Φορολογικά

Νέο έντυπο Ε3 – Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2023


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβου

Σε ανασχεδιασμό και του εντύπου Ε3 προχώρηση η Α.Α.Δ.Ε., ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των εντύπων Ε1 και Ε2 που παρουσιάστηκαν την περσινή χρονιά. Το νέο έντυπο Ε3 αποτελείται πλέον από 20 σελίδες (μαζί με τους υποπίνακες) και οι αλλαγές που επήλθαν στους κωδικούς και στα λεκτικά τους σε σχέση με αυτό του φορολογικού έτους 2022, είναι οι ακόλουθες:

► Στην πρώτη σελίδα το λεκτικό «Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ» αντικαταστάθηκε με το «ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

► Στον πίνακα Β, εκτός από την προσαρμογή των ετών σε 2021, 2022 και 2023, προστέθηκε στα κριτήρια μεγέθους οντοτήτων νέα γραμμή «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση»

 

Στην νέα γραμμή ο «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση» συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου 3 του ν. 4935/2022, με την προϋπόθεση ότι οι υπόψη εργαζόμενοι δεν έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στον κωδικό «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης» του ίδιου πίνακα, καθώς και ότι το συνολικό κόστος μισθοδοσίας καλύπτεται από την ίδια επιχείρηση (μισθωτή). Ο υπόψη μέσος όρος υπολογίζεται από την ίδια την επιχείρηση με τον τρόπο που ορίζεται στην Α.1040/2023 απόφαση.

Όταν το άθροισμα των κωδικών «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης» και «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση» είναι μεγαλύτερο από εννέα (9), οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία του εντύπου Ν.

► Στον πίνακα Γ2 για τις αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις τροποποιήθηκαν τα λεκτικά (έγιναν πιο αναλυτικές οι περιγραφές του Πυλώνα 1) και στον κωδικό 083 προστέθηκαν οι ενισχύσεις:

α) η έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (σχετικό άρθρο 72 του ν. 5016/2023) και
β) οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2022/C 426/01) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» (σχετικό άρθρο 47 του ν.5035/2023).

Τα ποσά των ενισχύσεων του κωδικού 083 αναγράφονται στους κωδικούς 659 – 660 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, όπως και οι ανωτέρω που καταβάλλονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19.

 


► Στον πίνακα ΣΤ προστέθηκαν:

α) Στην περίπτωση ια’ (κωδικοί 150, 250, 350, 450 και 550) οι δαπάνες του άρθρου 22Ε του Κ.Φ.Ε. για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία ενέργεια και ψηφιοποίηση που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.
Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα είδη δαπανών που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Ε του ΚΦΕ καθορίζονται με την αριθ. πρωτ. 139818 ΕΞ 2022 (ΒΖ 5083) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντας και Ενέργειας και Επικρατείας.

και

β) οι κωδικοί 903, 923, 943, 963 και 983 που αφορούν στα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα (ατομικών επιχειρήσεων) από συνεργασία που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022

Η προ-συμπλήρωση των ποσών των κωδικών αυτών γίνεται βάσει του νέου υπο-πίνακα στον οποίο ο φορολογούμενος θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συνεργασία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4935/2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω νόμου.

► Οι παραπάνω νέοι κωδικοί  (903,923,943,963,983) συναρτώνται με τον νέο υπο-πίνακα ΣΤ’ του πίνακα ΣΤ’  : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία) για την φορολογική απαλλαγή του άρθρου 4 του ν.4935/2022 (1. Ίδρυση ΝΠ και νομικών οντοτήτων, 2. συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας και 3. σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)


Ειδικότερα, επιλέγεται το είδος της συνεργασίας μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

1. Ίδρυση ΝΠ και νομικών οντοτήτων,
2. συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας
και
3. σύμβαση δικαιόχρησης (franchising).

Η επιλογή με τον αύξοντα αριθμό «Α/Α», συμπληρώνεται αυτόματα μετά από κάθε καταχώρηση εγγραφής, καθώς αποδίδεται ξεχωριστός αριθμός για κάθε συνεργασία.

Στην επιλογή «Είδος Δραστηριότητας» επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα η δραστηριότητα την οποία αφορά η συνεργασία (εμπορική, παραγωγική, αγροτική-βιολογική, παροχή υπηρεσιών).

Στην επιλογή «ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου και στη συνέχεια προσυμπληρώνεται η επιλογή «Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία» με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία αυτού.

Στην επιλογή «Ημερομηνία Σύμβασης»
συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης συνεργασίας που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022.

Στην επιλογή «1ο έτος απαλλαγής» συμπληρώνεται αυτόματα το φορολογικό έτος έναρξης της απαλλαγής, το οποίο έπεται του έτους έναρξης της συνεργασίας. Συνεπώς, εφόσον συναφθεί λ.χ. σύμβαση δικαιόχρησης κατά το έτος 2022, φορολογικό έτος έναρξης της απαλλαγής είναι το 2023 και αυτό συμπληρώνεται στον αντίστοιχο κωδικό, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022, η απαλλαγή από το φόρο εφαρμόζεται από το επόμενο έτος της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

Στην επιλογή «Ετος λήξης απαλλαγής» συμπληρώνεται αυτόματα το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο το συνεργαζόμενο πρόσωπο δικαιούται την απαλλαγή από το φόρο, καθόσον αυτή εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας έναρξης της συνεργασίας.

Στην επιλογή «Μέγιστη επιτρεπόμενη απαλλαγή» είναι προ-συμπληρωμένο το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο απαλλαγής των 125.000€, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4935/2022.

Η επιλογή «Συνολικό ποσό αποσβεσθείσας απαλλαγής» προ-συμπληρώνεται με το συνολικό ποσό απαλλαγής που χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2023, η επιλογή δεν θα είναι συμπληρωμένη καθώς πρόκειται για το πρώτο έτος εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 4935/2022.

Στην επιλογή «Φορολογητέα κέρδη» συμπληρώνονται από τα συνεργαζόμενα μέρη τα φορολογητέα κέρδη που προέρχονται από την εν λόγω συνεργασία ή αποδίδονται σε αυτήν, καθόσον αυτά λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό της απαλλαγής αυτής της περίπτωσης και στη συνέχεια μεταφέρονται εξωτερικά στον πίνακα ΣΤ προκειμένου να προ-συμπληρώσουν τους κωδικούς 903, 923, 943 και 963 κατά περίπτωση.

Τέλος, στην επιλογή «Υπολειπόμενο ποσό απαλλαγής» θα προ-συμπληρώνεται, από το δεύτερο έτος χορήγησης της απαλλαγής από το φόρο, το υπόλοιπο ποσό απαλλαγής προς απόσβεση. Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω κωδικούς 942 και 943 ο φορολογούμενος δεν πρέπει να συμπεριλάβει τα κέρδη από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW και την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, δραστηριότητες για τις οποίες δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο (σχετ. οι υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 (Β’4760) και 185340 ΕΞ 2022 (Β’ 6447) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Σημειώνεται ότι ως παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, νοείται αυτή που αφορά, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών, οστρεοκαλλιεργειών και λοιπών μαλακίων μέσω υδατοκαλλιεργειών (σχετ. η Ε.2023/2020 εγκύκλιος).


► Στον υπο-πίνακα του Κωδικού 144 (αφορολόγητα έσοδα) του πίνακα ΣΤ έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές:

Διαγράφηκαν οι κωδικοί με τα ακόλουθα φορολογικά έσοδα :

04 – Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρ. 121 ν. 4790/2021)
05 – Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρ. 55 ν. 4758/2020)
12 – Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού (αρθρ.28 ν.4797/2021)
13 – Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (αρθρ. 29 ν.4772/2021)
19 – Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρ. 76 ν.4796/2021)
20 – Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID 19″ (άρθρ. όγδοο του ν. 4787/2021)
21 – Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου (άρθρ. 70 ν.4745/2020)

Προστέθηκαν οι ακόλουθοι κωδικοί :

32- Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος:Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας» (άρθρο 122 του ν. 5043/2023)
33- Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (προσθήκη στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017 με το άρθρο 27 του ν. 5049/2023)
34- Αποζημιώσεις από επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους (περ. α’και β’ άρθρου 47 του ν. 5035/2023)

►Στον υποπίνακα του κωδικού 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ. (έως 4ο Βαθμό)» (κωδικοί 161 έως 561) αυξήθηκαν οι διαθέσιμες σειρές (από 4 έγιναν 29).

 

►Στον υποπίνακα Ζ2 επήλθαν οι παρακάτω αλλαγές:

α) στον κωδικό 001 προστέθηκε το λεκτικό «(άρθρ. 5 ν. 4797/2021)» και

β) στον κωδικό 007 αφαιρέθηκε η λέξη «αυτοαπασχολουμένων».

►Προστέθηκε υπο-πίνακας ΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 5 Ν.4935/2022 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». ο οποίος αφορά στα κίνητρα του νόμου 4935/2022 (άρθρα 3,4,5) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ’. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 5 Ν.4935/2022 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ο νέος κωδικός 998 «Πίνακας ΙΑ’ Φορολογική Απαλλαγή άρθρων 3, 4 και 5 του ν. 4935/2022 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται με τις διατάξεις του ν. 4935/2022 λόγω μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς ατομικής επιχείρησης, ή συνεργασίας.

Ο εσωτερικός υποπίνακας του πίνακα ΙΑ.Α «Φορολογική Απαλλαγή (άρθρα 3,5 του ν. 4935/2022)» συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δικαιούνται την απαλλαγή από την καταβολή φόρου λόγω μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς ατομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 και όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4935/2022. Ο εσωτερικός υποπίνακας του πίνακα ΙΑ.Β «Φορολογική Απαλλαγή (άρθρο 4 του ν. 4935/2022)» συμπληρώνεται από τα συνεργαζόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δικαιούνται να κάνουν χρήση της απαλλαγής από την καταβολή φόρου λόγω συνεργασίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4935/2022.

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά που αναγράφονται στους πιο πάνω πίνακες ΙΑ.Α και ΙΑ.Β μεταφέρονται κατά περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ν, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της απαλλαγής από την καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 5 ή 4 του ν. 4935/2022.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον πίνακα ΙΑ.Α, στην επιλογή «Ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού» αναγράφεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού ή πραγματοποίησης της εισφοράς ατομικής επιχείρησης και στην επιλογή «1ο έτος απαλλαγής» προ-συμπληρώνεται το φορολογικό έτος που έπεται του έτους ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού ή πραγματοποίησης της εισφοράς ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, εφόσον ο μετασχηματισμός ολοκληρώνεται εντός του 2022, φορολογικό έτος έναρξης της απαλλαγής είναι το 2023 και αυτό συμπληρώνεται στον αντίστοιχο κωδικό. Στην επιλογή «Μέγιστη επιτρεπόμενη απαλλαγή» συμπληρώνεται το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 500.000€, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022. Στην επιλογή «Συνολικό ποσό αποσβεσθείσας απαλλαγής» προ-συμπληρώνεται το συνολικό ποσό απαλλαγής που αποσβέστηκε τα προηγούμενα έτη. Στην επιλογή «Φορολογητέα κέρδη» συμπληρώνονται από τις δικαιούχες επιχειρήσεις τα φορολογητέα κέρδη. Ως φορολογητέα κέρδη λαμβάνονται αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών παρελθουσών ετών, δηλαδή τα κέρδη που αναγράφονται στον κωδικό 048 του εντύπου Ν, καθώς και αυτά που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. και αναγράφονται στους κωδικούς 079 και 091 του εντύπου Ν. Στην επιλογή «Ποσό απαλλαγής τρέχοντος φορολογικού έτους» προ-συμπληρώνεται το ποσό της απαλλαγής του τρέχοντος φορολογικού έτους, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% επί του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή στο ποσό που έχει συμπληρωθεί στην επιλογή του φορολογικού συντελεστή του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., ο οποίος επιλέγεται στον ίδιο πίνακα από την αναδυόμενη λίστα επιλογών στο πεδίο «Φορολογικός Συντελεστής». Στην επιλογή «Υπολειπόμενο ποσό απαλλαγής» συμπληρώνεται το υπολειπόμενο ποσό της φορολογικής απαλλαγής.

Ο πίνακας ΙΑ.Β
συμπληρώνεται από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα που δικαιούνται την απαλλαγή του άρθρου 4 του ν.4935/2022, επιλέγοντας από αναδυόμενη λίστα τη διάταξη νόμου ανάλογα με το είδος της συνεργασίας (1. ίδρυση νομικού προσώπου/νομικής οντότητας, 2. συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας, 3. σύμβαση δικαιόχρησης).

Στην επιλογή «Α/Α» συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της εκάστοτε συνεργασίας δεδομένου ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης περισσότερων συνεργασιών, για κάθε συνεργασία και ανά περίπτωση εισάγεται νέα εγγραφή.

Στην επιλογή «ΑΦΜ Αντισυμβαλλόμενου» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου και στη συνέχεια προ-συμπληρώνεται η επιλογή «Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία» με το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία αυτού και στην επιλογή «Ημερομηνία σύμβασης» συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της κάθε συμβάσης.

Στην επιλογή «1ο έτος απαλλαγής» προ-συμπληρώνεται το φορολογικό έτος που έπεται του έτους έναρξης της συνεργασίας, με την ίδρυση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή με τη μορφή συμβολαιακής γεωργίας ή λόγω σύμβασης δικαιόχρησης κατά περίπτωση. Συνεπώς, εφόσον ιδρυθεί νομικό πρόσωπο κατόπιν συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4935/2022 το έτος 2022, φορολογικό έτος έναρξης της απαλλαγής είναι το 2023 και αυτό συμπληρώνεται στον αντίστοιχο κωδικό.

Στην επιλογή «Μέγιστη επιτρεπόμενη απαλλαγή» προ-συμπληρώνεται το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο απαλλαγής των 125.000€, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022.

Στην επιλογή «Συνολικό ποσό αποσβεσθείσας απαλλαγής» προ-συμπληρώνεται το συνολικό ποσό απαλλαγής που αποσβέστηκε τα προηγούμενα έτη. Η επιλογή αυτή θα προσυμπληρώνεται από το δεύτερο έτος εφαρμογής της απαλλαγής.

Στην επιλογή «Φορολογητέα κέρδη» συμπληρώνονται από τα συνεργαζόμενα μέρη τα φορολογητέα κέρδη που προέρχονται από την εν λόγω συνεργασία ή αποδίδονται σε αυτήν, καθόσον αυτά λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό της απαλλαγής αυτής της περίπτωσης. Στην επιλογή «Φορολογικός Συντελεστής» επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα επιλογών ο ισχύων φορολογικός συντελεστής του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.

Στην επιλογή «Ποσό απαλλαγής τρέχοντος φορολογικού έτους» προ-συμπληρώνεται το ποσό της απαλλαγής του τρέχοντος φορολογικού έτους, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% επί του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή, στο ποσό που έχει συμπληρωθεί στην επιλογή «Φορολογητέα κέρδη», του φορολογικού συντελεστή του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., ο οποίος έχει προηγουμένως επιλεγεί στην επιλογή «Φορολογικός Συντελεστής». Το συνολικό ποσό που καταχωρείται στην επιλογή «Ποσό απαλλαγής τρέχοντος φορολογικού έτους» του πίνακα ΙΑ.Β, κατά περίπτωση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που υπολογίζεται στον κωδικό 004 «Φόρος που αναλογεί» του εντύπου Ν.

Στην επιλογή «Υπολειπόμενο ποσό απαλλαγής» προ-συμπληρώνεται το υπολειπόμενο προς απόσβεση ποσό της φορολογικής απαλλαγής.

► Τέλος σημειώνουμε πως η Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης δεν έχει αλλαγές σε σχέση με το έντυπο του φορολογικού έτους 2022.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο Ε3 σε υψηλή ανάλυση από εδώ
Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της φορολογικής αναμόρφωσης από εδώ