Φορολογικά

Νέο έντυπο ΦΠΑ για δηλώσεις από 1.7.2024 και εφεξής, τι αλλάζει

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1058/2024  με το νέο έντυπο ΦΠΑ που θα ισχύει για πράξεις  που πραγματοποιούνται από 1.7.2024 και εφεξής.

  Κατεβάστε το νέο έντυπο από εδώ

  Δείτε τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έντυπο ΦΠΑ στο σχετικό άρθρο του κόμβου

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

…..

8. Την ανάγκη τροποποίησης του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ λόγω των αλλαγών στους συντελεστές ΦΠΑ που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 5057/2023
(Α’ 164).

9. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε φόρο κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, με την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ βάσει των στοιχείων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

 αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024, Φ2 TAXIS» όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Το έντυπο της παραγράφου 1 ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2024 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, για όλους τους υποκείμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού, απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

3. Για τις δηλώσεις ΦΠΑ οι οποίες αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2022 έως 31.12.2023, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προ-συμπληρώνει τις κατηγορίες εκροών και εισροών με τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-ουσες αποφάσεις.

Ειδικά ως προς τις εισροές ΦΠΑ, εφόσον δεν έχει προ-ηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες προ-συμπληρώνονται στον κωδικό 361 (Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας), εξαιρουμένων εκείνων που προέρχονται από παραστατικά με εκδότη οντότητα που έχει δηλώσει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικό με το άρθρο 30 παρ. 4 ΚΦΠΑ. (ν. 2859/2000).

Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του υποκείμενου στο φόρο. Η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του υποκειμένου στο φόρο κατά την υποβολή της δήλωσής του και δεν είναι δεσμευτική γι’ αυτόν. Τα προ-συμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς της δήλωσης ΦΠΑ δύνανται να τροποποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο.

4. Για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2024 και εφεξής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προ-συμπληρώνει τις κατηγορίες εκροών και εισροών με τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1020/06.02.2024 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA» (Β’ 865).

5. Το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS» όπως ορίστηκε με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/23.6.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καταργείται για δηλώσεις που αφορούν πράξεις από 1.7.2024 και εφεξής.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Κατεβάστε το νέο έντυπο από εδώ

————–

Δείτε τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έντυπο ΦΠΑ στο σχετικό άρθρο του κόμβου