Φορολογικά

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ – Ψηφιακό πελατολόγιο έως τον Σεπτέμβριο του 2024 και πλήθος νέων εφαρμογών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2024.

Στο εισαγωγικό σημείωμά της η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι η εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση ψηφιακών εργαλείων και την υλοποίηση εμβληματικών έργων, όπως η διασύνδεση POS -Ταμειακών, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου, το νέο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας (BANCAPP), η υποχρεωτικότητα του myDATA, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, το σύστημα αξιοποίησης δεδομένων εισροών-εκροών και το πληροφοριακό σύστημα Κέντρου λήψης σημάτων, που θα αξιοποιείται από την Αίθουσα Επιχειρήσεων θα συμβάλλουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής και συνεπώς στη μείωση του φορολογικού κενού και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Μεταξύ των στόχων της ΑΑΔΕ για το 2024 είναι και :

Εμπλουτισμός εφαρμογής Ηλεκτρονικών Βιβλίων – Bookkeeper για να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων myDATA αναφορικά με προοδευτική συμπλήρωση:
1. Δήλωσης ΦΠΑ και
2. Δήλωσης Ε3.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι προτεραιότητα της ΑΑΔΕ αποτελεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και συνεπώς η μείωση του φορολογικού κενού στο εισόδημα και στον ΦΠΑ, μέσα από την εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση σύγχρονων εργαλείων και την υλοποίηση ψηφιακών έργων, όπως η πλήρης διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, τα ψηφιακά Δελτία Αποστολής, το Ψηφιακό Πελατολόγιο κ.α.

Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού πλαισίου το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει:

> Ίδρυση κέντρου ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη δομή θα χρησιμεύσει ως κεντρικός κόμβος συντονισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα μεταξύ των εξειδικευμένων ελεγκτικών δυνάμεων, επεμβαίνοντας στοχευμένα σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο.

> Δημιουργία μονάδας μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων που θα διαθέτει καινοτόμα εργαλεία όπως ανάλυση μεγάλων δεδομένων, συγκριτική αξιολόγηση, διαδικτυακές έρευνες και έλεγχοι ψηφιακών συστημάτων τιμολόγησης.

>  Εκσυγχρονισμός μεθόδων ελέγχου μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive μέσω tablet, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιτόπιων ελέγχων.

Στις δράσεις και τα έργα του 2024 περιλαμβάνονται :

•  Ενεργοποίηση συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (BANCAPP -Bank Account Nexus Crosscheck Application).
•  Ολοκλήρωση της υποχρεωτικής διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με POS και αποστολή δεδομένων.
•  Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακού Πελατολογίου για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών.
•  Επέκταση και βελτίωση της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive για τον μερικό επιτόπιο έλεγχο (ΕΛΕΓΧΟΣ 2.0).
•  Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής – Επέκταση σε κλάδους της αγοράς και ανάπτυξη λειτουργικοτήτων για την παρακολούθηση της διακίνησης.
•  Αξιοποίηση διαφοράς POS – eSend / myDATA για τη χρήση 2023 στο πλαίσιο διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων διαπίστωσης της εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.
•  Ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
•  Δημιουργία υποδομής και εφαρμογών για την τήρηση και την παρακολούθηση των μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών (Μητρώο POS).
•  Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
•   Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).
•  Διασύνδεση της βάσης δεδομένων ακινήτων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο.
•  Ενέργειες παροχής στοιχείων από ιδρύματα υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής για συναλλαγές κατοίκων Ελλάδας.
•  Ανάπτυξη και υλοποίηση στατιστικής μεθοδολογίας και αναλυτικών μεθόδων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.
•   Σύνταξη γενικού εγχειριδίου ελέγχων.

 Οι πιο σημαντικές από αυτές και οι ημερομηνίες ολοκλήρωσής τους:

ΕΡΓΑ 2024
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1 Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων 04/2024
3 Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής -Επέκταση σε κλάδους της αγοράς και ανάπτυξη λειτουργικοτήτων για την παρακολούθηση της διακίνησης 12/2024
4 Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων 10/2024
5 Δημιουργία υποδομής και εφαρμογών για την τήρηση και την παρακολούθηση των μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών (Μητρώο POS) 06/2024
6 Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακού Πελατολογίου για κλάδους επιτηδευματιών 09/2024
7 Ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 09/2024
8 Ανάπτυξη εφαρμογής για την ψηφιακή αποδοχή καταλογιστικής πράξης που εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου ή απόφασης της ΔΕΔ 08/2024
9 Καταγραφή και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου των ΥΕΔΔΕ, στο CMT ELENXIS των ΥΕΔΔΕ 06/2024
16 Ψηφιοποίηση α) της διαδικασίας υποβολής του δελτίου κίνησης (transit log),
β) της έκδοσης του δελτίου κίνησης (transit log)
α)07/2024
β)12/2024
20 Σύστημα ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης για απώλεια ρυθμίσεων 06/2024
23 Ψηφιοποίηση της βεβαίωσης οφειλής 03/2024
24 Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) – Λοιπά ΝΠ και Οντότητες 09/2024
26 Διακοπή εργασιών επιχείρησης (ΦΠ-ΝΠ) 04/2024
27 Μεταβολές ΦΠ μη επιτηδευματίες- χωρίς διαλειτουργικότητες 09/2024
28 Ταυτοποίηση επωνυμικών στοιχείων με αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας 05/2024
29 Δυνατότητα ενημέρωσης του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων και διαδικασία για υποβολή εκκρεμών δηλώσεων 06/2024
30 Μεταβολή εργασιών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE (καταστατικές αλλαγές όπως εκπροσώπηση, μέλη, κλπ.) 10/2024
31 Επιλογή ΚΑΔ κατά την έναρξη ή μεταβολή επιχείρησης 09/2024
32 Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου 09/2024
33 Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις 06/2024
34 Βεβαιώσεις Μητρώου με ενσωμάτωση QR Code (Ιστορικό) 04/2024
35 Πλατφόρμα φορολογικής κατοικίας 12/2024
36 Ποιοτική Βελτίωση στη Βάση Δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων: α) Διόρθωση ασυμφωνιών στη βάση Μητρώου Φορολογουμένων, β) Εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις Φυσικών Προσώπων, γ) Εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων 12/2024
38 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για υποβολή εργολαβικών (αρ. 19 Ν. 820/78) 05/2024
39 Έκδοση τιμολογίου και δελτίου αποστολής από κινητό (myDATAapp) 09/2024
40 Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) 09/2024
41 Διασύνδεση της βάσης δεδομένων ακινήτων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο 09/2024
42 Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για θανόντες μέσω myProperty από συμβολαιογράφο 05/2024
43 Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Δωρεάς/ Γονικής Παροχής για τροποποιητικές δηλώσεις 06/2024
45 Εκτύπωση των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων για δηλώσεις που υποβάλλονται στο myProperty. 11/2024
46 Αυτόματη συμπλήρωση Ε9 σε δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων μέσω του myProperty 07/2024
47 Επέκταση και αναβάθμιση ψηφιακής εφαρμογής ΦΜΑ και δωρεών/γονικών παροχών για λοιπές κατηγορίες δηλώσεων 12/2024
48 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής ηλεκτρονικού βιβλίου καταχώρησης συγκριτικών στοιχείων από τις ΔΟΥ 06/2024
49 Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Ρευστών Διαθεσίμων και εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων 12/2024
50 Πρόσβαση των Τελωνειακών Αρχών στο webservice του ΕΦΚΑ για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους 10/2024
51 Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας σε αναπήρους 10/2024
56 Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 05/2024
57 Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων με βάση τις διατάξεις του αρ. 57 του ν. 4646/2019 09/2024
58 Δημιουργία πλατφόρμας υποβολής δηλώσεων ψηφιακού τέλους συναλλαγών 12/2024
59 Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2020/285 σχετικά με την αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων 12/2024
73 Αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου κατά την υποβολή δηλώσεων α) ΦΠΑ/Παρακρατούμενοι/ΝΠ, β) Ε1 α) 07/2024, β) 10/2024
ΔΡΑΣΕΙΣ 2024
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1 24Δ.1.16 Έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου αριθμού καταχώρησης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (φορολογικό έτος 2023) 12/2024
2 24Δ.1.17 Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα, στο πλαίσιο του άρθρου 15 παρ. 3α του ν.4174/2013 (για τα φορολογικά έτη 2020-2021) 10/2025
3 23Δ.1.12 Ανάπτυξη και υλοποίηση στατιστικής μεθοδολογίας και αναλυτικών μεθόδων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών 12/2024
4 24Δ.1.18 Ενέργειες παροχής στοιχείων από ιδρύματα υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής για συναλλαγές κατοίκων Ελλάδας 10/2024
5 24Δ.1.19 Διενέργεια διασταύρωσης δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων με στοιχεία εσόδων από συναλλαγές τους με την πλατφόρμα Booking για το φορολογικό έτος 2022 11/2024
6 24Δ.1.20 Δημιουργία πλατφόρμας αμφισβήτησης τεκμηρίων επιτηδευματιών βάσει του ν. 5073/2023 04/2024
8 24Δ.1.21 Εντοπισμός αδήλωτων αγοροπωλησιών ακινήτων έτους 2018 12/2024
9 24Δ.1.22 Αξιοποίηση δεδομένων myDATA για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2022 12/2024
10 23Δ.2.13 Υλοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» 09/2024
11 24Δ.2.15 Έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος χωρίς την υποβολή δήλωσης 06/2024
12 22Δ.1.07 Ενημέρωση ανά 3μηνο των κληρονόμων αποβιωσάντων ως προς τις υποχρεώσεις τους 09/2024
13 23Δ.3.10 Καταχώρηση στοιχείων θανόντων στο myProperty (μεταφορά από χειρόγραφο βιβλίο) 04/2024
14 22Δ.2.10 Υλοποίηση των προδιαγραφών για την εφαρμογή καταχώρησης, επεξεργασίας, ελέγχου, έγκρισης και παρακολούθησης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕ 12/2024
15 23Δ.1.14 Ενέργειες για την εισαγωγή προγραμμάτων διαμόρφωσης της φορολογικής συνείδησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 06/2024
16 24Δ.2.16 Διεξαγωγή έρευνας και μέτρηση αντίληψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΑΑΔΕ, μέσω του καθορισμού σχετικού δείκτη, κατά α) την έναρξη και β) λήξη των δράσεων της Στρατηγικής για την καταπολέμηση της Διαφθοράς. α) 06/2024, β) 06/2026
17 24Δ.2.17 Διεξαγωγή ετήσιας έρευνας για την ικανοποίηση φορολογουμένων: α) έναρξη ενεργειών έρευνας β) ολοκλήρωση α) 05/2024, β) 12/2024

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο δράσης :

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου