Φορολογικά

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ

3% στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά