή συνιδιοκτησίας της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία στην πλήρη ή ψιλή κυριότητα, και επιμερίζεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2. Η αξία του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε’.

Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της Ενότητας Ε’, υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται για δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ούτε για δικαιώματα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Δεν επιβάλλεται ο φόρος της παρούσας Ενότητας σε δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, το δικαίωμα επί του οικοπέδου δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας της παρούσας Ενότητας, λαμβάνεται όμως υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο για την παρούσα Ενότητα και την Ενότητα Ε’.

Ειδικά για τον ΕΝ.φ.Ι.Α. ετών 2022, 2023 και 2024 η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται και για δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται από τον ν. 4858/2021 (Α’ 220) και τα οποία δεν καταλαμβάνονται από το προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για δικαιώματα επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α’ 210) εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Ε’ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013, περί προσαύξησης του φόρου φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας, τροποποιείται ως προς την εξαίρεση από τον συνυπολογισμό στη συνολική αξία της περιουσίας των δικαιωμάτων επί διατηρητέων και ιστορικά διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης και για το έτος 2024, και η παρ. Ε’ διαμορφώνεται ως εξής:

«Ε. Προσαύξηση του φόρου φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από ένα εκατομμύριο και ένα λεπτό (1.000.000,01) ευρώ και άνω, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Η προσαύξηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της περιουσίας εφαρμόζεται το άρθρο 32 του ν. 3842/2010. Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, η οποία δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου και του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, δεν μπορεί να είναι ανώτερο της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013. Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Ειδικά για τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ετών 2022, 2023 και 2024 δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης που προστατεύονται από τον ν. 4858/2021 (Α’ 220) και τα οποία δεν καταλαμβάνονται από το προηγούμενο εδάφιο, καθώς και των δικαιωμάτων επί κτιρίων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα βάσει του ν. 1577/1985 (Α’ 210), εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.».

Άρθρο 6
Στέγαση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 16 ν. 4714/2020

Η παρ. 16 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) τροποποιείται, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για παράταση της υφιστάμενης μίσθωσης ή για σύναψη νέας μίσθωσης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, και διαμορφώνεται ως εξής: «16. Το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να προβεί στην παράταση της ήδη συναφθείσας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τα έτη 2020 έως και 2023 ή σε σύναψη νέας μίσθωσης εάν αυτή έχει λήξει για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.».

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Προβλέπεται η εφαρμογή του παρατηρητηρίου τιμών με την ονομασία «το καλάθι των νονών» προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές που είναι ανάδοχοι ή γονείς μικρών παιδιών να κάνουν πληροφορημένες, και συνεπώς, οικονομικότερες αγορές την περίοδο του Πάσχα του έτους 2024.

Άρθρο 2: Εξασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις που δίνονται βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) καταβάλλονται στους δικαιούχους στο ακέραιο.

Άρθρο 3: Καλύπτεται η ανάγκη επικύρωσης των ορίων αιγιαλού και παραλίας που έχουν καθορισθεί από επιτροπές του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).

Άρθρο 4: Επιδιώκεται η αξιοποίηση του εξοπλισμού της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (Ε.Α.Σ.).

Άρθρο 5: Προβλέπεται ο υπολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για το έτος 2024 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης.

Άρθρο 6: Αντιμετωπίζονται οι στεγαστικές ανάγκες της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η πληθωριστική κρίση της τελευταίας διετίας είναι ακόμα ενεργή και, συνεπώς, είναι απαραίτητη η δημιουργία προϋποθέσεων υψηλού ανταγωνισμού των επιχειρήσεων από τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν οι καταναλωτές.

Άρθρο 2: Ορισμένες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) επέβαλαν εις χείρας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) κατάσχεση για χρέη στο Δημόσιο άμεσων ενισχύσεων οφειλόμενων σε αγρότες στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), επικαλούμενες την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και ερμηνεύοντάς την ως ειδική διάταξη που κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και, συνεπώς και της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ, π.δ. 503/1985, Α’ 182), αλλά και των ενωσιακών προβλέψεων.

Άρθρο 3: Η ρύθμιση είναι αναγκαία για την έκδοση των αποφάσεων των επιτροπών του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 για τη χάραξη ορίων αιγιαλού και παραλίας.

Άρθρο 4: Διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εκποιείται και να διατίθεται ο πάγιος εξοπλισμός της Ε.Α.Σ., προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κυβερνητικού πάρκου Ανδρέας Λεντάκης.

Άρθρο 5: Εξυπηρετείται η ανάγκη υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2024 για τα διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης, ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες.

Άρθρο 6: Η ρύθμιση είναι αναγκαία διότι η στεγαστική επισφάλεια της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών δυσχεραίνει την εκπλήρωση του έργου της.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Αφορούν τις επιχειρήσεις πώλησης παιδικών παιχνιδιών, τους καταναλωτές, τους αγρότες, τις Επιτροπές καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 και τους ιδιοκτήτες διατηρητέων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο-Στόχος
1 Ρυθμίζεται η εφαρμογή του παρατηρητηρίου τιμών «το καλάθι των νονών» με ένα πλήρες πλέγμα κανόνων λειτουργίας και κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό υποχρεωτικά ή εθελοντικά.
Σκοπός της ρύθμισης είναι η παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές που είναι ανάδοχοι ή γονείς μικρών παιδιών να λάβουν πληροφορημένες αγοραστικές αποφάσεις και συνεπώς, να προβούν σε οικονομικότερες αγορές την περίοδο του Πάσχα. Με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσεται η αγοραστική τους δύναμη από τις επιπτώσεις της πληθωριστικής κρίσης και ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, με άμεσο στόχο τη βελτίωση των τιμών στα προϊόντα αυτά.

2 Ορισμένες Δ.Ο.Υ. επέβαλαν εις χείρας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατάσχεση για χρέη στο Δημόσιο άμεσων ενισχύσεων οφειλόμενων σε αγρότες στο πλαίσιο της Κ.Α.Π., ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας λανθασμένα το άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α’ 265). Ακολούθως, εισάγεται ειδική ρύθμιση για τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κ.Α.Π., όσο βρίσκονται εις χείρας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Αυτό γίνεται σε πλήρη αντιστοιχία με τη ρύθμιση της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 982 του ΚΠολΔ και την επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013» (L 435), σύμφωνα με την οποία «Εκτός αν το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ρητώς διαφορετικά, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές που αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους». Επιπλέον γίνεται επικαιροποίηση της ρύθμισης σε συνάρτηση με τους ισχύοντες κανονισμούς της Κ.Α.Π., προς πλήρη διασφάλιση του ακατάσχετου των ενισχύσεων μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ και υπό την ισχύουσα Κ.Α.Π. της περιόδου 2023-2027.

3 Αποφάσεις επιτροπών για τον καθορισμό αιγιαλών και παραλιών, οι οποίες είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 5092/2024 (Α’ 33), μπορούν να εγκρίνονται από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να δημοσιεύονται, για να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της διαδικασίας υπό τις νέες επιτροπές.

4 Επιταχύνεται η διαδικασία μετεγκατάστασης της Ε.Α.Σ. Α.Ε. από τον χώρο, στον οποίο θα δημιουργηθεί το κυβερνητικό πάρκο Ανδρέας Λεντάκης. Προς τον σκοπό αυτό, παρέχεται η δυνατότητα για πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο των κινητών πραγμάτων της Ε.Α.Σ. Α.Ε. που βρίσκονται στον χώρο. Με τον τρόπο αυτό, ο χώρος θα καταστεί σύντομα διαθέσιμος για την έναρξη των εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου.

5 Επεκτείνονται για το έτος 2024 οι ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων των δικαιωμάτων επί ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται το υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς για τα ακίνητα αυτά και εξυπηρετείται καλύτερα ο σκοπός τους, χωρίς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

6 Αντιμετωπίζεται το ζήτημα που προκύπτει με τη στέγαση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, προκειμένου να μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς της.

————

Το σχετικό Δ.Τ. του υπ.Οικονομικών : 

Παράταση της απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης, επιτάχυνση των διαδικασιών για το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» και άλλες διατάξεις σε τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η παράταση της απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης και το 2024 και η επιτάχυνση των διαδικασιών για το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» περιλαμβάνονται σε τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή.
Ειδικότερα, στη τροπολογία – που θα ψηφιστεί στο πλαίσιο του  σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις – Συνταξιοδοτική διάταξη» – προβλέπονται:
● Aπαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης και το 2024.  Η εν λόγω απαλλαγή για δικαιώματα επί ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης ίσχυε για τα έτη 2022 και 2023.  Τα ακίνητα αυτά  έχουν χαρακτηρισθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 ως διατηρητέα και είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940.
● Επιτάχυνση της διαδικασίας μετεγκατάστασης των ΕΑΣ Α.Ε. προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημιουργίας του κυβερνητικού πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στον χώρο του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. Προβλέπεται, προς τον σκοπό αυτό, ειδική διαδικασία για την εκποίηση, διάθεση και αξιοποίηση εξοπλισμού τη Ε.Α.Σ. από το ΤΑΙΠΕΔ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και οι λεπτομέρειες που αφορούν στις σχετικές δημοπρασίες καθώς και ο τρόπος και χρόνος δημοσίευσης των προσκλήσεων. Με τον τρόπο αυτό, ο χώρος θα καταστεί σύντομα διαθέσιμος για την έναρξη των εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου.
Επιπλέον με άλλη ρύθμιση προβλέπεται ότι παλιές αποφάσεις για τον καθορισμό αιγιαλών και παραλιών, οι οποίες είχαν ληφθεί σε συνεδριάσεις Επιτροπών ΠΡΙΝ την έναρξη ισχύος του πρόσφατου νόμου (5092/2024 (Α΄ 33), μπορούν να εγκρίνονται και να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της διαδικασίας υπό τις νέες επιτροπές.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ