Φορολογικά

Απαλλαγή από τη χρήση ΦΗΜ για λιανικές συναλλαγές από Παρόχους τηλεπικοινωνιών και από αυτόματους πωλητές

Με την νέα απόφαση A.1064/2024 της ΑΑΔΕ, τροποποιείται η ΠΟΛ.1002/2014 σχετικά με τις κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρήση ΦΗΜ.

Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 1 της απόφασης ΠΟΛ.1002/2014 (οντότητες και συναλλαγές λιανικής που απαλλάσσονται από τη χρήση ΦΗΜ)  προστίθενται 2 νέες περιπτώσεις οι οποίες αναφέρουν τα εξής :

Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από Παρόχους τηλεπικοινωνιών και αφορούν σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, πλην παραστατικών λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η απαλλαγή παύει αυτοδικαίως για κάθε Πάροχο τηλεπικοινωνιών που λαμβάνει «άδεια καταλληλότητας» λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης,

Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για συναλλαγές που αφορούν σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από αυτόματα μηχανήματα – πωλητές, (π.χ. αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών, τροφίμων, πλυσίματος αυτοκινήτων, ρούχων κ.λπ.) έως την 31.12.2024. Από τις παραπάνω περιπτώσεις, εξαιρούνται οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτόματων μηχανημάτων πώλησης υγρών καυσίμων

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

-Δείτε την ΠΟΛ.1002/2014 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει