Φορολογικά

Τροποποιήσεις στην απόφαση για την διασύνδεση pos – ERP

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα απόφαση (Α.1074/2024) με την οποία τροποποιείται η  Α.1155/9.10.2023 απόφαση σχετικά με τη διαδικασία διασύνδεσης των  EFT/POS που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε.

.1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
 
 «3. Σε περίπτωση Ταμειακού Συστήματος ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του είτε στα οριζόμενα στην παρούσα είτε στα οριζόμενα την υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, σε περίπτωση παραστατικών χονδρικής, το Ταμειακό Σύστημα διαβιβάζει αναλυτικά δεδομένα πληρωμών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σε συνδυασμό με το εκδοθέν παραστατικό, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τον τρόπο που καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας.
 
 4. Συναλλαγές οντοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/2014 (Β’ 3/2015) απόφασης της ΓΓΔΕ και εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση ΦΗΜ, καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον οι ως άνω οντότητες κάνουν χρήση ΦΗΜ με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5.»
 
 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
 
 «5. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, δεν εμπίπτουν οι συναλλαγές οντοτήτων που αφορούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (e-commerce/marketplaces) και στις οποίες γίνεται χρήση μέσων πληρωμών χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-POS). Επίσης, δεν εμπίπτουν οι συναλλαγές οντοτήτων που γίνονται με τη χρήση μέσων πληρωμών που πραγματοποιούνται με αυτόματα τερματικά πληρωμής (unattended POS), εφόσον οι οντότητες δεν υπέχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ για τις συναλλαγές αυτές αλλά κάνουν προαιρετική χρήση ΦΗΜ ή Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».
 
 3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 διαγράφεται η λέξη «προεγκρίσεων» και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
 
 «Ταυτόχρονες συναλλαγές προεισπράξεων, προκαταβολών, κατά τις οποίες η έκδοση αποδείξεων είσπραξης ή η δημιουργία κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε αυτές, διενεργούνται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους».
 
 4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
 
 «6. Εξαιρετικά, οι συναλλαγές της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Tax Free) που διενεργούνται από οντότητα που κάνει χρήση ΦΗΜ ή Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση που πρόκειται να εκδοθεί παραστατικό χωρίς χρήση ΦΗΜ με πληρωμή από κάρτα, εκτελείται συναλλαγή προείσπραξης σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας με την ένδειξη «Συναλλαγές Tax Free».».
 
 5. Στο άρθρο 7 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

 
 «12. Οι συναλλαγές που αφορούν αποδοχή πληρωμών λογαριασμών οντοτήτων, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης και διενεργούνται με Μέσα Πληρωμών (τερματικά εξόφλησης λογαριασμών) σε εγκαταστάσεις τρίτων οντοτήτων, οι οποίες ωστόσο δεν σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές (bill payments), καθώς και οι συναλλαγές με κάρτα που ολοκληρώνονται κατόπιν αιτήματος πληρωμής μέσω ειδικού συνδέσμου (payment link), δεν καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα της παρούσας.».
 
 Άρθρο 2
 
 Ορισμός εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης σε περίπτωση συνεργασίας του ΦΗΜ με εμπορικό/ λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (ERP).
 

 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε αναφορά σε Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί υποχρέωσης αποκλειστικής διασύνδεσης με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σε περίπτωση που ο ΦΗΜ συνεργάζεται με Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (ERP) παύει να ισχύει και παρέχεται δυνατότητα εναλλακτικής διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1098/2022. Τα οριζόμενα στο παρόν ισχύουν και για τυχόν διασυνδέσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση Α.1155/2023 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει